Katolinen uskonto 1-2

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

1. luokka

Keskeiset sisällötKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaaS1-

S3

Tutustutaan kasteeseen ja keskustellaan kasteeseen liittyvästä Jumalan kutsusta.

Harjoitellaan ristinmerkin tekemistä.

Tutustutaan seurakuntaan ja katoliseen messuun sekä viimeiseen ateriaan.

Keskustellaan katolisesta perheestä ja monikulttuurisista perheistä sekä yhteisöistä.

 

L2

L4

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihinS1Tutustutaan ristinmerkkiin ja sen käyttöön eri tilanteissa.

Tutustutaan keskeisiin oppeihin: Jeesus on Jumala ja ihminen, Jumala on Luoja ja elämänantaja ja Pyhä Kolminaisuus.

Tutustutaan päivittäisiin rukouksiin ja erilaisiin rukousasentoihin.

Tutustutaan Raamattuun.

Tutustutaan katolisiin symboleihin (esim. risti ja krusifiksi).

Tutkitaan kirkkovuoden symboleita suurissa katolisissa juhlissa.

 

L1
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihinS1Tutustutaan alustavasti liturgiseen vuoteen; adventti, joulu ja loppiainen.

Tutustutaan pääsiäiseen.

Tutustutaan eri uskontojen juhliin.

Tutustutaan Raamatun kertomuksiin.

 

L2

L7

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäris-tön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiinS2Tutustutaan lähiympäristön eri katsomuksiin, uskontoihin ja tapoihin.

Pohditaan yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia eri katsomusten välillä.

L2

L3

L7

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaanS1

S3

Opetellaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita.

Pohditaan hyvää käyttäytymistä, vastuun ottamista sekä toisten kanssa olemista.

Opetellaan pitämään huolta luomakunnasta ja toisista.

L2

L6

L7

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksiaS1-

S3

Käsitellään oikeudenmukaisuutta, empatiaa ja YK:n ihmisoikeuksia esim. Raamatun kertomusten avulla.

Käsitellään anteeksi pyytämistä ja antamista.

L2

L6

L7

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnostaS3Tutustutaan eettiseen ajatteluun eri teemojen avulla.

Pohditaan valinnanvapautta ja vastuuta itsestä ja muista sekä ympäristöstä.

Tutustutaan aiheeseen sopiviin Vanhan testamentin kertomuksiin.

 

L3

L7

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistäS1

S3

Harjoitellaan omien mielipiteiden ilmaisua ja niiden perustelemista sekä muiden mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.L1

L5

L6

L7

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

2. luokka

Keskeiset

sisällöt

KuvausLaaja-alainen

osaaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihinS1Tutustutaan katolisiin käsityksiin: ihmiskuva, Jumalan kuva ja Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan.

Tutustutaan kirkkoon ja sen eri ulottuvuuksiin: Jumalan perheen koti, kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta sekä kirkkorakennus ja pyhät esineet.

Tutustutaan pyhimyksiin: esim. oman seurakunnan nimikkopyhimykseen ja omaan pyhimykseen (kastenimi).

 

L1
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihinS1Pohditaan Jumalan toimintaa liturgisen vuoden näkökulmasta.

Tarkastellaan joulun merkitystä.

Käsitellään paaston merkitystä ja pohditaan käsitteitä synti, anteeksianto ja anteeksisaaminen.

Keskustellaan Pyhän viikon tapahtumista ja ristin merkityksestä.

Pohditaan Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkitystä.

Tutustutaan erilaisiin rukouksiin liturgisessa vuodessa.

Tutustutaan pyhään messuun.

Tutustutaan Raamatun keskeisiin kertomuksiin.

L2

L7

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäris-tön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiinS2Tutustutaan lähiympäristön eri katsomuksiin, uskontoihin ja tapoihin.L2

L3

L7

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaanS1 S3Opetellaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita.

Keskustellaan välittämisestä ja rehellisyydestä.

Tutustutaan Raamatun kertomuksiin.

Pohditaan hyvän ja pahan tunnistamista ja niiden erottamista.

 

L2

L6

L7

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksiaS1-S3Käsitellään oikeudenmukaisuutta, empatiaa ja YK:n ihmisoikeuksia.

Keskustellaan laupeudesta ja laupeuden teoista.

Pohditaan rakkautta, erityisesti Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan.

L2

L6

L7

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnostaS3Tutustutaan eettiseen ajatteluun eri teemojen avulla.

Keskustellaan luomistyöstä ja vastuusta luonnosta.

Kannustetaan oppilaita välittämään toisista lähellä ja kaukana.

Keskustellaan epäitsekkäästä käyttäytymisestä ja hyvän tekemisestä muiden hyväksi.

L3

L7

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistäS1 S3Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä ja perustelemaan niitä sekä harjoitellaan muiden mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.