Katolinen uskonto 7-9

Vuosiluokka 7

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin. Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemista. Pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

KATOLINEN USKONTO, vuosiluokan 7 tavoitteet

Tavoitteet

7. luokka

STurun normaalikouluL
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin käsitteisiin.

Pohditaan uskontoa osana kulttuuria ja yksilön kulttuuri-identiteettiä.

Opetellaan havaitsemaan kulttuurien ja uskontojen sisäistä monimuotoisuutta.

Tarkastellaan maailmanuskontojen sekä luonnonuskontojen levinneisyyttä ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Tarkastellaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Pohditaan, miten uskonto ja kulttuuri vaikuttavat katoliseen identiteettiin.

L1
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteenS2Tutustutaan maailman uskontojen keskeisiin opetuksiin ja humanismiin uskonnottomana katsomuksena.

Tarkastellaan maailman uskontojen levinneisyyttä ja vaikutusta.

Tutustutaan käsitteisiin maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki sekä niiden merkitykseen.

Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa.

Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen.

L2 L3 L6
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnol-lisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Tarkastellaan uskontojen näkymistä kulttuurin eri osa-alueilla kuten taiteissa.

Pohditaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri uskontojen välillä.

Tutustutaan eri uskontojen symboleihin ja tapakulttuureihin (esim. ruokasäädöksiin ja pukeutumiseen).

L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan luonnollisen ja yliluonnollisen erotteluun.

Pohditaan uskonnollisen ja tieteellisen tiedon ja maailmankuvan eroja.

Opetellaan havaitsemaan uskonnollisen ja tieteellisen kielenkäytön eroja.

Harjoitellaan erilaisten lähteiden kriittistä arviointia (esim. mediaa ja tutkimustietoa).

Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipiteitä.

L1 L2 L4 L5 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailman-laajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Pohditaan katsomusten yhteiskunnallista merkitystä.

Pohditaan katsomuksen merkitystä omassa elämässä.

Pohditaan ihmisen pyrkimystä pyhyyteen elämän tavoitteena.

L5 L6
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Pohditaan omia valintoja elämässä ja niiden eettisiä ulottuvuuksia sekä seurauksia.L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Keskustellaan erilaisuudesta ja suvaitsevaisuuden merkityksestä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Pohditaan, miten eletään ja opiskellaan sekä työskennellään yhdessä yhteistä hyvää kohti.

L6

 

Vuosiluokka 8, katolinen uskonto

Vuosiluokan 8 keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin. Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemista. Pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

8. luokka

KATOLINEN USKONTO, vuosiluokan 8 tavoitteet

Tavoitteet

8. luokka

STurun normaalikoulu
L
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1

S2

Perehdytään uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutukseen kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi kirkkohistorian kautta.

Tutkitaan, miten katolinen uskonto ja kulttuuri ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

L1
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Syvennetään Raamatun ja tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista.

Tutustutaan sakramentteihin ja uskonopin keskeisiin sisältöihin: katolinen käsitys kuolemasta, iankaikkisesta elämästä ja pyhäksi julistamisesta sekä dogmi paavin erehtymättömyydestä.

Käsitellään kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja tutustutaan viimeisimpien kirkolliskokousten merkitykseen kirkon elämälle.

Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa.

Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

L2
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteenS2Perehdytään eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaamiseen ekumenian hengessä.

Tutustutaan kristillisten kirkkojen väliseen yhteistyöhön.

Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin.

 

L2 L3 L6
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnista-maan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Opetellaan tunnistamaan katoliseen uskontoon liittyviä aiheita mediassa, politiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan Raamatun eri kirjallisuudenlajeihin.

Tutustutaan kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden keskeisimpiin lajeihin.

 

L1 L2 L4 L5 L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin S3Perehdytään katolisen uskonnon eettisin ja moraalisiin periaatteisiin kuten opetukseen synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta (esim. syntien vakavuusasteet).

Syvennetään katolisen kirkon moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemusta.

Pohditaan seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä (esim. avioliiton sakramentti ja ehkäisy).

L2 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Pohditaan eri kristillisten kirkkojen eettistä opetusta, sen laajuutta ja esimerkkiä kasvatuksen perustana.

 

L5 L6
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Pohditaan omia valintoja eettisestä ja moraalisesta näkökulmasta. Tarkastellaan, miten valinnat vaikuttavat hyvään elämään ja tulevaisuuden kannalta kestävään kehitykseen.L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Pohditaan, miten ihmisten valinnat, teot ja tekemättä jättämiset vaikuttavat elämään nyt ja tulevaisuudessa.

Rohkaistaan oppilaita suvaitsevuuteen ja erilaisuuden ymmärtämiseen sekä kohtaamiseen.

L6

Vuosiluokka 9, katolinen uskonto

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin. Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemista. Pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

KATOLINEN USKONTO, vuosiluokan 9 tavoitteet

Tavoitteet
9. luokka
STurun normaalikouluL
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutukseen kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Pohditaan uskonnon ja politiikan suhdetta.

Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan.

Pohditaan, miten katolinen uskonto ja kulttuuri ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön.

Keskustellaan monikulttuurisista perheistä ja maahanmuuttaja -taustaisista kodeista.

L1
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Jäsennetään tietoa uskontoon liittyvistä aiheista mediassa, politiikassa ja populaarikulttuurissa.

Tarkastellaan tapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä eri tiedotusvälineiden esimerkkien avulla.

L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen.

Keskustellaan ajankohtaisista eettisistä ongelmista (esim. eutanasia ja abortti).

Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipiteitä.

L1 L2 L4 L5 L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin S3Tarkastellaan eri katsomusten eettisiä käsityksiä ja keskustellaan niistä.

Tutustutaan etiikan teorioihin.

Tutustutaan katoliseen moraaliteologiaan ja sen peruskäsitteisiin (esim. ihmispersoonan arvokkuus, autuuden kutsu, omatunto, hyvät ja pahat teot sekä vapaus ja totuus).

Opetellaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet; moraali, arvot ja normi.

Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan.

Keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista kuten holokaustista.

Perehdytään käsityksiin hyvästä ja pahasta eri kulttuureissa ja uskonnoissa.

Pohditaan kymmentä käskyä eettisenä periaatteena ja ihmisoikeuksia suhteessa muihin uskontoihin ja katsomuksiin.

 

L2 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Tarkastellaan etiikkaa elämän eri osa-alueilla (esim. yhteiskunnassa ja ympäristössä).

Pohditaan katolista näkemystä elämästä, kuolemasta sekä tuonpuoleisesta elämästä.

Pohditaan seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.

Syvennetään ymmärrystä eri katsomusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja maailmanpolitiikkaan.

Pohditaan, miten eettinen ja moraalinen kasvatus vaikuttavat laajemmin omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

Pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet.

L5 L6
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihinS1-S3Pohditaan laajemmin ihmisyyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Pohditaan esimerkiksi nälänhädän ja sotien seurauksia omassa lähiympäristössä ja maailmanlaajuisesti.

L7
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Pohditaan oman elämän esimerkkien kautta, miten eettiset ja moraaliset valinnat vaikuttavat esimerkiksi hyvinvointiin.

Keskustellaan käytännön esimerkkien kautta, miten saavutetaan kestävä elämäntapa omassa elämässä.

L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Keskustellaan erilaisuudesta ja suvaitsevaisuuden merkityksestä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.