Käsityö 7-9

Oppiaineen tehtävä

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7-9

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.

Jokaisen projektin / jakson alussa laaditaan tavoitteet ja arviointikriteerit sekä työskentelylle, oppimiselle ja käyttäytymiselle että valmistettavalle tuotteelle. Arvioinnissa painottuu työskentely. Arviointiin sisältyy mahdollisesti väliarviointia, mutta vähintään loppuarviointi. Arvioinnissa tulee käyttää vaihtelevasti itsearviointia, opettajan arviointia sekä vertais- tai vanhempien arviointia.

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit käsityössä (pdf)

Vuosiluokka 7

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Innovointi

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

S2 Muotoilu

Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

S3 Kokeilu

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

S5 Tekeminen

Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S6 Työturvallisuus

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Vuosiluokan 7 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

Tutustutaan käsityölle ominaiseen työskentelykulttuuriin, työympäristöön, sekä työtapoihin vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Ohjataan oppilasta ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja ottamaan huomioon muiden viihtyvyyden sekä yleisen työturvallisuuden. Mietitään muotoilun merkitystä tuotteiden suunnittelun, valmistuksen ja käytettävyyden kannalta. Suunnittelussa hyödynnetään muotoilun kulttuurista perinnettä, erityisesti paikallista näkökulmaa. Tehdään monipuolisesti erilaisia materiaali–ja tekniikkakokeiluita. Kokeiluiden tekeminen luo pohjan oman työn suunnittelulle. Niiden kautta keksitään miten ja millä välineillä esteettisiä ja laadukkaista tuotteita tai teoksia valmistetaan tarkoituksenmukaisesti. Tutustutaan ohjelmointiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin käsitöissä. Oma kokonaisen käsityön prosessi dokumentoidaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Työskentely ja tuottaminenOppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.

S2 Muotoilu

Tutustaan muotoilun merkitykseen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Opetuksessa hyödynnetään muotoilun kulttuurista perinnettä, erityisesti paikallista näkökulmaa.

S3 Kokeilu

Tehdään monipuolisesti erilaisia materiaali– ja tekniikkakokeiluita. Tutustutaan ohjelmointiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin käsitöissä. Kokeiluiden tekeminen luo pohjan oman työn suunnittelulle.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Kokeilujen kautta keksitään miten ja millä välineillä esteettisiä ja laadukkaista tuotteita tai teoksia valmistetaan tarkoituksenmukaisesti.

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen jatyöskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

Tutustutaan ympärillä olevaan muotoilukulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen, joiden kautta oppilas ymmärtää kokonaisen käsityöprosessin kulun. Oppilasta tuetaan ymmärtämään omien näkemysten ja vastuun kantamisen merkitys käsityöprosessille. Tavoitteet omalle työlle luodaan tutkimalla erilaisia käsityön käsitteitä ja ilmiöitä. Omia suunnitelmia opitaan kehittämään tehtävänantojen pohjalta ennakkoluulottomasti. Suunnitelmien perusteella tutustutaan erilaisiin teknisiin vaihtoehtoihin kokeiluiden kautta ja opitaan valitsemaan oman tavoitteen kannalta paras ratkaisu. Työskennellään suunnitelmallisesti tarkoituksenmukaisia työvälineitä, materiaaleja, koneita ja laitteita hyödyntäen. Pohditaan tehtyjen valintojen vaikutusta käsityöprosessille ja lopputulokselle.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminenOppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana.

S1 Innovointi

Tutkitaan erilaisia käsityön käsitteitä ja ilmiöitä, joiden kautta luodaan omat tavoitteet työlle, kehitetään omia suunnitelmia tehtävänantojen pohjalta ennakkoluulottomasti.

S2 Muotoilu

Luodaan tavoitteita omalle työskentelylle myös pohjaten jo olemassa olevaan muotoilukulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen.

S3 Kokeilu

Tutustutaan erilaisiin teknisiin vaihtoehtoihin kokeiluiden kautta ja opitaan valitsemaan oman tavoitteen kannalta paras ratkaisu.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Pohditaan tehtyjen valintojen vaikutusta käsityöprosessille ja lopputulokselle

S5 Tekeminen

Työskennellään suunnitelmallisesti tarkoituksenmukaisia työvälineitä, materiaaleja, koneita ja laitteita hyödyntäen

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisiatyövälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

Ohjataan oppilasta tulkitsemaan materiaalien, työvälineiden ja tuotteiden välittämää viestiä. Korostetaan yritteliäisyyden ja sinnikkyyden merkityistä omassa työskentelyssä ja tutustutaan ammattimaisen käsityöyrittäjyyden ominaispiirteisiin. Perehdytään jo olemassaoleviin innovaatioihin ja tuotekehittelyn merkitykseen yhteiskunnassa.

Tuotesuunnittelutehtävissä perehdytään aiheeseen ja käytettävissä oleviin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kehitetään erilaisia vaihtoehtoja ja tutkitaan kokeilujen kautta mikä vaihtoehto on toimivin käytännön kannalta. Tuotesunnittelutehtävät ovat keskenäään erilaisia niin että lukuvuoden aikana tutustutaan monipuolisesti erilaisiin työvälineisiin ja materiaaleihin.

Itsearvioinnissa pohditaan oliko omat materiaali-, työväline –ja tekniikkaratkaisut parhaat käytettävyyden kannalta.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmätOppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita / teoksia.

S1 Innovointi

Tuotesuunnittelutehtävissä tavoitteena on tutustua aiheeseen, kehittää erilaisia vaihtoehtoja ja valita tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisimmat työskentelytavat, työvälineet ja materiaalit.

S2 Muotoilu

Perehdytään jo olemassaoloeviin innovaatioihin ja tuotekehittelyn merkitykseen yhteiskunnassa.

S3 Kokeilu

Tutkitaan kokeilujen kautta mikä vaihtoehto on toimisin käytännön kannalta.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Pohditaan oliko omat materiaali-, työväline –ja tekniikkaratkaisut parhaat käytettävyyden kannalta.

S5 Tekeminen

Tuotesuunnittelutehtävät ovat keskenään erilaisia, niin että lukuvuoden aikana tutustutaan monipuolisesti erilaisiin työvälineisiin ja materiaaleihin.

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä jasymboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

Opetellaan tulkitsemaan mitä tuotteiden ja työkalujen materiaali- ja värivalinnat kertovat käyttäjälleen. Oppilas perehtyy käsityön käsitteistöön, ohjeistusten erikoissanastoon ja erilaisten symbolien ja merkkien sisältöihin koulumaailmassa ja sen ulkopuolella. Ohjataan oppilasta havaitsemaan kulttuurisia viestejä, arvostamaan kulttuuriperintöä ja ymmärtämään näiden yhteys omalle työlleen

Työt toteutetaan käyttäen itseilmaisua ja ymmärretään omat työt viesteinä ympäristölle. kehitetään omaa persoonallista työskentelytapaa ja tyyliä. Tehdään kokeiluita, joiden kautta hahmotetaan käsitteistöä, symboleja ja merkkejä käytännön kautta. Harjoitellaan tuottamaan selkeitä suunnitelmia ja työskennellään oman suunnitelman ohjaamana. Suunnitelmia tehtäessä opetellaan arvioimaan niiden toteuttamiskelpoisuutta realistisesti.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Visuaalinen materiaalinen ja teknologinen ilmaisuOppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perusten ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden.

S1 Innovointi

Työt toteutetaan käyttäen itseilmaisua ja ymmärretään omat työt viesteinä ympäristölle. kehitetään omaa persoonallista työskentelytapaa (vai viestiä ympäristölle?)

S2 Muotoilu

Tutustutaan jo olemassa olevaan käsityöperinteeseen, merkkeihin ja symboleihin ja asetetaan oma työskentely osaksi tätä jatkumoa.

S3 Kokeilu

Kokeiluita tehdessä tuodaan käsitteistö, symbolit ja merkit käytäntöön

S4 Dokumentointi ja arviointi

Suunnitelmat dokumentoidaan ja niiden toteuttamiskelpoisuutta pyritään arvioimaan realistisesti

S5 Tekeminen

Harjoitellaan tuottamaan selkeitä suunnitelmia ja työskennellään oman suunnitelman ohjaamana.

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

Ohjataan oppilasta ymmärtämän riskien arvioinnin ja turvallisen toiminnan merkitys arjessa,  sekä kouluympäristössä. Nähdään turvallisen työympäristön merkitys yksilön ja yhteisön työhyvinvoinnille. Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Turvallinen työskentelyOppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä toimia turvallisesti käsityöprosessissa.

S6 Työturvallisuus

Ohjataan oppilasta ymmärtämän riskien arvioinnin ja turvallisen toiminnan merkitys arjessa, sekä kouluympäristössä. Nähdään turvallisen työympäristön merkitys yksilön ja yhteisön työhyvinvoinnille. Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Tutustutaan tvt:n käyttöön ja sen mahdollisuuksiin käsityöalalla monipuolisesti suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta. Harjoitellaan suunnittelua, tuotteiden valmista ja yhteisöllisen tiedon tuottamista tvt:n avulla. Oppilasta ohjataan ymmärtämään TVT:n mahdollisuudet oman toiminnan tukena kokonaisessa käsityöprosessissa. Suunnitteluvaiheessa otetaan käyttöön tieto- ja viestintätekniikka tehtävänantoon sopivalla tavalla. Ohjelmointia ja tvt:tä kokeillaan ja sovelletaan myös suunnittelussa sekä tuotteiden valmistuksessa. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan tvt:tä käyttäen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologiset taidot

Yhteisöllinen työskentely

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä oman tai yhteisen käsityöprosessin dokumentoinnissa tieto- ja viestintäteknologiaa.

S1 Innovointi

Suunnitteluvaiheessa otetaan käyttöön tieto-ja viestintätekniikka tehtävänantoon sopivalla tavalla.

S2 Muotoilu

Tutustutaan tvt:n käyttöön ja sen mahdollisuuksiin käsityöalalla monipuolisesti suunnittelun ja valmistuksen näkökulmasta

S3 Kokeilu

Ohjelmointia ja tvt:tä kokeillaan ja sovelletaan myös suunnittelussa sekä tuotteiden valmistuksessa

S4 Dokumentointi ja arviointi

Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan tvt:tä käyttäen.

S5 Tekeminen

Harjoitellaan suunnittelua, tuotteiden valmista ja yhteisöllisen tiedon tuottamista tvt:n avulla

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

Tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan hyvinvoinnin ja käsillä tekemisen yhteyttä, sekä käsityön merkitystä itselle ja yhteisölle. Tunneilla pohditaan yrittäjyyden, sekä käsityöosaamisen merkitystä yhteiskunnalle. Havainnoidaan myös miten käsityöosaaminen, yritteliäisyys ja teknologinen kehitys näkyy oppilaan omassa elämässä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kädentaitojen ja käsityön merkityksen hahmottaminen arkielämässä ja yhteiskunnassaOppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan hyvinvoinnin ja käsillä tekemisen yhteyttä, sekä käsityön merkitystä itselle ja yhteisölle. Tunneilla pohditaan yrittäjyyden, sekä käsityöosaamisen merkitystä yhteiskunnalle. Havainnoidaan myös miten käsityöosaaminen, yritteliäisyys ja teknologinen kehitys näkyy oppilaan omassa elämässä.

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

Oppilasta tuetaan eettiseen ja ekologiseen ajatteluun. Autetaan hahmottamaan taloudellisuus ja sen merkitys sekä oppituntien materiaalien käytössä sekä yhteiskunnallisella tasolla. Tutkitaan käsillä tekemisen ja valmiiden tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.

Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Valintojen tekeminen ja niiden perustelutOppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Oppilasta tuetaan eettiseen ja ekologiseen ajatteluun. Autetaan hahmottamaan taloudellisuus ja sen merkitys sekä oppituntien materiaalien käytössä sekä yhteiskunnallisella tasolla. Tutkitaan käsillä tekemisen ja valmiiden tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.

Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.