Suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 7. luokalla

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

Vuosiluokan 7 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Opitaan asettamaan tavoitteita omalle opiskelulle. Harjoitellaan Wilma- ja sähköpostiviestinnän käytänteitä ja yleiskielen hallintaa.

Oppimisen tavoite: Oppilas laajentaa taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutus erilaisissa viestintä-ympäristöissäOppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita saamansa palautteen perusteella erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Opitaan ryhmässä toimimisen perusasioita, kuten oman puheenvuoron ottamista ja toisten puheenvuorojen kunnioittamista, palautteen antamista ja vastaanottamista.

Oppimisen tavoite: Oppilas monipuolistaa ryhmäviestintätaitojaan ja kehittää taitojaan perustella näkemyksiään.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutus ryhmässäOppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja uskaltaa osallistua opetuskeskusteluun. Oppilas pyrkii ottamaan toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.

Luodaan vuorovaikutukselle turvallista ilmapiiriä mm. draaman menetelmin. Harjoitellaan kontaktin ottamista ryhmän jäseniin ja myöhemmin yleisöön sekä selkeää äänenkäyttöä. Vahvistetaan esiintymistaitoja etenemällä ryhmäesityksistä yksilöesityksiin. Opitaan jäsentämään puhe.

Oppimisen tavoite: Oppilas monipuolistaa kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidotOppilas osaa ilmaista itseään ja pyrkii huomioimaan ilmaisussaan ryhmän tai yleisön. Oppilas osaa esittää valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja pyrkii käyttämään joitakin havainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia viestijänä (suullinen, kirjallinen esim. Wilma-viesti).  Harjoitellaan vertaispalautteen antamista ja vastaanottamista turvallisessa ympäristössä.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii havainnoiman omaa viestintäänsä ja tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutustaitojen kehittäminenOppilas osaa kuvailla omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Opitaan tunnistamaan erilaisia kaunokirjallisia ja tietotekstilajeja (esimerkiksi satu, runo, draaman kohtaus, kertomus, romaani, uutinen, tiivistelmä, haastattelu) ja hyödyntämään lukemisessa niiden sisällöllisiä, rakenteellisia, auditiivisia, visuaalisia ja typografisia erityispiirteitä. Harjoitellaan erilaisiin teksteihin sopivia erilaisia lukustrategioita. Ohjataan oppilasta arvioimaan omaa lukemisen taitoaan.

Oppimisen tavoite: Oppilas tunnistaa kuvailevan ja kertovan tekstin. Hän käyttää niihin sekä opetusteksteihin sopivia tekstinymmärtämisen strategioita. Hän osaa kuvailla omaa lukutaitoaan.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstinymmärtämisen strategiatOppilas osaa tuettuna käyttää tekstinymmärtämisen strategioita kuvaileviin ja kertoviin teksteihin sekä opetusteksteihin.  Oppilas osaa kuvailla omaa lukutaitoaan.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

Käydään kirjastossa ja opitaan valitsemaan itselle sopivaa ja uudenlaistakin kaunokirjallista ja tietokirjallisuusluettavaa. Luetaan ja kuunnellaan oppitunneilla monenlaisia tekstejä, myös monimediaisia. Tehdään kirjavinkkauksia tai esittelyitä muita oppilaita varten. Kannustetaan lukudiplomin tekemiseen. Käsitellään tekstejä keskustelemalla ja kirjoittamalla sekä muokkaamalla niistä erilaisia versioita. Luetaan useita kaunokirjallisia kokonaisteoksia vuoden aikana ja lisäksi tietotekstejä.

Oppimisen tavoite: Oppilas pystyy käyttämään kirjastoa oman luettavan valikoimiseen. Oppilas lukee ja ymmärtää monenlaisia ja monenmuotoisia tekstejä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaitoOppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä ja monimuotoisia tekstejä vuosiluokan sisältöjen mukaan ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Harjoitellaan havaintojen tekemistä teksteistä. Opetellaan kaunokirjallisuuden päälajien erittelemisen ja tulkitsemisen keskeiset käsitteet ja harjoitellaan niiden soveltamista erilaisiin teksteihin. Tehdään tietoteksteistä havaintoja ja arvioidaan niiden tavoitteita, kieltä, sisältöä, luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Luetaan, katsotaan ja kuunnellaan erilaisia tekstejä myös oman kielitaidon ja kielenkäytön monipuolistamiseksi.

Oppimisen tavoite: Oppilas erottaa faktan fiktiosta ja tunnistaa kuvailevia ja kertovia tekstilajeja. Oppilas osaa käyttää luettavaan tekstiin soveltuvia käsitteitä eritellessään tekstiä. Oppilas osaa kertoa tekstin tavoitteen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstien erittely ja tulkintaOppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, erottaa faktan fiktiosta ja tunnistaa kuvailevia ja kertovia tekstilajeja ja osaa kuvailla näiden tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.  Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Tutustutaan lähteen luotettavuuden arvioinnin kriteereihin ja harjoitellaan niiden käyttämistä. Tutustutaan tekijänoikeuksiin ja toisen tekstien hyödyntämisen eettisiin periaatteisiin ja sääntöihin. Opetellaan hyödyntämään kaikenlaista kirjallisuutta ja tekstejä oman tekstin malleina tekijänoikeuksia kunnioittaen. Opetellaan tekemään itse joitakin tekstilajeja, joiden pohjana on toisen tekijän teksti (esimerkiksi kirjaesittely, tiivistelmä tai keskustelupuheenvuoro). Eritellään some-maailman tekstien tarjoamaa tietoa ja maailmankuvaa ja keskustellaan niistä.

Oppimisen tavoite: Oppilas osaa hakea teksteistä ja lähteistä olennaista ja keskeistä tietoa. Oppilas osaa mainita tiedonhakuun käyttämänsä lähteen. Oppilas osaa hyödyntää toisen tekemää tekstiä omissa tuotoksissaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyysOppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea ja osaa hakea kahdesta eri lähteestä tietoa, jota opiskelussa tarvitaan. Oppilas erottaa pääasiat yksityiskohdista. Oppilas harjoittelee tiedon käyttämistä eettisten periaatteiden mukaan.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Tehdään kirjaesittelyjä ja –vinkkauksia. Tutustutaan monenlaisiin monimediaisiin fiktiivisiin teksteihin (esimerkiksi elokuviin, laululyriikkaan, musiikkivideoihin ja lavarunouteen) ja keskustellaan niistä. Tehdään omia monimediaisia tuotoksia ja opetellaan julkistamaan niitä.

Oppimisen tavoite: Oppilas pystyy kertomaan kaunokirjallisten tekstien keskeiset rakenneainekset ja käyttää oikeita käsitteitä. Oppilas pystyy kertomaan lukemistaan teksteistä ja keskustelemaan niistä muiden kanssa. Oppilas lukee itsenäisesti useita kirjoja.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminenOppilas osaa eritellä fiktiivisiä tekstejä, käyttää ohjatusti keskeisimpiä kaunokirjallisuuden analyysin käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa yhdistää tekstin kirjallisuuden päälajiin. Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

Harjoitellaan tekstin kokoamisen perustaitoja, kuten kappalejaon tekemistä, otsikointia sekä aloittamista ja lopettamista. Tutustutaan monimediaisten tekstien jäsentelyihin. Kirjoitetaan omaan elinympäristöön liittyvistä teemoista.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaitoOppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen
uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä.Oppilas osaa saamansa palautteen perusteella kuvailla itseään tekstien tuottajana.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia ja kuvaavia tekstejä myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

Kirjoitetaan monimediaisia kertovia ja kuvailevia tekstejä. Harjoitellaan henkilöiden ja miljöön kuvausta oman elinympäristön kieli- ja kulttuuriperintöön tutustuen. Opetellaan koevastaustekniikkaa, mm. määritelmän laatimista.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja oppii valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstilajien hallintaOppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia ja kuvaavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

Harjoitellaan monimediaisten tekstien tekemisen vaiheita yksin ja yhdessä: ideointia, tekstin rakenteen suunnittelua, tekstin muokkaamista ja viimeistelyä. Opetellaan hyödyntämään teksteistä saatua palautetta.

Oppimisen tavoite: Oppilas vahvistaa tekstin tuottamisen prosessejaan ja tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä vahvistaa taitoaan antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstien tuottamisen prosessien hallintaOppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa ohjauksessa työskennellä niiden mukaisesti. Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa nimetä omien tekstien kehittämiskohteita.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Opetellaan käyttämään tekstien tuottamisessa ja muistiinpanojen tekemisessä tarvittavia ohjelmia. Ymmärretään tekstinkäsittely- ja esitystyökalun ero. Harjoitellaan tekstien tuottamista yhdessä. Tutustutaan puhtaaksi kirjoittamiseen korjausmerkintöjen perusteella. Vakiinnutetaan tekstin asemointia sekä käsin että koneella kirjoitettaessa.

Oppimisen tavoite: Oppilas sujuvoittaa ja vahvistaa tekstien tuottamisen taitoaan käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistaa yleiskielen hallintaansa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaitoOppilas tuntee joidenkin tekstilajien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa ohjatusti hyödyntää tietoa tekstien perusrakenteista kirjoittaessaan ja tekstejä muokatessaan.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja  hyödyntää ohjatusti myös tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoittaessaan.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Tiedostetaan eettisen viestinnän ja tekijänoikeuksien merkitys arkipäivän tilanteissa.

Oppimisen tavoitteet: Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitojaan ja monipuolistaa lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa sekä harjaantuu toimimaan erilaisissa ympäristöissä yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintäOppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa.

Oppilas osaa tehdä muistiinpanot tekstin pääasioista ja tiivistää hankkimaansa tietoa.

Oppilas ymmärtää tekijänoikeuksien merkityksen ja merkitsee lähteet.

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Käsitellään kieltä tutkivalla otteella: tehdään havaintoja sanoista, lauseista ja teksteistä. Ymmärretään, että kielioppi on kuvaus kielestä, ei normi. Opetellaan tunnistamaan verbin nominaalimuotoja ja niiden merkityksiä. Kerrataan ja syvennetään tietoa sanaluokista, sijamuodoista sekä verbin persoona- ja aikamuodoista. Tunnistetaan lauseen ja virkkeen sekä pää- ja sivulauseen erot. Tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja tehdään havaintoja kielen rekistereistä.

Oppimisen tavoite: Oppilas syventää kielitietoisuuttaan ja kiinnostuu kielen ilmiöistä, tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kielitietoisuuden kehittyminenOppilas osaa havainnoida tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä ja kuvata eri rekisterien välisiä eroja.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Lisätään tietoa kaunokirjallisuuden päälajeista: proosasta, lyriikasta ja draamasta. Luetaan nuortenkirjallisuutta, satuja, fantasiaa sekä tietokirjallisuutta ja pohditaan luetun merkitystä omassa elämässä.

Oppimisen tavoite: Oppilas avartaa kirjallisuusnäkemystään, tutustuu kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen sekä kirjallisuuden eri lajeihin.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjallisuuden tuntemus ja lukuharrastusOppilas ymmärtää kulttuurin ja kirjallisuuden monimuotoisuutta. Oppilas tunnistaa kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS

 Vuosiluokan 7 tavoitteet 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa

Opitaan ryhmässä toimimisen perusasioita, oman puheenvuoron ottamista ja toisten puheenvuorojen kunnioittamista, palautteen antamista ja vastaanottamista. Harjoitellaan Wilma- ja sähköpostiviestinnän käytänteitä.

Oppimisen tavoite: Oppilas kehittää taitoaan toimia tavoitteellisesti ja eettisesti sekä vuorovaikutussuhdetta rakentaen kasvokkaisissa koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
VuorovaikutustaidotVuorovaikutustilanteissa oppilas osaa korjata omaa toimintaansa rakentavaksi saamansa palautteen perusteella.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja

Harjoitellaan olennaisten asioiden poimimista opetuspuheesta ja tuttuja aiheita käsittelevistä mediateksteistä. Vahvistetaan taitoa kysyä lisäselvitystä ydinasioiden ymmärtämiseksi.

Oppimisen tavoite: Oppilas syventää muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissaOppilas osaa poimia opetuspuheesta olennaisia asioita ja kysyä lisätietoa tarvittaessa.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen

Vahvistetaan esiintymistaitoja etenemällä ryhmäesiintymisistä yksilöesityksiin.  Opitaan turvallisessa ilmapiirissa ottamaan kontakti ryhmän jäseniin ja myöhemmin yleisöön. Opitaan käyttämään draaman menetelmiä kontaktiharjoittelun apuna. Harjoitellaan selkeää puhumista ja äänenkäyttöä. Opitaan jäsentämään puhe.

Oppimisen tavoite: Oppilas kehittää esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
EsiintymistaidotOppilas osaa tuetusti valmistella esityksen ja etsiä tietoa esityksensä aiheesta. Oppilas uskaltaa esiintyä muulle luokalle.

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella

Harjoitellaan tunnistamaan kaunokirjallisuuden päälajit ja erilaisten kuvailevien ja kertovien tekstien, kuten esimerkiksi sadun, romaanin, kirjeen, runon, draaman kohtauksen, uutisen, kuvauksen, ohjeen, selostuksen, haastattelun ja kirjaesittelyn, tunnuspiirteitä.  Harjoitellaan tekstien avaamisen keinoja ja tekstin pääasioiden ja päätavoitteen tunnistamista sekä tiivistämistä. Harjoitellaan hakemiston, sisällysluettelon ja sanakirjojen käyttöä sekä lauseyhteyden, kontekstin  ja sanaluokan tunnistamisen hyödyntämistä sanan ja lauseen  sekä koko tekstin merkityksen avaamiseen.

Oppimisen tavoite: Oppilas erottaa toisistaan kaunokirjallisuuden päälajit ja erilaisia kertovia ja kuvailevia tekstilajeja. Oppilas käyttää asianmukaisia käsitteitä kuvaillessaan näitä tekstejä ja osaa kertoa tekstin päätavoitteen. Oppilas osaa soveltaa joitakin tekstinymmärtämisen strategioita ja käyttää hakemistoa, internetiä ja sanakirjaa vieraiden käsitteiden, sanojen ja ilmausten etsimiseen. Oppilas erottaa pääasiat sivuseikoista ja osaa tiivistää tekstin ydinasiat.

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassaOppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan ja  ohjaavan tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. Oppilas tuntee tärkeimpiä keinoja, joilla uusia sanoja ja käsitteitä voi oppia ja joilla niiden merkityksen voi selvittää.

 T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Opetellaan keinoja ja strategioita, jotka voivat auttaa erilaisten tekstien, myös monimediaisten tekstien,  ymmärtämisessä. Opetellaan kysymistä, pääasioiden ja tarkentavien tietojen etsimistä,  päälauseiden, sivulauseiden, konnektorien ja niiden merkityksen tunnistamista ymmärtämisen avuksi. Opetellaan tunnistamaan tekstilajeille tyypillisiä tekstien ominaisuuksia, esimerkiksi etenemisen järjestyksiä.  Opetellaan hyödyntämään otsikoita, väliotsikoita, kuvia ja kuvatekstejä sekä kontekstiä tekstin ymmärtämistä helpottavina tekstin ominaisuuksina. Opetellaan sanaluokkien tehtäviä ja lauseen  tekijän, tekijän ominaisuuksien, tekemisen ja sen ajan,  paikan jne. tunnistamista ymmärtämisen apuna. Harjoitellaan lukutaidon itsearviointia.

Oppimisen tavoite: Oppilas tuntee joitakin tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan.

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstinymmärtämisen strategiatOppilas tuntee tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä

Harjoitellaan koevastaustekniikkaa, mm. määritelmän laatimista. Harjoitellaan eri välineiden hyödyntämistä tekstien tuottamisessa. Kirjoitetaan sekä käsin että koneella. Opitaan havainnoimaan omaa kirjoitusprosessia. Opitaan kirjoittamaan verkkokommentti. Ohjataan tutkivaan ja luovaan työskentelyyn ja yhdessä tekemiseen. Tutustutaan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Oppimisen tavoite: Oppilas osaa suunnitella tekstinsä ja muokata sitä palautteen perusteella. Oppilas osaa kirjoittaa koevastauksen ja määritelmän sekä verkkokommentin. Oppilas käyttää teknologiaa tekstien tuottamisen apuna ja osaa tehdä tekstejä yhteistyössä muiden kanssa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessaOppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan ja kuvaavan tekstin tekstilajipiirteistä.

Oppilas suunnittelee tekstinsä ja muokkaa sitä palautteen perusteella.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa

Tekstien kautta tutkitaan kielen rakenteita sekä ymmärtävällä tasolla kerrataan ja syvennetään tietoa sanaluokista, sijamuodoista, sekä verbin sekä verbin persoona- ja aikamuodoista. Tunnistetaan lauseen ja virkkeen sekä pää- ja sivulauseen erot, kappalejako. Tutustutaan verbi- ja nominityyppeihin, käsitellään astevaihtelua ja peruskielenhuoltoa. Kehitetään sosiaalisia taitoja, opetellaan itseilmaisua eri tavoin ja esiintymistä eri tilanteissa.

Oppimisen tavoite: Oppilas tunnistaa sanaluokat ja osaa kirjoittaa kieliopillisesti ja kielenhuollon kannalta kunnollisia lauseita ja tekstejä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kirjoitetun kielen hallintaOppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

Oppilas kirjoittaa käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Käsitellään kieltä tutkivalla otteella, kielitieteen näkökulmasta: tarkastellaan sanoja ja tekstejä, joiden avulla havainnoidaan kieltä. Ymmärretään, että kielioppi on kuvaus kielestä, ei normi. Ohjataan tunnistamaan kielen eri rekistereitä ja tarkastelemaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja.

Oppimisen tavoite: Oppilas kiinnostuu kielen ilmiöistä. Hän tunnistaa kielen rakenteita ja hyödyntää muodollista ja epämuodollista kieltä kielenkäytön resurssina sekä kielen tyylipiirteitä ja sävyjä. Oppilas ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kielitietoisuuden kehittyminenOppilas osaa havainnoida tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, ja osaa kuvailla eri rekisterien välisiä eroja.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin

Tutustutaan kaunokirjallisuuden päälajeihin (draama, runous, proosa) sekä tietokirjallisuuteen. Tutustutaan esim. sarjakuvaan, sarjakuvaromaaniin ja satuun. Ymmärretään runoutta ja draaman kaarta.  Luetaan nuortenkirjallisuutta (satu ja fantasia, tietokirjallisuus) ja opetellaan referoimaan luettua.

Oppimisen tavoite: Oppilas lukee ja tulkitsee suomenkielistä kirjallisuutta, erityisesti suomalaista nykykirjallisuutta. Hän tutustuu suomalaisen kirjallisuuden päävaiheisiin ja niiden yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ymmärtää kirjallisuuden lajin ja muiden tekstien vaikutuksen teokseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemusOppilas tuntee kirjallisuutta. Oppilas tunnistaa kaunokirjallisuuden päälajit ja osaa kuvailla omaa lukukokemustaan ja referoida lukemaansa.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta

Tutustutaan eri kulttuureja käsittelevien kaunokirjallisten tekstien ja mediatekstien sekä muiden kulttuurituotosten, kuten elokuvien ja teatterien, avulla erilaisiin kulttuurikokemuksiin.

Oppimisen tavoite: Oppilas ymmärtää kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisen koulun ja yhteiskunnan merkityksen. Hän tunnistaa kulttuurisia eroja ja samankaltaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kulttuurisen tietoisuuden kehittyminenOppilas osaa havainnoida omia kulttuurikokemuksiaan.