Islam 7-9

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa. Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.

Vuosiluokat  7-9

Keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa, Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen maailmaan.

S2 Uskontojen maailma

Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin. Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.

Vuosiluokan 7 tavoitteet

Tavoitteet
7. luokka
STurun normaalikouluL
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin käsitteisiin.

Pohditaan uskontoa osana kulttuuria ja yksilön kulttuuri-identiteettiä.

Tarkastellaan maailmanuskontojen sekä luonnonuskontojen

levinneisyyttä ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Tutustutaan kulttuurien ja uskontojen sisäiseen monimuotoisuuteen.

L1
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Syvennetään tietoja islamista eri puolilla maailmaa.L2
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteenS2Tutustutaan maailmanuskontojen keskeisiin opetuksiin.

Syvennetään tietoa eri katsomuksista, myös ei-uskonnollisista katsomuksista (esim. humanismista).

Tutustutaan käsitteisiin maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki ja niiden merkityksiin.

L2 L3 L6
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Tutustutaan eri uskontojen symboleihin ja tapakulttuureihin (esim. ruokasäädöksiin ja pukeutumiseen).

Tarkastellaan uskontojen näkymistä kulttuurin eri osa-alueilla kuten taiteissa.

L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan luonnollisen ja yliluonnollisen erotteluun.

Pohditaan uskonnollisen ja tieteellisen tiedon ja maailmankuvan eroja.

Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipiteitä.

L1 L2 L4 L5 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Pohditaan eri katsomusten yhteiskunnallista merkitystä.

Pohditaan katsomuksen merkitystä omassa elämässä.

L5 L6
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Pohditaan omia valintoja elämässä sekä niiden eettisiä ulottuvuuksia ja seurauksia.L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Keskustellaan eri katsomusten samanarvoisuudesta ja siitä, miksi perustietoja eri uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhä monikulttuurisemmassa ympäristössä.L6

Vuosiluokan 8 tavoitteet

Tavoitteet
8. luokka
STurun normaalikouluL
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tarkastellaan islamia eri puolilla maailmaa ja sen nykytilannetta.

Tutustutaan islamin kulttuurivaikutuksiin eri puolilla maailmaa.

L1
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Opiskellaan islamin historiaa sen synnystä jakautumiseen asti.

Tutkitaan Koraanin ja hadithien syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja.

Syvennetään tietoa islamin opillisista perusteista; uskonpilarit ja peruspilarit.

L2
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Tutustutaan islamin pääsuuntauksiin ja niiden oppeihin; sunnalaisuus, shiialaisuus ja suufilaisuus.

Tutustutaan moderneihin islamilaisiin liikkeisiin.

Perehdytään islamin merkitykseen ja vaikutukseen Suomessa.

L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan Koraanin eri tulkintatapoihin ja niiden seurauksiin.L1 L2 L4 L5 L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinS3Tarkastellaan islamin suuntauksien oppeja ja etiikkaa.

Keskustellaan uskonnonvapaudesta.

Keskustellaan ekumeniasta ja eri katsomusten välisen dialogin merkityksestä maailmanrauhan ylläpitämisessä.

L2 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Pohditaan muslimin uskonnollisten velvollisuuksien vaikutusta elämän eri osa-alueisiin.

Pohditaan islamin eettisiä kysymyksiä ja keskustellaan niistä.

L5 L6
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Tutustutaan islamin ja Koraanin sekä hadithien ohjeisiin hyvästä elämästä.

Keskustellaan siitä, miten ne näkyvät Suomessa elävän muslimin arjessa ja omassa elämässä.

L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.L6

Vuosiluokan 9 tavoitteet

ISLAM

Tavoitteet
9. luokka
STurun normaalikouluL
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tarkastellaan islamin vaikutusta kulttuurissa (esim. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä).L1
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Tutustutaan islamilaisen etiikan peruskäsityksiin (esim. teot ja niiden seuraukset, islamilainen laki sharia ja sen tulkinnat).

Tarkastellaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin.

Tutustutaan poliittiseen islamiin.

L2
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnista-maan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Opetellaan tunnistamaan uskontoon liittyviä aiheitä mediassa, politiikassa ja populaarikulttuurissa.

Tarkastellaan tapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä tiedotusvälineiden ajankohtaisten esimerkkien avulla.

L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen.

Käsitellään etiikan teoriat.

Keskustellaan eettisistä ongelmista ja niiden monitulkintaisuudesta.

Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipiteitä.

L1 L2 L4 L5 L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinS3Tarkastellaan eri katsomusten eettisiä käsityksiä ja keskustellaan niistä.

Opitaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet; moraali, arvot ja normit.

Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan.

Keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista kuten holokaustista.

L2 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Tarkastellaan etiikkaa elämän eri osa-alueilla (esim. yhteiskunnassa ja ympäristössä).

Syvennetään ymmärrystä eri katsomusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja maailmanpolitiikkaan.

Keskustellaan islamilaisen eettisen säännöstön merkityksestä ihmisen käytöksen ohjaajana.

L5 L6
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihinS1-S3Pohditaan ihmistä ja erityisesti itseä eettisenä toimijana.L7
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Korostetaan suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä.L6