Oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja osaamiseen. Oppimisen arviointi liittyy oppimisprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan palautteeseen. Osaamisen arviointi puolestaan kohdistuu oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon. Oppilaan oppimista ohjataan ja osaamista arvioidaan aina suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri oppiaineille määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin tavoitteisiin.

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä eri vuosiluokkien päätteeksi annettavassa arvioinnissa ja päättöarvioinnissa.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista erillisinä. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteereiden mukaisesti, tulevat myös laaja-alaisen osaamisen tavoitealueet arvioiduiksi.

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä käyttäen.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä.

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä ei siis arvioida oppiaineista erillisenä. Työskentelyn arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin työskentelytaitojen tavoitteisiin. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti, tulee myös työskentely arvioiduksi.

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeita tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon työskentelyn arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymisen tavoitteet Turun normaalikoulussa

Oppilaiden käyttäytymiselle asetettuja tavoitteita yhdistävät seuraavat yhdessä sovitut periaatteet:

  1. Kohtelen muita niin kuin toivon että minua kohdellaan
  2. Arvostan omaa ja toisen työtä
  3. Pidän huolta yhteisestä ympäristöstämme

Käyttäytymisen arviointi Turun normaalikoulussa

Käyttäytymistä arvioidaan luokilla 1-2 sanallisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. Arviointi annetaan kehityskeskustelun ja lukuvuositodistuksen yhteydessä. Luokilla 3-6 käyttäytymisen arviointi tapahtuu kaksi kertaa lukuvuodessa kehityskeskustelun yhteydessä ja lukuvuositodistuksen yhteydessä opettajien yhteistyönä. Luokilla 7-9 käyttäytymisen arviointi annetaan numeerisesti kerran lukuvuodessa opettajien yhteistyönä.

Käyttäytymisen numeroarviointi perustuu seuraaviin kriteereihin:

10 Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet

Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan kouluyhteisön ja oppimisympäristön välittävää ja yhteisöllistä toimintaa. Oppilas toimii sovittujen sääntöjen mukaan. Hän auttaa oma-aloitteisesti muita. Ryhmässä hän edistää selvästi tavoitteisiin pääsemistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hän suhtautuu muihin yhteisön jäseniin ja ympäristönsä arvostavasti.

9 Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet.

Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaistaOppilas toimii sovittujen sääntöjen mukaan. Hän edistää ryhmässä tavoitteisiin pääsemistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hän suhtautuu muihin yhteisön jäseniin ja ympäristöönsä arvostavasti.

8 Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet.

Oppilas toimii useimmiten sovittujen sääntöjen mukaan, ja hän korjaa käyttäytymistään heti huomautuksen saatuaan. Hän toimii ryhmässä tavoitteiden suuntaisesti ja ottaa muut oppilaat huomioon. Hän suhtautuu muihin yhteisön jäseniin arvostavasti ja huolehtii useimmiten ympäristöstään. Hänen rikkeensä ovat siis satunnaisia.

Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet

Oppilas toimii toisinaan sovittujen sääntöjen tai ryhmän tavoitteiden vastaisesti ja hänen käytökseensä ja kielenkäyttöönsä on jouduttu puuttumaan useasti puhuttelemalla ja/tai muina kurinpidollisina toimina.

6 Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet

Oppilaalla on vaikeuksia toimia sovittujen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti. Hän suhtautuu koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön välinpitämättömästi. Hänen käytökseensä on puututtu usein kurinpidollisin toimin.

5 Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun sääntöjä ja toimintaohjeita jatkuvasti ja tietoisesti.

Oppilas ei noudata sovittuja sääntöjä. Hän on välinpitämätön yhteisön muita jäseniä ja ympäristöään kohtaan. Hänen toimintansa voi myös vahingoittaa muita yhteisön jäseniä tai ympäristöä. Hänen käytökseensä on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas tarvitsee valvontaa selvitäkseen koulutyöstä.

4 Oppilas ei ole saavuttanut hyväksyttävästi käyttäytymisen tavoitteita.

Koulun arvion mukaan oppilas on vaaraksi kouluyhteisölle.