Ruotsin kieli, B1-oppimäärä 6

Kielten opiskelussa on runsaasti tilaa ilolle, leikkisyydelle ja luovuudelle tavoitteellisuutta ja työntekoa unohtamatta. Onnistumisen ilo saavutetaan työnteolla ja oppiminen itsessään on jo palkinto.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö ja suhtautuminen työskentelyyn. Kotitehtävien tunnollinen teko ja sanakokeet vaikuttavat arviointiin.

Vuosiluokka 6

Vuosiluokan 6 tavoitteet

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminenOppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Ruotsin kielen aseman ja merkityksen tunteminen SuomessaOppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi Suomessa käytetään ruotsia ja mainita ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Toiminta opiskelutilanteessaOppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti.

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Ruotsin kielen käyttöalueiden ja -mahdolisuuksien tunnistaminen omassa elämässäOppilas osaa mainita joitakin ruotsin kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissaTaitotaso: A1.2: Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Viestintästrategioiden käyttöTaitotaso: A1.2: Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai hidastamista.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Viestinnän kulttuurinen sopivuusTaitotaso: A1.2: Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tulkintataidotTaitotaso A1.1: Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” osaaminen / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tuottamistaidotTaitotaso A1.1: Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.

Vuosiluokan 6 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  • Opetuksessa tuetaan vahvasti kulttuurin merkitystä kieltenopiskelussa. Ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena tutustutaan Suomen ruotsinkielisiin alueisiin sekä Ruotsiin. Opintojen alusta asti kannustetaan oppilaita hyödyntämään viestintäteknisiä taitojaan lisätiedon hakuun. Nostetaan esiin myös kielivertailua ja oman jo olemassa olevan kielitiedon hyödyntämistä.

S2 Kielenopiskelutaidot

  • Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieltä. Häntä ohjataan myös käyttämään opiskelussa avuksi muita osaamiaan kieliä sekä kannustetaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Innostetaan myös etsimään kiinnostavaa ruotsinkielistä materiaalia oppikirjan ulkopuolelta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

  • Aihepiirit ovat lähellä oppilaan arkea. Ensimmäisen kahden kurssin aikana oppilas oppii kertomaan mm. itsestään, perheestään, harrastuksistaan ja koulustaan monipuolisten harjoitusten avulla.
  • Tunneilla hyödynnetään runsaasti erilaisia tekstilajeja, kuten dialogeja, haastatteluja, uutisia, reseptejä, tarinoita, blogitekstejä, kirjallisuusotteita, mainoksia, sosiaalisen median päivityksiä, lauluja, räppejä, radio-ohjelmia (kuultuna) ja videoita. Nämä tutustuttavat oppilaan erilaisiin, ruotsinkielisiin tekstilajeihin.