Ranska, A2-oppimäärä 4-6

Turun normaalikoulussa ranskan A2-oppimäärän opiskelu alkaa 4. luokalla.

Kielten opiskelussa on runsaasti tilaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle tavoitteellisuutta ja työntekoa unohtamatta. Onnistumisen ilo saavutetaan työnteolla ja oppiminen itsessään on jo palkinto.

Oppilaan oppimisen arviointi ranskan A-oppimäärässä vuosiluokilla 4-6

Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö ja suhtautuminen työskentelyyn. Kotitehtävien tunnollinen teko ja sanakokeet vaikuttavat arviointiin.

Vuosiluokka 4

Vuosiluokan 4 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Vuosiluokan 4 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  • Aloitetaan tutustuminen ranskan kieleen ja ranskankielisiin maihiin sekä niiden tapakulttuuriin. Havainnoidaan eroja ja yhtäläisyyksiä ranskan ja oppilaan hallitsemien muiden kielten välillä. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

  • Opetellaan läksyjen tekotapoja, välineistä ja kotitehtävistä huolehtimista, aktiivista ja rohkeaa osallistumista, sanaston käyttöä ja parin kanssa työskentelyä.Harjoitellaan sanastoa ja rakenteita laulun, leikin ja pelien avulla. Totutellaan arvioimaan omaa oppimista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

  • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat tervehdykset ja itsensä esittely. Lisäksi käsitellään perhe-, eläin- ja ruokailuaiheita. Harjoitellaan numeroita ja värejä, kellonaikoja ja koulusanoja. Tutustutaan ranskan kielen äänteisiin ja harjoitellaan niitä. Keskeisiä rakenteita ovat verbien taivutus, substantiivien suvut, persoona- ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltolauseet.

Vuosiluokka 5

Vuosiluokan 5 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Vuosiluokan 5 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  • Syvennetään ranskan kielen ja kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä. Jatketaan kohdekielen ja muiden kielten erojen ja yhtäläisyyksien havainnointia.

S2 Kielenopiskelutaidot

  • Opetellaan asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan opiskelua ja arvioimaan omaa edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Harjoitellaan pienryhmätyöskentelyä ja vertaispalautteen antamista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

  • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat kellonajat, sää ja kodin sisustus.Keskeisiä kommunikatiivisia tilanteita ovat omasta voinnista ja mielipiteestä kertominen, ostotilanteessa sekä kahvilassa toimiminen ja tien kysyntä ja neuvonta. Opetellaan partitiivi- ja genetiivirakenteita ja harjoitellaan adjektiivien taivutusta. Harjoitellaan lisää ja syvennettään jo 4. luokalla opittuja numeroita ja muita aihealueita ja rakenteita kuten verbejä.

Vuosiluokka 6

Vuosiluokan 6 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminenOppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielellinen päättelyOppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.
 
T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kohdekielisen aineiston löytäminenOppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässäOppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminenOppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissaTaitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Viestintästrategioiden käyttöTaitotaso A1.3: Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Viestinnän kulttuurinen sopivuusTaitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tulkintataidotTaitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi 

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tuottamistaidotTaitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.

Vuosiluokan 6 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  • Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.

S2 Kielenopiskelutaidot

  • Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

  • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat matkustaminen, frankofonia ja luonto. Opetellaan pitämään pieniä keskusteluja ja kertomaan lyhyitä kertomuksia sekä kirjoittamaan lyhyitä viestejä. Tehdään pieniä projektitöitä keskeisistä aiheista. Syvennetään verbien ja adjektiivien käyttöä ja opetellaan prepositioita. Keskeisiä rakenteita ovat possessiivipronominit ja passé composé.