Suomen kieli ja kirjallisuus 1-2

Vuosiluokkien 1-2 arvioinnin painopistealueet:

  • Oppilaan luku- ja kirjoitustaito selvitetään lukuvuoden alkaessa.
  • Jatkuvan arvioinnin ja palautteen avulla oppilas ja oppilaan huoltajat saavat tietoa oppilaan edistymisestä.
  • Kannustetaan ja tuetaan oppilasta kehittämään ja harjoittelemaan taitojaan myös kotona.
  • Oppilas osallistuu myös itse omien taitojensa arviointiin.
  • Opettaja yhdessä erityisopettajan kanssa kartoittaa oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppimisen sisällöt

Arviointi

Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 1

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa L1, L2, L3

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin L1, L2, L7  

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla L1, L2, L7

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin L1, L2, L7

 

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 1

 – ohjeiden tunnistaminen ja niiden mukaan toimiminen

– selkeä ja ymmärrettävä itsensä ilmaiseminen puhumalla

– keskustelutaitojen harjoitteleminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

– esiintymisen harjoitteleminen erilaisissa oppimistilanteissa

– vastavuoroisen kommunikaation harjoitteleminen (kuunteleminen, kysyminen, vastaaminen)

– keskittynyt kuunteleminen

– omin sanoin kertominen

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 1

Oppilas ymmärtää ohjeiden merkityksen ja toimii niiden mukaisesti.Oppilas kuuntelee muiden kerrontaa.Oppilas kertoo itse asioita.
Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 2

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa L1, L2, L3

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin L1, L2, L7

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti,myös draaman avulla L1, L2, L7

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin L1, L2, L7

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 2

– keskittynyt kuunteleminen ja ohjeiden vastaanottaminen ja noudattaminen eri tilanteissa

– selkeä ja ymmärrettävä itsensä ilmaiseminen eri ryhmätilanteissa

– sanavaraston ja käsitteistön laajentaminen

– mielikuvituksen käyttäminen omissa tuotoksissa

– ilmaisurohkeusharjoitukset

– erilaisten ryhmätilanteiden ja niissä keskustelemisen harjoittelu (kuunteleminen, kysyminen, vastaaminen)

– omien ajatusten ja mielipiteiden esittämisen harjoittelu

– erilaisiin tekstilajeihin tutustuminen sanavaraston ja käsitteistön kartuttamiseksi

– lastenkirjallisuuteen tutustuminen (sadut, lorut, kertomukset yms.)

– ilmaisukeinojen harjoitteleminen 

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 2

Oppilas toimii ohjeiden mukaan.

Oppilas osallistuu rohkeasti keskusteluun.

Oppilas käyttää laajasti sanavarastoaan ja käsitteistöä erilaisissa tilanteissa.

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään erilaisten ilmaisuharjoitusten avulla.


S2 Tekstien tulkitseminen

Oppimisen sisällöt

Arviointi

Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 1

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin L1, L4, L5

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen L2, L4, L5

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 1

– äänne-kirjain-vastaavuus

– äänteiden yhdistäminen

– aakkoset

– lukeminen tavu- ja sanatasolla, sekä pienten virkkeiden lukeminen

– sana- ja käsitevaraston laajentaminen

– kuvanlukutaito

– riimiparit ja oma riimittely

– lastenkirjallisuuteen tutustuminen

– erilaisten tekstilajien kuunteleminen

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 1

Oppilas tunnistaa yksittäiset äänteet.

Oppilas osaa yhdistää tavuja sanoiksi ja pieniksi virkkeiksi.

Oppilas osaa lukea sanoja ja pieniä virkkeitä.

Oppilas ymmärtää kuulemaansa tavu-, sana- ja virketasolla.

Oppilas tuntee aakkoset.

Oppilas tunnistaa riimiparit.

Oppilas lukee lastenkirjallisuutta.

Oppilas tunnistaa kuvasta aineksia ja osaa kertoa siitä.

Oppilas osaa kertoa kuulemastaan.

Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 2

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin L1, L4, L5

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamallamahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseensekä lukukokemusten jakamiseen L2, L4, L5

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 2

– erilaisten tekstien tutkiminen, lukeminen ja ymmärtäminen

– tekstirakenteen tunnistaminen (otsikko, kappale)

– kerronnan perusrakenteet: juoni, päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka

– tiedonhankinta lukemalla

– erilaisten viestintävälineiden käyttö  lukutaidon kehittämiseen

– lukemaan innostaminen

– lähikirjaston ja sen palveluiden käyttäminen

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 2

Oppilas tutkii ohjatusti, lukee ja ymmärtää erilaisia tekstejä.

Oppilas tunnistaa tekstistä otsikon ja kappaleen.

Oppilas tunnistaa kerronnan peruskäsitteet: päähenkilön, tapahtumapaikan ja -ajan, juonen

Oppilas osaa hankkia tietoja lukemalla.

Oppilas käyttää erilaisia viestintävälineitä lukutaitonsa kehittämiseen.

Oppilas osaa hankkia itselleen luettavaa kirjastosta.


S3 Tekstien tuottaminen

Oppimisen sisällöt

Arviointi

Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 1

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla L1, L4, L5, L7

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä L2, L4, L5

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia L1, L4, L5

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 1

– fonologista tietoisuuden kehittämisen harjoituksia (esim. kuullun perusteella tuottaminen) tavu-ja sanatasolla

– kirjaimien, tavujen, sanojen ja pieniä virkkeiden kirjoittamista

– käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen harjoittelemista

– oikeinkirjoituksen perusasiat (sanaväli, tavutus, virke, iso alkukirjain ja piste, äänteen pituus)

– itseilmaisemista lukemalla, kirjoittamalla, puhumalla ja kuvin

– erilaisten kirjoitustilanteiden harjoittelemista kuullun perusteella

–  viestien tuottamista arjen tapahtumista puhumalla ja kirjoittamalla

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 1

Oppilas osaa aakkoset oikeassa järjestyksessä.

Oppilas osaa kirjoittaa kirjaimet oikein.

Oppilas osaa kirjoittaa tavuja ja sanoja oikein.

Oppilas osaa kirjoittaa pieniä virkkeitä lähes virheettömästi.

Oppilas osaa kirjoittaa tavu- ja sanatasolla kuullun perusteella.

Oppilas osaa kertoa suullisesti omasta arjestaan ja kuvailla tapahtumia tai esineitä.

Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 2

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla  L1, L4, L5, L7

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä L2, L4, L5

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia L1, L4, L5

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 2

– fonologista tietoisuutta kehittäviä harjoituksia (kuullun perusteella tuottaminen) sana- ja virketasolla

– sana- ja virketason kirjoittamista

– jo opitun käsin kirjoittamisen taidon ja näppäintaitojen vahvistaminen harjoittelemalla

– oikeinkirjoituksen perusasioiden vahvistaminen (äänteen pituus, äng-äänne sanaväli, yhdyssanat, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä)

– aakkostaminen ensimmäisen kirjaimen mukaan

– itseilmaisuharjoituksia kirjoittamalla ja suullisesti

– kertovan tekstin ainesten (juoni, henkilöt, tapahtuma-aika ja -ympäristö) soveltamista omaan suulliseen ja kirjalliseen kertomiseen.

– kuvailemisen harjoituksia sekä suullisesti että kirjoittamalla

– mielipiteen esittämisen harjoituksia puhumalla ja kirjoittamalla

– medioiden ja draaman hyödyntämistä omaan tuottamiseen

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 2

Oppilas aakkostaa sanoat ensimmäisen kirjaimen perusteella.

Oppilas kirjoittaa sanoja oikein.

Oppilas kirjoittaa virkkeitä.

Oppilas kirjoittaa sana- ja virketasolla kuullun perusteella.

Oppilas osaa kertoa lyhyesti suullisesti ja kirjallisesti omasta arjestaan sekä myös lukemansa perusteella.

Oppilas ilmaisee oman mielipiteensä omaan arkeensa liittyvistä asioista.

Oppilas osaa kuvailla lyhyesti suullisesti ja kirjoittamalla esineitä, tapahtumia, henkilöitä tai ympäristöjä.


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Oppimisen sisällöt

Arviointi

Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 1

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen L2, L4, L7

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön L2, L3, L4

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa L2, L4, L7

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 1

– lapsille suunnatun kirjallisuuden lukeminen ja kuunteleminen

– lastenkirjallisuuden eri tyyppejä (runot ja riimit, sadut, kuvakirjat yms.)

– ymmärtää lastenkulttuurin merkityksen osana omaa kasvuaan

– kielitietoisuuden kehittämistä esimerkiksi tekemällä havaintoja kielestä  ja pohtimalla puhutun ja kirjoitetun kielen ominaisuuksia ja tutkimalla kielenkäytön vaikutuksia muihin

– kielen peruskäsitteistö (äänne, kirjain, sana, lause, virke)

– tekstilajitietouden laajentamista erilaisia tekstejä kuuntelemalla

– oman koulun kirjaston käyttö

– kokemusten hankkimista lastenkulttuurista

– oppilaan kasvun vahvistamista lastenkulttuurin tuella

– oman kulttuurin, esimerkiksi pienten näytelmien ja muiden esitysten ja tekstien tuottamista yksin ja yhdessä muiden kanssa

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 1

Oppilas keskittyy kuuntelemaan ja ymmärtää kuulemaansa. 

Oppilas tuntee ja tunnistaa tekstistä kielen peruskäsitteet (äänne, kirjain, sana, lause, virke).

Oppilas tekee omia havaintoja omasta ja muiden käyttämästä kielestä.

Oppilas tunnistaa lastenkirjallisuuden eri tyyppejä.

Oppilas etsii itselleen avustetusti sopivaa luettavaa ja lukee omantasoistaan lastenkirjallisuutta.

Oppilas osaa käyttää koulun kirjastoa, kun hän haluaa itselleen luettavaa tai etsii tietoa.

Oppilas ymmärtää, että lastenkulttuuri tukee hänen kasvuaan.

Oppilas osallistuu muiden mukana lastenkulttuurin tuottamiseen luokassa.

Opetuksen tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet vuosiluokalla 2

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen L2, L4, L7

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön L2, L3, L4

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa L2, L4, L7

Oppimisen sisällöt vuosiluokalla 2

– harjoituksia, joiden avulla oppilas kehittää tietoisuuttaa kielestä ja sen peruskäsitteistä

– oman ja  koulun  kulttuurin hyvien tapojen, perinteen  ja  käytänteiden harjoittelemista esimerkiksi vierailukäyntien ja juhlien aikana

– havaintojen tekemistä erilaisten kulttuurien tavoista, kielestä  ja käytänteistä

– oman kulttuurin kielenkäytön pohtimista eri tilanteissa

– oman ja muiden kielenkäytön vaikutuksen pohtimista

– oman ja muiden kielen erojen pohtimista

– monenlaisen ilmaisun harjoittelua ja pohtimista

– kielen peruskäsitteet (tavu, sana, virke)

– lastenkirjallisuuden eri tyyppejä (sadut, runot ja lorut, tarinat jne.)

– oman lukuharrastuksen vahvistamista

– lastenkulttuuri elämysten, kokemuksien ja elämän rikastajana oman tekemisen ja kokemuksien kautta

– monenlaisten kirjastojen palveluiden käyttäminen

– mediatekstien tunnistaminen, kuunteleminen ja lukeminen

– omien kulttuurielämysten hankkimista ja tuottamista yhdessä muiden kanssa luokassa, kulttuurilaitoksissa ja koulun juhlissa

– omaehtoisen kulttuurin ideointia, kehittämistä ja tuottamista yhdessä muiden kanssa

Arvioinnin kohteet vuosiluokalla 2

Oppilas ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja toisia arvostavasti eri tilanteissa.

Oppilas osaa toimia arvostavasti koulun oppilaiden eri kulttuurien keskellä. 

Oppilas tunnistaa tekstistä kielen peruskäsitteet ja osaa soveltaa tietoaan omaan tuottamiseen.

Oppilas ymmärtää kuulemaansa ja lukemaansa osana kulttuuria.

Oppilas lukee omantasoisiaan kirjoja ja erilaisia tekstejä.

Oppilas kuuntelee ja ymmärtää erilaisia pienimuotoisia tekstejä.

Oppilas toimii ja ilmaisee itseään tilanteelle sopivalla tavalla arjen eri tilanteissa.

Oppilas nimeää lastenkirjallisuuden eri tyyppejä.

Oppilas tuntee ja käyttää erilaisten kirjastojen palveluita.

Oppilas hyödyntää tarjolla olevaa lastenkulttuuria pohdiskelun, keskustelun sekä kirjoittamisen ja muun oman tuottamisen ainekseksi.

Oppilas osallistuu luokan ja koulun kulttuurin tuottamiseen.