Musiikki 7-9

Oppiaineen tehtävä

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tietoja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa sekä ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttamiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7-9

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta myös perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia.

Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin yhteisenä opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.

S2 Mistä musiikki muodostuu

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto

Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.

Vuosiluokan 7 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T1, 2, 10, 11, 12, L2, 7): laulu- ja mikrofonitekniikan kertausta, esim. beat boxing. Teemoina esim. suomalainen kansanmusiikki (T8, 9) ja muiden kulttuurien musiikki (T8, 9).

Soittaminen (T1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, L2, 7): bändisoittotaitojen kertaaminen ja kehittäminen. Rytmisoitinten monipuolinen käyttö.

Sävellyttäminen (T6, L1, 2, 5, 6) ja TVT (T6, 7, L1, 2, 5, 6): musiikillisen kokonaisuuden ja sen eri elementtien hahmottaminen sekä taltiointi ajanmukaisia TVT-sovelluksia käyttäen.

Musiikkiteknologia (T7, L1, 2, 5) ja TVT (T7, L1, 2, 5): ajanmukaisen tieto- ja viestintäteknologian itsenäinen ja kriittinen käyttö.

Kuunteleminen (T5, L2): esitykset ja konsertit. Musiikin ja musiikkitekstien analyyttinen ja kriittinen kuuntelu (T5, L2). Osaa keskustella kuulemastaan (T5, 9, L2).

Tunnistetaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin (T10, L3, 4). Kuulonhuolto (T11, L3).

Musiikkiliikunta (T4, L2): kehorytmejä ja musiikkityylien mukaisia tansseja.

Musiikkitietous: syvennetään musiikin historian (T8, 9, L2, 4) ja musiikin yhteiskunnallisuuden, esim. musiikki ja media –teemalla (T8, 9, L2, 4), tietoutta.

8. luokan valinnaiseen musiikkiin siirtyessään oppilaan tulisi vastuullisena yksilönä pystyä toimimaan musiikillisen ryhmän aktiivisena jäsenenä. Oppilas on tottunut laulamaan, soittamaan ja olemaan osa musiikillista toimintaa yhdessä toisten kanssa toiset huomioiden. Oppilas osaa kuunnella musiikkia keskittyneesti ja huomioita tehden. Oppilas tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

Oppilas käyttää keho- ja rytmisoitinrytmejä ja osallistuu musisointiin niitä käyttäen. Oppilas ymmärtää ja osaa käyttää musiikillisia merkintätapoja ja symboleja. Oppilas osaa seurata keskittyneesti kappaleen rakennetta ja soittaa sen mukaisesti. Oppilas tuntee basson, kitaran ja ukulelen sointukaavioita ja soveltaa niitä soittaessaan. Oppilas osaa soittaa kaksi- ja kolmeäänisiä sointuja laatoilla sekä kosketinsoittimilla. Oppilas osaa harjoitellut rumpukompit. Oppilas uskaltaa ilmaista itseään laulaen. Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologiaa omaan luovaan tuottamiseen.

Vuosiluokka 8 (valinnainen)

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.

S2 Mistä musiikki muodostuu

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto

Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.

Vuosiluokan 8 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, L2, 7): syvennetään suhdetta laulamiseen, monipuolisella ohjelmistolla.

Soittaminen (T1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, L2, 7): syvennetään suhdetta omaan soittoon ja yhteissoiton erityisvaatimuksiin. Käytetään monipuolista ohjelmistoa.

Sävellyttäminen (T6, L1, 2, 5, 6) ja TVT (T6, 7, L1, 2, 5): perehdytään musiikillisen kokonaisuuden ja sen eri elementtien hahmottamiseen sekä taltiointiin, myös nuotinkirjoitukseen/nuotinkirjoitusohjelmiin (T7), ajanmukaisia TVT-sovelluksia käyttäen.

Musiikkiteknologia (T7, L1, 2, 5) ja TVT (T7, L1, 2, 5): perehdytään ajanmukaisen tieto- ja viestintäteknologian itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

Kuunteleminen (T5, L2): esitykset ja konsertit. Musiikin ja musiikkitekstien analyyttinen ja kriittinen kuuntelu (T5, L2). Osaa muodostaa oman mielipiteen, kuuntelee muiden mielipiteitä ja keskustelee kuulemastaan (T5, 9, L2).

Tunnistetaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin (T10, L3, 4). Kuulonhuolto (T11, L3).

Musiikkiliikunta (T4, L2): kehorytmejä ja musiikkityylien mukaisia tansseja.

Musiikkitietous: syvennetään musiikin historian (T8, 9, L2, 4) ja musiikin yhteiskunnallisuuden, esim. musiikki ja media –teemalla (T8, 9, L2, 4), tietoutta. 

9. luokan valinnaiseen musiikkiin siirtyessään oppilaan tulisi vastuullisena yksilönä pystyä toimimaan musiikillisen ryhmän aktiivisena jäsenenä. Oppilas on tottunut laulamaan, soittamaan ja olemaan osa musiikillista toimintaa yhdessä toisten kanssa. Oppilas osaa kuunnella musiikkia keskittyneesti ja huomioita tehden. Oppilas tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

Oppilas käyttää keho- ja rytmisoitinrytmejä ja osallistuu musisointiin niitä käyttäen. Oppilas ymmärtää ja osaa käyttää musiikillisia merkintätapoja ja symboleja. Oppilas osaa seurata keskittyneesti kappaleen rakennetta ja soittaa sen mukaisesti. Oppilas tuntee basson, kitaran ja ukulelen sointukaavioita ja soveltaa niitä soittaessaan. Oppilas osaa soittaa kaksi- ja kolmeäänisiä sointuja laatoilla sekä kosketinsoittimilla. Oppilas osaa harjoitellut rumpukompit ja soveltaa osaamistaan. Oppilas uskaltaa ilmaista itseään laulaen. Oppilas käyttää musiikkiteknologiaa sujuvasti omaan luovaan tuottamiseen.

Vuosiluokka 9 (valinnainen)

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.

S2 Mistä musiikki muodostuu

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto

Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.

Vuosiluokan 9 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, L2, 7): syvennetään suhdetta laulamiseen monipuolisella ohjelmistolla.

Soittaminen (T1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, L2, 7): syvennetään suhdetta omaan soittoon ja yhteissoiton erityisvaatimuksiin. Käytetään monipuolista ohjelmistoa.

Sävellyttäminen (T6, L1, 2, 5, 6) ja TVT (T6, 7, L1, 2, 5): perehdytään musiikillisen kokonaisuuden ja sen eri elementtien hahmottamiseen sekä taltiointiin, myös nuotinkirjoitukseen/nuotinkirjoitusohjelmiin (T7), ajanmukaisia TVT-sovelluksia käyttäen. Teemoina voivat olla soolojen soitto ja improvisointi.

Musiikkiteknologia (T7, L1, 2, 5) ja TVT (T7, L1, 2, 5): perehdytään ajanmukaisen tieto- ja viestintäteknologian itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

Kuunteleminen (T5, L2): esitykset ja konsertit. Musiikin ja musiikkitekstien analyyttinen ja kriittinen kuuntelu (T5, L2). Osaa muodostaa oman mielipiteen, osaa kuunnella muiden mielipiteitä ja osaa keskustella kuulemastaan (T5, L2).

Tunnistetaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin (T10, L3, 4). Kuulonhuolto (T11, L3).

Musiikkiliikunta (T4, L2): kehorytmejä ja musiikkityylien mukaisia tansseja.

Musiikkitietous: syvennetään musiikin historian (T8, 9, L2, 4) ja musiikin yhteiskunnallisuuden, esim. musiikki ja media –teemalla (T8, 9, L2, 4), tietoutta.