Biologia 7-9

Oppiaineen tehtävä

Biologian opetus opettaa oppilasta ymmärtämään luontoa ja elämää sekä sen kehittymistä. Oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja, perinnöllisyyttä ja evoluution perusteita. Opetus kehittää oppilaan ympäristötietoisuutta ja halua suojella luonnon monimuotoisuutta. Oppilasta ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Biologian opetuksessa työskennellään luokassa, laboratoriossa ja luonnossa. Oppilasta ohjataan tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologiseen tiedonhankintaan sekä luonnon ja elinympäristön tarkkailuun. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Biologian opetus kehittää luonnontieteellistä ajattelua ja antaa valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään.

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Biologian oppitunneilla oppilailla on mahdollisuus työskennellä tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä.

Biologian työtavoissa painottuu vuorovaikutus ja yhteisöllisyys oppilaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Monipuolisten työtapojen avulla oppilas saa erilaisia kokemuksia, omaksuu luonnontieteelle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja oppii tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Opetus kehittää oppilaan taitoa pohtia omia arvovalintojaan ja kykyä tarkastella kriittisesti ilmiöitä ja tietolähteitä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9

Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen. Oppilaat työskentelevät sekä itsenäisesti että ryhmissä erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet ja omat vahvuudet huomioidaan opetuksen sisällöissä, työmenetelmissä ja arvioinnin tavoissa.

Oppilaille korostetaan ilmiöiden ymmärtämisen merkitystä ja painotetaan biologialle tärkeiden käsitteiden sisältöjä ja asianmukaista käyttöä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä asioiden välillä (eheyttäminen). Eriyttämisessä otetaan huomioon oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen kokemuksiin.

Oppilaan oppimisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7-9

Opiskelun aikainen formatiivinen arviointi tukee oppilaiden motivaatiota, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan opiskelun aikana eri muodoissa tietoa oppimisen edistymisestä. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää oppilaan työskentelytaitoja.

Biologian summatiivisessa arvioinnissa oppilailla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin. Tietojen arvioinnissa painottuvat ilmiöiden, syy-seuraussuhteiden ja kokonaisuuksien ymmärtäminen sekä biologialle luonteenomainen asioiden määritteleminen ja käsitteiden asianmukainen käyttö. Taitojen arvioinnissa opettaja seuraa oppilaan kykyä tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia.

Päättöarviointi sijoittuu yhdeksänteen lukuvuoteen. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on saavuttanut biologian oppimäärän valtakunnalliset tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit T1-T11. Tavoitteiden T12T14 osalta oppilas ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy eri tavoitealueilla pääosin oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Osa päättöarvioinnin tavoitteista arvioidaan kuitenkin jo aiempina vuosina seuraavasti:

  • T1 oppilas ymmärtää ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan, ja vertailee erilaisia ekosysteemejä ja tunnistaa lajeja. Arvioidaan 8. luokalla.
  • T2 oppilasta kuvailee eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakenteen. Arvioidaan 8. luokalla.
  • T9 oppilas koostaa eliökokoelman ja kasvattaa kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. Arvioidaan 8. luokalla.

Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Tästä pääset tutustumaan valtakunnallisiin biologian päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan biologian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy biologian päättöarviointiin ja päättöarvosanaan.

> Päättöarvioinnin kriteerit – Biologia (pdf)

Vuosiluokka 7

Vuosiluokan 7 keskeiset sisältöalueet

Mitä elämä on?

Tutkitaan elämän perusilmiöitä ja elämän kriteereitä. Harjoitellaan solujen ja rakenteiden mikroskopointia. Tutustutaan eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen, sekä vertaillaan eri eliöryhmiin kuuluvia eliöitä esimerkiksi laboroimalla niitä. Opitaan evoluutiosta ja elämän kehityksestä maapallolla.

Biologinen tutkimus

Tutustutaan biologisen tutkimuksen vaiheisiin, ja yhden tai useamman eliöryhmän rakenteeseen.

Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutkimusretki lähiympäristöön, jossa liikutaan vastuullisesti, opitaan lajintuntemusta sekä tutkitaan ja vertaillaan ekosysteemejä. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ympäristöä ja ihmisen vaikutusta siihen.

Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Tutustutaan vesiekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan, sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin ekosysteemissä. Harjoitellaan eliökokoelman koostamista ja eliöiden luokittelua. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin ja opitaan ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkitys.

7. luokan tavoitteet:

Oppilas oppii ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan. Hän osaa tunnistaa, nimetä ja vertailla erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoketjujen eliölajeja.

Oppilas oppii eliökunnan luokittelun periaatteita. Hän osaa nimetä eliöiden rakenteita ja kuvata eliöiden elintoimintoja. Hän osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokitella ja vertailla eliöryhmiä.

Oppilas oppii tekemään havaintoja lajien esiintymisestä ja kuvaamaan lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Hän tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja oppii ymmärtämään niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

Oppilas oppii esittämään mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä. Hän oppii käyttämään biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. Hän oppii ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita.

Oppilas oppii työskentelemään turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Hän oppii käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppilas oppii käyttämään mikroskooppia.

Oppilas oppii koostamaan ohjeiden mukaisesti digitaalisen eliökokoelman.

Oppilas kiinnostuu luonnosta ja sen ilmiöistä. Opetus vahvistaa oppilaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Hän oppii toimimaan luonnossa kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

Vuosiluokka 8

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Mitä elämä on?

Tutkitaan elämän perusilmiöitä ja opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Mikroskopoidaan soluja ja eliöiden rakenteiden. Perehdytään eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen vertailemalla eri eliöryhmiin kuuluvia eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä.

Biologinen tutkimus

Opitaan biologisen tutkimuksen vaiheet oppilaan oman kasvien kasvatustutkimuksen kautta.

Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Tutkimusretkellä lähimetsään (ja mahdollisuuksien mukaan suolle) liikutaan luonnossa vastuullisesti, opitaan lajintuntemusta sekä tutkitaan ja vertaillaan ekosysteemejä. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ympäristöä, sen muutoksia ja ihmisen vaikutusta siihen.

Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Tutustutaan metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan, sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin ekosysteemissä. Käsitellään lisäksi perustietoja suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä, ja opitaan erilaisten ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeys. Koostetaan digitaalinen eliökokoelma ja luokitellaan eliöitä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Opitaan ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkitys. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita sekä kestävää metsätaloutta. Opitaan ilmastonmuutoksen vaikutus. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Vuosiluokan 8 tavoitteet:

Oppilas oppii metsäekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan. Hän osaa tunnistaa, nimetä ja vertailla erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen eliölajeja. Hän osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

Oppilas oppii eliökunnan luokittelun periaatteita. Hän osaa nimetä eliöiden rakenteita ja kuvata eliöiden elintoimintoja. Hän osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokitella ja vertailla eliöryhmiä.

Oppilas oppii tekemään havaintoja lajien esiintymisestä ja kuvaamaan lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Hän tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja oppii ymmärtämään niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

Oppilas oppii havainnoimaan ja tekemään pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnasta johtuvista luonnonympäristön muutoksista. Hän oppii ymmärtämään maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

Oppilas kehittää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. Hän osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. Hän osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä kysymyksiä ja päätelmiä.

Oppilas osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Hän osaa tutkia soluja mikroskoopilla.

Oppilas koostaa eliökokoelman ja kasvattaa kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. Eliökokoelma arvioidaan 8. vuosiluokan päätteeksi.

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa. Hän osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen, ja raportoida sen tuloksia.

Oppilas kiinnostuu luonnosta ja sen ilmiöistä. Opetus vahvistaa oppilaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Hän osaa toimia luonnossa kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteltuja eettisesti kestäville valinnoille.

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Vuosiluokka 9

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Ihminen

Oppilas tutkii ihmiskehon toimintaa ja syventää tietämystään ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista, ja säätelyjärjestelmistä. Oppilas perehtyy kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttaviin tekijöihin. Oppilas oppii, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.

Mitä elämä on?

Oppilas tutustuu lisääntymisen, perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin sekä bioteknologian mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kestävän tulevaisuuden sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Oppilas perehtyy luonnonvarojen kestävän käytön ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja eettisiin periaatteisiin, sekä kestävää ravinnontuotantoon ja eläinten hyvinvointiin.

Biologinen tutkimus

Biologisen tutkimuksen menetelmiä ja vaiheita kerrataan oppilaan oman toiminnan kautta.

9. luokan tavoitteet

Oppilas tuntee ihmiselimistön rakenteen ja elimistön perustoiminnot. Oppilas kuvailee keskeisiä elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä. Oppilas osaa selostaa ihmisen kasvun ja kehityksen pääperiaatteet.
Oppilas hahmottaa perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteet. Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta yksilönkehityksessä sekä elämän ja luonnon monimuotoisuuden kehitystä.

Oppilas osaa arvioida ihmisen vaikutusta ympäristöön ja luontoon. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet.

Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä biologisista aiheista. Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä tarkoituksenmukaisesti, sekä biologialle tyypillisiä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. Hän ymmärtää ja osaa perustella syy- ja seuraussuhteita. Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppilas hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä sekä arvioi tietolähteiden luotettavuutta ja soveltuvuutta.

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa tutkimustyössä keräämiään tietoja. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman tutkimuksen itsenäisesti ja raportoi sen tulokset selkeästi.
Oppilas osaa pohtia ja perustella, miten omat valinnat vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön, ja miten biologisia tietoja voi soveltaa omassa elämässään sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Oppilas osaa perustella esimerkkien avulla, miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.