Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

Turun normaalikoulun perusasteen opetussuunnitelma (jäljempänä ”koulu”) on laadittu koulukohtaisena opetussuunnitelmana, ja sitä noudatetaan Turun normaalikoulun perusasteen luokilla 1-9. Turun kaupungin opetussuunnitelma on otettu huomioon soveltuvin osin. Opetussuunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa, ja se noudattaa rakenteeltaan valtakunnallista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaa. Opetussuunnitelmaan liittyy tarkentavaa, täydentävää ja avaavaa tukimateriaalia.

Opetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Opetussuunnitelma on laadittu suomen kielellä annettavaa opetusta varten. Koulussa on myös kaksikielisen opetuksen linja, jossa opetusta annetaan suomeksi ja englanniksi, ja sillä noudatetaan samaa opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelman tekemiseen, erityisesti arvojen, toimintakulttuurin sekä kulttuurien ja kielten merkityksen käsittelyyn, ovat osallistuneet oppilaat, oppilaiden huoltajat. Osallistua on voinut mm. osallistumalla kyselyihin, keskustelutilaisuuksiin koulun avoimien ovien päivänä sekä vanhempainiltoihin. Opettajat ovat käsitelleet opettajainkokouksissa erityisesti lukuja 2, 3, 4 ja 6 sekä lukuja 11-15 myös erityisinä OPS-työpäivinä. Oppilaskuntien hallitukset alakoulussa ja yläkoulussa ovat osallistuneet järjestyssääntöjen laatimiseen sekä käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arvioinnista päättämiseen. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) on tarkistanut luvun 8 ja oppilashuoltosuunnitelman edellyttämät muut suunnitelmat mm. oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. (Luku 8 on otettu käyttöön 1.8.2014.) Koulu on tehnyt opetussuunnitelmaa laatiessaan yhteistyötä myös Turun kaupungin terveys- ja sosiaalitoimen kanssa yhteisissä verkostotapaamisissa.

Opetus järjestetään pääosin ainejakoisena opetuksena. Opetus voidaan kuitenkin järjestää myös joko kokonaan tai osittain eheytettynä. Opettajat, jotka antavat opetuksensa eheytettynä, tekevät suunnitelman työtavoista ja sisällöistä, joilla opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt toteutetaan. Suunnitelma esitellään huoltajille ennen eheyttämiseen siirtymistä. Arviointi voi olla sanallista tai numeerista. Arviointi on läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja kriteereihin perustuvaa.

Opetus järjestetään vuosiluokittain, mutta sitä voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti etenevänä, oppilaiden omiin opinto-ohjelmiin perustuvana opiskeluna.

Tuntijako

2) Biologiaa opetetaan 7.-9. vuosiluokilla 1 vvt; 1 vvt; 2 vvt ja maantietoa 1vvt; 1vvt; 1vvt.

3) Fysiikkaa (ja vastaavasti kemiaa) opetetaan 7.-9. vuosiluokilla: 1 vvt;1,5 vvt; 1 vvt.

4) Yhteiskuntaoppia opetetaan 4. ja 6. vuosiluokalla 1 vvh ja 9. vuosiluokalla 3 vvt. Vastaavasti historiaa opetetaan 5., 7. ja 8. 2 vvh ja 6. vuosiluokalla 1 vvh.

5) Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit sijoitetaan alakoulussa 3. luokalle 1vvt musiikkiin ja 1vvt kuvataiteeseen

6) Valinnaisaineet alakoulussa sijoitetaan siten, että painotukset mahdollistuvat:

 • Kaksikielinen opetus: 1 vvt englantiin luokilla 4.-6.
 • Science: 1vvt science aineisiin luokilla 4.-6.
 • Media: 1vvt kuvataiteeseen luokilla 4.-6.
 • Taide: 1vvt kuvataiteeseen luokilla 4.-6.

Yläkoulussa valinnaisaineet sijoitetaan siten, että painotukset (science, kaksikielinen opetus) toteutuvat:

 • Kaksikielinen opetus: englanti 1vvt luokilla 7.-9.
 • Science: 1vvt luokilla 7.-9.

Tässä tuntijaossa yksi taide-ja taitoaineiden valinnaistunti on sijoitettu kaikille yhteisesti opetettavaksi tunniksi 4., 5., 6. ja 7. luokan käsityöhön ja science-linjalla 3. luokan liikuntaan. Tämän jälkeen 7. luokalla ei ole yhtään vapaasti valittavaa valinnaisainetta.

Valinnaisaineet

Turun normaalikoulussa tarjotaan valinnaisia aineita Turun normaalikoulun tuntijaon mukaisesti. Vuosiluokilla 4-6 valinnaiset aineet on sijoitettu linjojen painotusten mukaisesti siten, että kaksikielisellä linjalla valinnaisen aineen tunti sijoitetaan englantiin, science-linjalla science-oppiaineeseen, taide- ja medialinjalla kuvataiteeseen. Vuosiluokalla 7 painotettujen luokkien oppilaille on valmiiksi valittuna kaksikielisellä luokalla englanti ja science-luokalla luonnontiede. Lisäksi yksi valinnainen tunti on sijoitettu käsityöhön. 7. luokan aikana valitaan valinnaiset aineet 8. ja 9. luokalle erillisen ja vuosittain tarkentuvan tarjonnan mukaisesti. Valinnaisainetarjonta, laajuudet, sisällöt ja tavoitteet sekä erityispiirteet tarkennetaan vuosittaisessa valinnaisaine-esitteessä.

Turun normaalikoulussa tarjotaan vapaaehtoisia ja valinnaisia kieliä. A2-kielenä tarjotaan espanjaa, ruotsia, ranskaa, saksaa ja venäjää. B2-kielenä tarjotaan opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Kielitarjonta, laajuudet, sisällöt ja tavoitteet sekä erityispiirteet tarkentuvat vuosittaisessa valinnaisaine-esitteessä.

Ohjaussuunnitelma

Opetuksen painotukset

Turun normaalikoulun linjat

1. Kaksikielisen opetuksen linja

Turun normaalikoulussa laajamittaisen kaksikielisen opetuksen kielet ovat suomi ja englanti. Keskeinen tavoite on oppilaiden vankka kielitaito. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa englannin päättöarvioinnissa vähintään hyvän osaamisen tason (arvosana 8). Vähintään 25 % opetuksesta annetaan englannin kielellä. Äidinkieltä ja kirjallisuutta opetetaan vain suomeksi, ja opetussuunnitelma on yleisopetuksen suunnitelman mukainen. 3., 4. ja 6. luokalla on yksi lisätunti englantia viikossa. 7. luokalla oppilaille järjestetään yksi ylimääräinen kurssi (38 t) englantia.

2. Science-linja

Luokat 1-6: Science-painotteisella linjalla korostuvat perusopetuksen lisäksi erityisesti luonnontieteiden kokeellisten ja tutkivien työtapojen opetteleminen, luontoretket, matematiikan ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen tiedon etsinnän, jäsentämisen ja muokkaamisen välineenä.

Oppilas voi valita science-painotteisen linjan myös yläkoulussa.

Luokat 7-9 Yläkoulussa science-luokalla opiskellaan yhteensä kolme kurssia enemmän luonnontieteitä kuin muilla luokilla. Luonnontiedeaineita ovat biologia, fysiikka, kemia ja matematiikka. Lisäkursseilla painotetaan tutkivaa oppimista, kokeellisia työtapoja ja luonnontieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. Ohjelmaan kuuluvat myös maasto- ja muut opintokäynnit.

3. Medialinja

Luokkien 1-3 opetuksessa painotetaan kuvallisen ilmaisun kehittämistä, kuvan tulkintaa ja perusviestintätaitojen oppimista (lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen kuunteleminen, kirjallisuus). Luokkien 4-6 opetuksen painopistealueita ovat tiedonhankintataitojen syventäminen ja erilaisten media- ja viestintävälineiden käyttötaitojen oppiminen. Mediakasvatuspainotteinen luokka jatkuu läpi perusopetuksen luokkien 1-6.

4. Taidelinja

Opetuksessa painotetaan tekemällä oppimista, tutkimista ja havaintojen tekemistä. Itseilmaisua harjoitellaan eri oppiaineissa. Linjalla tehdään vierailuja taidenäyttelyihin, teatteriin ja konsertteihin.

Taidepainotteinen linja jatkuu läpi perusopetuksen luokkien 1-6.

Kieliohjelma

Turun normaalikoulu tarjoaa seuraavan kieliohjelman:

 • 3. luokalta alkava A1-kieli on englanti.
 • 4. luokalta alkavana A2-kielenä tarjotaan ranskan, ruotsin, saksan, espanjan ja venäjän kieltä.
 • 6. luokalla oppilas aloittaa B1-kielen opiskelun. B1-kielenä opiskellaan ruotsia.
 • 8. luokalla voi aloittaa B2-kielen. B2-kielenä voi opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää.
 • valinnaisena kurssina voi valita muita kieliä.

Kieliryhmien toteutuminen kaikilla luokilla riippuu valitsijoiden määrästä.

Tasa-arvosuunnitelma

TVT-strategia