Suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 8. luokalla

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

Vuosiluokan 8 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Vahvistetaan taitoja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös verkkoympäristössä. Harjoitellaan erilaisten argumentointikeinojen tunnistamista. Opetellaan toisen kuuntelemisen taitoa ja oman puheenvuoron liittämistä keskusteltavaan aiheeseen. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppimisen tavoite: Oppilas laajentaa taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissäOppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja – tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Opetellaan perustelemaan omia mielipiteitä ryhmän jäsenenä. Harjoitellaan erilaisten argumentointikeinojen käyttöä. Tutustutaan tilannesidonnaiseen vuorovaikutukseen (neuvottelu, kokous, ongelmaratkaisu).

Oppimisen tavoite: Oppilas monipuolistaa ryhmäviestintätaitojaan ja kehittää taitojaan perustella näkemyksiään.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutus ryhmässäOppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja pyrkii perustelemaan ajatuksiaan enemmän kuin yhdellä tavalla. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin

Vahvistetaan ryhmässä toimimisen kautta omaa ilmaisua. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita (neuvottelu, kokous, ongelmanratkaisu) erilaisten ryhmäroolien (esim. puheenjohtaja, sihteeri, aloitteentekijä, kyseenalaistaja) kautta. Opitaan ajattelemaan asioita eri näkökulmista eläytymällä ja esittämällä kirjallisuuden hahmoja.

Oppimisen tavoite: Oppilas monipuolistaa kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidotOppilas osaa ilmaista itseään ja huomioida ilmaisussaan ryhmän tai yleisön. Oppilas osaa esittää valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Opitaan arvioimaan oman viestinnän sopivuutta eri tilanteissa (suullisissa, kirjallisissa esim. eri medioissa).  Kehitytään havainnoimaan itseä viestijänä ja tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämisalueita.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii havainnoiman omaa viestintäänsä ja tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutustaitojen kehittäminenOppilas osaa eritellä omia viestintätaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Harjoitellaan edelleen sekä fiktiivisten että faktatekstien, erityisesti opiskelussa tarvittavien, tekstien lukemista. Luetaan ja tehdään itse kantaaottavian ja ohjaavia tekstejä, esimerkiksi mainoksia, mielipidekirjoituksia, blogeja, vlogeja, Youtube-videoita ja nettikeskusteluita, ja eritellään niiden auditiivisia, visuaalisia ja tekstuaalisia vaikuttamisen keinoja.  Harjoitellaan oman lukutaidon arviointia.

Oppimisen tavoite: Oppilas tunnistaa ohjaavan ja kantaaottavan tekstin. Oppilas käyttää niihin sopivia tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstinymmärtämisen strategiatOppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita   tuettuna ohjaaviin ja kantaaottaviin teksteihin.  Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

Käydään kirjastossa ja opetellaan etsimään tarkoituksenmukaista ja uutta tietoa internetistä. Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin uudenlaisiin ja myös monimediaisiin fiktiivisiin ja faktateksteihin, esimerkiksi äänikirjaan, podcasteihin tai sarjakuvaromaaneihin. Tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa oppilaan tekstimaailman laajentamiseksi.

Oppimisen tavoite: Oppilas löytää kirjastosta omaa luettavaa ja Internetistä tarvitsemaansa tietoa. Oppilas on lukenut, katsellut ja kuunnellut monenlaisia tekstejä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaitoOppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia tekstejä vuosiluokan sisältöjen mukaan ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Tehdään havaintoja kantaaottavien ja ohjaavien sekä pohtivien tekstien tavoitteista ja  vaikuttamisen keinoista sekä opetellaan tällaisten tekstien erittelyn käsitteitä (esimerkiksi novellianalyysin käsitteet,  mielipidekirjoituksen rakenne ja vaikuttamisen keinot, visuaalisten tekstien vaikuttamisen keinoja). Harjoitellaan erittelemään erilaisten yleisöjen ja vaikutusta tekstiin ja sen tyyliin. Harjoitellaan havaitsemaan ja tulkitsemaan sanojen ja ilmaisujen tyyli- ja sävyeroja ja soveltamaan taitoja omaan lukemiseen.

Oppimisen tavoite: Oppilas tunnistaa kantaaottavan ja ohjaavan tekstityypin ja pystyy kertomaan niille tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas käyttää relevantteja käsitteitä käsitellessään tekstejä. Oppilas löytää tekstien tavoitteen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstien erittely ja tulkintaOppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa myös ohjaavia ja kantaaottavia tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Harjoitellaan ja syvennetään tiedon hankkimisen ja arvioimisen taitoa. Harjoitellaan kuvallisen tai tekstilähteen luotettavuuden arviointia ja käytettävyyttä. Harjoitellaan käyttämään toisen esittämiä tietoja tai ajatuksia omissa teksteissä eettisesti ja teknisesti oikealla tavalla, esimerkiksi novellianalyysissä, koevastauksessa, työselostuksessa tai esitelmässä. Tehdään tässä yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa.

Oppimisen tavoite: Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon kirjoista ja internetistä. Oppilas pystyy arvioimaan, kuka tiedon on tuottanut, mihin tietoa voisi käyttää ja kuinka luotettavaa se on.  Hän käyttää tietoa omiin töihinsä eettisesti vastuullisella tavalla.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyysOppilas osaa kuvata tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea tutuista aiheista ja opiskeluaiheista. Oppilas osaa tuetusti arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta. Oppilas osaa erottaa oppikirjatekstistä eri lähteiden osuudet. Hän tuntee tiedonhankinnan eettisiä periaatteita.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Tutustutaan valikoidusti maailmankirjallisuuteen, erityisesti romantiikan ja realismin ajan kirjallisuuteen ja harjoitellaan tunnistamaan niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.  Tutustutaan lukemalla, katsomalla ja kirjoittamalla genre-ajatteluun ja joihinkin yleisiin elokuvan ja kirjallisuuden genreihin ja niiden tunnuspiirteisiin, kuten esimerkiksi scifiin, dekkareihin, fantasiateksteihin ja romanttisiin teksteihin. Tehdään luetuista teksteistä esittelyjä, erittelyjä, tulkintoja, muunnoksia ja arvosteluja. Luetaan ainakin yksi genrekirja.

Oppimisen tavoite: Oppilas laajentaa omaa käsitystään kirjallisuudesta ja erottaa toisistaan realistisen ja romantiikan ajan tekstin. Hän tuntee genrejen ominaispiirteitä ja on lukenut itsenäisesti yhden genrekirjan ja myös muita kirjoja. Oppilas käyttää asianmukaisia käsitteitä käsitellessään fiktiivisiä tekstejä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminenOppilas osaa eritellä ja tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin. Oppilas löytää ohjatusti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

Harjoitellaan oman mielipiteen perustelemista ja jäsentelemistä sidosteiseksi tekstiksi. Harjoitellaan erilaisten tekstien rakenteita. Tutustutaan monimediaisten tekstien vaikuttamisen keinoihin. Harjoitellaan kirjallista itseilmaisua ja opetellaan huomioimaan erilaisia näkökulmia kantaa ottavissa teksteissä.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaitoOppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään.

Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

Kirjoitetaan erilaisia ohjaavia, pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä. Harjoitellaan näille teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja, erityisesti erilaisia perustelutapoja ja kirjoittamisen tehokeinoja.

Tuotetaan yhdessä monimediaisia tekstejä, esimerkiksi mainoksia. Harjoitellaan arvostavaa toisen huomioimista tekstien laatimisessa ja pohditaan yhdessä, miten media muokkaa kulttuuria.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja oppii valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstilajien hallintaOppilas osaa ohjatusti tuottaa myös ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

Harjoitellaan monimediaisten tekstien tekemisen vaiheita yksin ja yhdessä: ideointia, tekstin rakenteen suunnittelua, tekstin muokkaamista ja viimeistelyä. Opetellaan hyödyntämään teksteistä saatua palautetta.

Oppimisen tavoite: Oppilas vahvistaa tekstin tuottamisen prosessejaan ja tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä vahvistaa taitoaan antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstien tuottamisen prosessien hallintaOppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Opetellaan käyttämään tekstien tuottamisessa ja muistiinpanojen tekemisessä tarvittavia ohjelmia. Ymmärretään tekstinkäsittely- ja esitystyökalun ero. Harjoitellaan tekstien tuottamista yhdessä. Tutustutaan puhtaaksi kirjoittamiseen korjausmerkintöjen perusteella. Vakiinnutetaan tekstin asemointia sekä käsin että koneella kirjoitettaessa.

Oppimisen tavoite: Oppilas sujuvoittaa ja vahvistaa tekstien tuottamisen taitoaan käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistaa yleiskielen hallintaansa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaitoOppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Tiedostetaan eettisen viestinnän ja tekijänoikeuksien merkitys arkipäivän tilanteissa.

Oppimisen tavoitteet: Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitojaan ja monipuolistaa lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa sekä harjaantuu toimimaan erilaisissa ympäristöissä yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

 Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintäOppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja tekstin pääasioista ja joistakin yksityiskohdista, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Harjoitellaan lauseenjäsenten ja niiden sijamuotojen tunnistamista erilaisista lauseista. Tutkitaan lauseiden avulla eri sijamuotojen merkityseroja. Harjoitellaan sidosteisen tekstin kirjoittamista taipumattomia sanoja hyödyntäen. Harjoitellaan konditionaalin ja imperatiivin käyttöä, ymmärretään potentiaalin merkitys. Syvennetään kielenhuollon osaamista. Tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja ymmärretään kielellisen vaihtelun merkitys omassa viestinnässä.

Oppimisen tavoite: Oppilas syventää kielitietoisuuttaan ja kiinnostuu kielen ilmiöistä, tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kielitietoisuuden kehittyminenOppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Luetaan eri genreihin kuuluvaa kirjallisuutta: kauhua, scifiä, rikoskirjallisuutta ja rakkauskirjallisuutta. Tutustutaan eurooppalaiseen romantiikan ja realismin kirjallisuuteen sekä Kalevalaan ja kansanrunouteen. Luetaan kaunokirjallisia ja joitakin kirjallisuuden eri tyylikausia edustavia teoksia ja tuotetaan niihin perustuvia tekstejä. Syvennetään käsitystä tietokirjallisuudesta.

Oppimisen tavoite: Oppilas avartaa kirjallisuusnäkemystään, tutustuu kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen sekä kirjallisuuden eri lajeihin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjallisuuden tuntemus ja lukuharrastusOppilas ymmärtää ja osaa kuvailla kulttuurin ja kirjallisuuden monimuotoisuutta. Oppilas osaa nimetä joitakin kirjallisuuden alalajeja ja tyylisuuntia. Oppilas on lukenut sovitut kirjat.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS

Vuosiluokan 8 tavoitteet

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa

Vahvistetaan taitoja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös verkkoympäristössä. Harjoitellaan erilaisten argumentointikeinojen tunnistamista. Opetellaan toisen kuuntelemisen taitoa ja oman puheenvuoron liittämistä keskusteltavaan aiheeseen. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja perustelua erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppimisen tavoite: Oppilas kehittää taitoaan toimia tavoitteellisesti ja eettisesti sekä vuorovaikutussuhdetta rakentaen kasvokkaisissa koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
VuorovaikutustaidotOppilas osaa kertoa mielipiteensä tutusta asiasta ja liittää oman puheenvuoronsa luokan keskusteluun rakentavalla tavalla.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja

Kehitetään taitoa ymmärtää median erilaisia puhuttuja tekstejä.

Oppimisen tavoite: Oppilas syventää muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissaOppilas osaa poimia olennaisia asioita tuttuja aiheita käsittelevistä median puhutuista teksteistä ja kysyä lisätietoa tarvittaessa.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen

Opetellaan perustelemaan omia mielipiteitä ryhmän jäsenenä. Tutustutaan erilaisiin argumentointikeinoihin. Tutustutaan tilannesidonnaiseen vuorovaikutukseen (neuvottelu, kokous, ongelmaratkaisu). Harjoitellaan omaa ilmaisua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (neuvottelu, kokous, ongelmanratkaisu) erilaisten ryhmäroolien (esim. puheenjohtaja, sihteeri, aloitteentekijä, kyseenalaistaja) kautta. Opitaan ajattelemaan asioita eri näkökulmista eläytymällä ja esittämällä kirjallisuuden hahmoja.

Oppimisen tavoite: Oppilas kehittää esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
 EsiintymistaidotOppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen ja esittää sen muulle luokalle. Oppilas osaa esittää perustelun ajatuksilleen osana luokkahuonevuorovaikutusta.

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella

Opetellaan tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia kantaa ottavia tekstilajeja, kuten mainosta, mielipidekirjoituksia, vastineita, puheita, blogitekstejä ja videoblogeja, kertovia ja pohtivia tekstilajeja, kuten graafeja,  analyysejä ja  esitelmiä ja  soveltamaan niihin sopivia tekstin ymmärtämisen strategioita. Opetellaan tekstilajien tyypillisiä piirteitä ja harjoitellaan  tunnistamaan kantaaottaville, ohjaaville  ja pohtiville teksteille tyypillisiä ominaisuuksia, esimerkiksi etenemisen järjestyksiä ja vaikuttamisen retorisia, visuaalisia ja auditiivisia keinoja. Harjoitellaan teksteistä erityisesti koodien tunnistamista ja harjoitellaan kirjakielisen, yleiskielisen ja puhekielisen tai murteellisen tekstin tavoitteen ja merkityksen ymmärtämistä. Tutustutaan eri kirjallisuuden ja elokuvan genreihin lukemalla ja katsomalla. Opiskellaan sanastoa ja erilaisia ilmaisutapoja teksteistä, harjoitellaan löytämään käsitteiden määritelmiä teksteistä ja vahvistetaan taitoa hyödyntää hakuteoksia ja muita lähteitä ymmärtämisen apuna ja laatia itse sanastoja oman ilmaisun laajentamiseksi. Harjoitellaan hyödyntämään erilaisiin teksteihin sopivinta lukustrategiaa.

Oppimisen tavoite: Oppilas tunnistaa tekstin tavoitteen ja merkityksen. Hän tunnistaa tekstilajeja ja niiden tyypillisiä piirteitä ja hyödyntää näitä tietoja tekstin ymmärtämiseen. Lukiessaan hän laajentaa sana-, käsite- ja ilmaisuvarantoaan.

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassaOppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas tunnistaa tekstien tavoitteita ja tarkoitusperiä. Oppilas osaa poimia uusia käsitteitä ja sanoja lukemastaan tekstistä ja selvittää niiden merkityksiä.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Opetellaan keinoja ja strategioita, jotka voivat auttaa erilaisten tekstien, myös monimediaisten tekstien,  ymmärtämisessä. Opetellaan tunnistamaan kantaaottaville, ohjaaville  ja pohtiville teksteille, kuten esseille, analyyseille ja tutkielmille,  tyypillisiä ominaisuuksia ja vaikuttamisen retorisia, visuaalisia ja auditiivisia keinoja,  esimerkiksi etenemisen järjestyksiä, päätelmien ilmaisun tapoja, epävarmuuden ja varmuuden ilmaisemista ja kirja-,  yleis- ja puhekielelle tyypillisiä ilmaisukeinoja. Opetellaan lausetyyppejä ja lauseen  tekijän, tekijän ominaisuuksien, tekemisen ja sen tavan ja ajan,  paikan jne. tunnistamista ymmärtämisen apuna. Luetaan tekstejä, joissa on hyödynnetty aiempia tekstejä ja tutustutaan intertekstuaalisuuteen tekstien ominaisuutena. Harjoitellaan  lukijan omien tietojen ja näkemysten ja tekstin tarjoaman tiedon ja näkemysten välistä kriittistä vuoropuhelua.  Harjoitellaan lukutaidon itsearviointia erityisesti oman opiskelun näkökulmasta .

Oppimisen tavoite: Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita  ohjattuna. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan.

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstinymmärtämisen strategiatOppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita  ohjattuna. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä

Harjoitellaan mallin avulla ohjaavien ja kantaa ottavien tekstien prosessikirjoittamista.  Tutustutaan prosessikirjoittamisen vaiheisiin: aiheen valitsemiseen, tekstin rakenteen suunnitteluun, perustelukeinoihin, sidosteisuuteen ja kielenhuoltoon. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia sekä yhdessä kirjoittamista työskentelymuotona. Pohditaan asioita eri näkökulmista, haetaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkastellaan ajattelutapoja. Autetaan tunnistamaan omaa tapaa oppia ja kehitetään oppimisstrategioita. Ohjataan mainonnan kriittiseen tarkasteluun.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessaOppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

Oppilas suunnittelee tekstinsä ja muokkaa sitä johdonmukaisesti annetun palautteen perusteella.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa

Tutustutaan tekstien kautta kielen rakenteisiin. Ohjataan tunnistamaan erilaisten tekstilajien kielellisiä piirteitä ja harjoitellaan niiden käyttöä mallin avulla. Tutustutaan kantaa ottaville ja ohjaaville teksteille tyypilliseen sanastoon, erityisesti verbeihin. Rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen.

Oppimisen tavoite:  Oppilas tunnistaa tekstilajien kielellisiä piirteitä ja harjoittelee niiden käyttöä. Opetellaan kantaa ottaville ja ohjaaville teksteille tyypillisiä ilmaisutapoja. Harjoitellaan itseilmaisua ja vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjoitetun kielen hallintaOppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, erirekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Harjoitellaan lauseenjäsenten ja niiden sijamuotojen tunnistamista erilaisista lauseista. Tutkitaan lauseiden avulla eri sijamuotojen merkityseroja. Harjoitellaan sidosteisen tekstin kirjoittamista. Harjoitellaan konditionaalin ja imperatiivin käyttöä, ja ymmärretään niiden vaikutus tyyliin ja sävyyn. Kerrataan kielenhuollon sisältöjä. Ohjataan tarkastelemaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja.

Oppimisen tavoite: Oppilas kiinnostuu kielen ilmiöistä. Hän tunnistaa kielen rakenteita ja hyödyntää muodollista ja epämuodollista kieltä kielenkäytön resurssina sekä kielen tyylipiirteitä ja sävyjä. Oppilas ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kielitietoisuuden kehittyminenOppilas osaa havainnoida ja kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin

Luetaan eri genreihin kuuluvaa kirjallisuutta: kauhua, scifiä, tieteiskirjallisuutta, rikoskirjallisuutta ja rakkauskirjallisuutta. Tutustutaan eurooppalaiseen romantiikan ja realismin kirjallisuuteen sekä Kalevalaan ja kansanrunouteen. Luetaan vapaavalintaista tietokirjallisuutta. Opetellaan kuvailemaan omaa lukukokemusta.

Oppimisen tavoite: Oppilas lukee ja tulkitsee suomenkielistä kirjallisuutta, erityisesti suomalaista nykykirjallisuutta. Hän tutustuu suomalaisen kirjallisuuden päävaiheisiin ja niiden yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ymmärtää kirjallisuuden lajin ja muiden tekstien vaikutuksen teokseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemusOppilas tuntee kirjallisuutta ja tunnistaa kirjallisuuden lajien piirteitä. Oppilas osaa nimetä joitakin kirjallisuuden tärkeimpiä vaiheita. Oppilas kuvailee omaa lukukokemustaan käyttäen tarkoituksenmukaisia käsitteitä.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta

Laajennetaan käsitystä oman lähiympäristön ja laajemmin suomalaisen yhteiskunnan kulttuurisesta moninaisuudesta monipuolisten kaunokirjallisten tekstien, mediatekstien ja muiden kulttuurikokemusten avulla.

Oppimisen tavoite: Oppilas ymmärtää kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisen koulun ja yhteiskunnan merkityksen. Hän tunnistaa kulttuurisia eroja ja samankaltaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kulttuurisen tietoisuuden kehittyminenOppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta ja omia kulttuuri- ja kielikokemuksiaan.