Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Turun normaalikoulussa hyödynnetään oppimisen vaikeuksien ennaltaehkäisyssä oppilaiden joustavaa ryhmittelyä sekä monipuolisia mahdollisuuksia muokata oppimisympäristöjä oppimista ja koulunkäyntiä tukevaksi. Oppilaiden oppimis- ja kehitystarpeet otetaan huomioon myös muilla ennaltaehkäisevillä tukimuodoilla:

 • Eriytetään opetusta ja tehtäviä
 • Havainto- ja apumateriaaleja sekä muuta havainnollistamista käytetään
 • Kannustavaa palautetta annetaan säännöllisesti
 • Kirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolo tarkistetaan päivän päätteeksi
 • Kokeita voi suorittaa erillisessä tilassa
 • Kokeiden suorittamiseen annetaan lisäaikaa
 • Kokeita suoritetaan suullisesti
 • Opettajat konsultoivat toisiaan
 • Konsultaatiokeskustelu oppilashuoltohenkilöiden kanssa
 • Luokassa on selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri
 • Luokkahuone on siisti ja selkeä; tarvittaessa käytössä on tilanjakaja
 • Läksyjen merkitsemisessä auttaa opettaja, avustaja tai luokkatoveri
 • Läksyt merkitään taululle, Wilmaan tai läksyvihkoon
 • Opittavia asioita mallinnetaan ja konkretisoidaan
 • Oppilaan osallisuutta ja vastuuta korostetaan
 • Oppilaan paikka luokassa tukee keskittymistä opiskeluun
 • Oppilaita ryhmitellään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti
 • Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan
 • Annetaan samanaikaisopetusta
 • Huomioidaan seulontatieto opetuksessa
 • Tavoitteet ja tunnin/päivän ohjelma käydään läpi oppilaiden kanssa
 • Toimintaohjeita yksinkertaistetaan ja tehtäviä pilkotaan
 • Toinen oppilas tai tukioppilas tukee
 • Lisätään työskentelytaukoja
 • Wilmaa käytetään johdonmukaisesti

Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa:

Koulunkäynnin nivelvaiheissa tai oppilaan siirtyessä toiseen oppilaitokseen opetuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto siirretään oppilasta opettaville opettajille sekä muiden asiantuntijoiden tietoon. Toimintatapaesimerkkejä ovat moniammatilliset palaverit ja siirtopalaverit sekä mahdolliset tiedonsiirtolomakkeet. Tiedonsiirron käytännöt ja vastuualueet on kuvattu koulun ohjaussuunnitelmassa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi:

Oppilaiden tukitarpeiden seulonnassa hyödynnetään muun muassa lukitestiä, luetun ymmärtämisen testiä ja matematiikan testiä. Maahanmuuttajaoppilaan kielitaito selvitetään opetuksen järjestämiseksi.

Yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa:

Koulu tekee yhteistyötä Turun kaupungin terveystoimen, sosiaalitoimen sekä nuorisotoimen kanssa. Tarvittaessa järjestetään verkostotapaamisia oppilaan tuen järjestämiseksi.

Yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa:

Opettajat ja tuen ammattihenkilöt tekevät monialaista yhteistyötä tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. Koulussa toimii oma psykologi, kuraattori sekä terveydenhoitaja, jotka huolehtivat monialaisen tuen järjestämisestä yhdessä erityisopettajien ja muiden oppilaan tuesta huolehtivien henkilöiden kanssa.

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä:

Kun tuen tarve käy ilmi, opettajat ja tuen ammattihenkilöt ovat kodin kanssa tiiviissä yhteistyössä tuen antamiseen liittyvissä asioissa ja järjestelyissä. Vuosittaisessa kehityskeskustelussa seurataan ja ohjataan oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Huoltajien kanssa tehdään myönteistä ja matalan kynnyksen yhteistyötä oppilaan opintopolun eri siirtymävaiheissa.

Poissaolojen ehkäiseminen, poissaolojen suunnitelmallinen seuraaminen ja niihin puuttuminen Turun normaalikoulussa

Kouluyhteisöön kiinnittämisen ja poissaoloihin puuttumisen toimintamalli

Yleinen tuki

Turun normaalikoulussa yleinen tuki annetaan pääsääntöisesti luokassa ja se hyödyttää koko opetusryhmää ja ehkäisee ennalta oppimisen ongelmia. Se voi olla myöskin väliaikaista, ohimenevään tarpeeseen suunnattua oppilaskohtaista tukea. Tukea antavat aineenopettaja tai luokanopettaja yhteistyössä koulunkäynnin ohjaajan, erityisopettajan ja oppilashuoltohenkilöiden kanssa. Myös oppilaat voivat antaa toisilleen vertaistukea. Opetusharjoittelijoiden panosta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Yleisen tuen pääpaino on eriyttämisessä, joustavissa ryhmittelyissä sekä fyysisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muokkaamisessa oppimista ja itsetuntoa sekä yrittämistä tukevaksi. Yleisen tuen antamista käsitellään kehityskeskusteluissa huoltajien kanssa. Myös oppilas osallistuu oman tukensa suunnitteluun. Toteutetut tukitoimet kirjataan Wilmaan. Yleisen tuen tehoa arvioidaan säännöllisesti.

Koulun resurssit kohdennetaan ja työjärjestykset suunnitellaan siten, että jokaisella oppilaalla on tarvitessaan mahdollisuus saada tukiopetusta. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa koulun opettaja tai opetusharjoittelija opettajan ohjauksessa.

Koulussa annetaan myös omakielistä tukiopetusta (OMO) eri oppiaineissa. OMO-opetuksen tavoitteena on tukea perusopetuksessa opetettavien käsitteiden ja ilmiöiden omaksumista ja ymmärtämistä sekä oppilaan oppimistaitoja ja koulunkäyntiä. Omakielinen opetus suunnitellaan osaksi laajempaa kokonaisuutta, jolla oppilaan opetus järjestetään. OMO-opetus voidaan järjestää esimerkiksi samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella.

Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintatapoina ovat pienryhmäopetus ja erityisesti yhteisopettajuus. Työjärjestykset suunnitellaan siten, että joustavat ryhmittelyt ovat mahdollisia oppilaiden tukemiseksi.

Tehostettu tuki

1. Käytännön järjestäminen

Turun normaalikoulussa tehostettu tuki järjestetään tapauskohtaisesti joko eriyttäen omassa luokassa tai pienryhmäopiskeluna luokan-, aineen- tai erityisopettajan ryhmässä. Oppilaalle tarjotaan riittävästi tukiopetusta kouluajan ulkopuolella. Lukuvuoden aikana oppilas saa myös erityisopettajan tukea.

2. Pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet

Arvion tuen alkamisesta tai sen purkamisesta voi aloittaa luokan-, aineen- tai erityisopettaja, se, joka ongelman havaitsee. Hän on myös arvion vastuullinen laatija. Arvio kirjataan Wilmaan, jossa sitä voi muokata. Oppilas ja huoltaja osallistuvat prosessiin. Moniammatillisen oppilashuollon jäsen on tarvittaessa mukana.

3. Toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä

Moniammatillisen tiimin päätös tehostetun tuen aloittamisesta tai päättämisestä kirjataan Wilmaan. Tiimin kutsuu kokoon arvion vastuullinen laatija. Arvioon kirjataan seurantapäivä, jolloin tarkistetaan tuen riittävyys yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

4. Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet sekä vastuu ja työnjako

Mikäli tehostettu tuki johtuu yksittäiseen oppiaineeseen liittyvästä vaikeudesta, ko. aineen opettaja suunnittelee oppimissuunnitelman joko yksin tai yhdessä erityisopettajan kanssa. Mikäli tehostettu tuki tarvitaan oppilaan sosiaalisten taitojen tai koulunkäynnin ongelmien vuoksi, oppimissuunnitelman laadintaan osallistuvat tarpeen mukaan luokanopettajan tai -ohjaajan lisäksi erityisopettaja sekä oppilashuoltohenkilöstön jäsen. Mukaan voidaan kutsua myös muita viranomaisia.

5. Menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Oppilaan huoltaja on mukana oppilaan tuen prosessin kaikissa vaiheissa. Myös huoltaja voi tehdä aloitteen tuen lisäämisestä tai vähentämisestä. Mukana on tarvittaessa oman kielen opettaja tai tulkki.

6. Luokanopettaja tai luokanohjaaja on vastuussa siitä, että pedagogisen tuen asiakirjat ja oppimissuunnitelmat päivitetään Wilmaan lukuvuosittain.

Erityinen tuki

1. Käytännön järjestäminen

Erityinen tuki järjestetään tapauskohtaisesti. Oppilas voi saada tukea opettajan eriyttämisen tai tukiopetuksen avulla. Yhteisopettaja tai koulunkäynnin ohjaaja pyritään järjestämään ainakin osalle oppitunneista. Erityisen tuen oppilas voi saada tukea myös osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Mikäli erityinen tuki tarkoittaa oppiaineen yksilöllistämistä, oppilaalle järjestetään ko. aineessa pienryhmäopiskelua erityisopettajan ja mahdollisesti myös omakielisen opettajan ryhmässä.

2. Pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet

Pedagogisen selvityksen laadinnan aloittaa luokan- tai aineenopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa havaittuaan, että tehostettu tuki ei riitä tai että erityinen tuki ei enää ole tarpeen. Huoltajaan otetaan yhteyttä tässä vaiheessa.

3. Oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely

Oppilas ja huoltaja pidetään mukana tuen prosessin kaikissa vaiheissa ja heidän käsityksensä tuen tarpeesta kirjataan pedagogiseen selvitykseen.

4. Erityisen tuen päätöksen tekeminen

Pedagogisen selvityksen laatii moniammatillinen ryhmä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Selvityksessä esitellään erityisen tuen laatimisen tai purkamisen perustelut. Johtava rehtori tekee päätöksen ehdotuksen pohjalta. Päätöksestä saa tiedon erityisopettaja, huoltaja sekä perusopetuksen rehtori, ja erityisopettaja kirjaa sen Wilmaan.

5. Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen

Päätös tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja kuudennen luokan aikana. Se tarkistetaan myös aina, kun oppilas itse, huoltaja, luokanopettaja, -ohjaaja, aineen- tai erityisopettaja havaitsevat tuen tarpeen muuttuneen.

6. HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet

HOJKS laaditaan yhdessä pedagogisen selvityksen kanssa. Siinä kuvataan oppilaan vahvuudet ja ne asiat, joissa oppilas tarvitsee tukea. Yksittäisten oppiaineiden suunnitelmat kirjoitetaan lukuvuoden alussa aineen- ja erityisopettajan yhteistyönä.

7. Yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Selvityksen laadinnassa ja käytännön järjestelystä sopimisessa ovat yhteisvastuullisina ainetta opettava opettaja ja erityisopettaja. Mikäli erityinen tuki tarvitaan oppilaan sosiaalisten taitojen tai koulunkäynnin ongelmien vuoksi, HOJKSin laatimiseen, arvioimiseen ja käytännön toteuttamiseen osallistuvat luokanopettajan tai -ohjaajan lisäksi erityisopettaja, kuraattori ja / tai psykologi, mahdollisesti myös terveydenhuolto ja sosiaalitoimi verkostotapaamisissa.

8. Menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä

Aloitettaessa pedagogista selvitystä pyydetään huoltajilta kirjallinen lupa psykologin testeille. Mikäli on tarve terveydenhoidollisiin selvityksiin, oppilas ohjataan huoltajan suostumuksella koululääkärin kautta jatkotutkimuksiin.

9. Menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Oppilas on huoltajineen edellä mainitusti mukana tuen laadinnassa, luokanopettajan tai -ohjaajan on yhdessä heidän kanssaan arvioitava tuen riittävyys ja tarve joka vuotuisessa kehityskeskustelussa. Selvitys ja sen perustelut ovat huoltajan nähtävissä Wilmassa. Erityisen tuen päätöksestä annetaan huoltajalle tieto, jossa on ohjeet valituksen tekemisestä.

10. Pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen

Jos oppilaalla on tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen tai sen purkamiseen, sovelletaan samanlaisia menettelytapoja kuin pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnan prosesseissa. Erityistä huomiota kiinnitetään siirtymävaiheiden yhteistyöhön.

Muut tukimuodot

Koulussa toimii koulunkäynnin ohjaajia, jotka voivat toimia esimerkiksi omakielisenä tukena, vammaisen oppilaan tukena tai luokka-avustajana. Koulunkäynnin ohjaajan toimenkuvasta ja työpanoksen kohdentamisesta päättävät rehtori tai vararehtori kuultuaan oppilashuollon henkilöstöä ja/tai erityisopettajaa. Koulussa voi toimia myös koulunkäynnin ohjaajia, joiden työpanosta ei ole kohdennettu yksittäisen oppilaan tukemiseksi. Tuen tarvetta voi arvioida rehtorin apuna tiimi, jossa on esimerkiksi erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja oppilashuoltohenkilöstön edustus. Opettajien näkemystä kuullaan tuen kohdentamisesta.

Huoltajien kanssa käytäviin keskusteluihin kutsutaan tarvittaessa tulkki.