Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2

Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Kun oppilas opiskelee S2 – oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Oppilas voi opiskella kerralla vain yhtä oppimäärää, vaikka hän osallistuisikin sekä S2-opetukseen että suomen kielen ja kirjallisuuden opetukseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa.

S2-oppimäärä lähentyy uusien perusteiden myötä suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärää. Tämä näkyy muun muassa siinä, että oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet samoin kuin kuvaukset ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta sekä oppilaan oppimisen arvioinnista ovat yhteisiä koko oppiaineelle.

Opetuksen järjestäminen

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetus voidaan järjestää seuraavin tavoin.

 1. Oppimäärät opetetaan siten, että luokilla 1-3 kaikki suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – oppimäärän opetus pidetään yhdessä. Oppimäärät huomioidaan siten, että oppitunneilla eriytetään sekä oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen mukaan että oppilaan yksilöllisten kykyjen ja taitojen mukaan.
 2. Luokilla 4-6 oppimäärät opetetaan siten, että osa oppitunneista pidetään yhdessä, osa erillisillä AI ja S2 -tunneilla. Silloin erillisillä tunneilla käsitellään vain niitä asioita, jotka ovat ominaisia vain sille oppimäärälle. Oppiaineet arvioidaan AI-oppimäärän ja S2-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti sen perusteella, mitä oppimäärää oppilas opiskelee.Kyseiset tunniton palkitettu siten, että kolme opetusryhmää opiskelee samanaikaisesti sekä suomen kieli ja kirjallisuutta että suomi toisena kielenä ja kirjallisuutta. Oppilaat on jaettu ryhmiin oppimääränsä ja kielitaitonsa mukaan niin, että osaa ryhmistä opettaa luokanopettajat, osaa S2-opettaja ja erityisopettaja.
 3. Suomen kielen taidoiltaan alkeisvaiheessa olevien oppilaiden kielen oppimista tuetaan osa-aikaisen erityisopetuksen, omakielisen tai muun tukiopetuksen sekä joustavien ryhmittelyjen avulla. Oppilas osallistuu mahdollisimman paljon luokkaopetukseen, jotta kieli saa mahdollisuuden vahvistua vuorovaikutuksessa äidinkielisten ja edistyneiden suomenkielen oppijoiden kanssa.

Suomi toisena kielenä opetuksen tavoitteet

Monikielisten oppilaiden opetuksessa tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymisestä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – oppimäärän tavoitteet jakautuvat viiteen osa-alueeseen:

 • vuorovaikutustilanteissa toiminen
 • tekstien tulkitseminen
 • tekstien tuottaminen
 • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • kielen käyttö kaiken oppimisen tukeminen

Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa.

Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä. Kielitaito jaetaan ymmärtämistaitoihin (kuullun ja luetun ymmärtäminen) ja tuottamistaitoihin (puhuminen ja kirjoittaminen) sekä sanastoon ja rakenteisiin, joita tarvitaan näissä kaikissa osataidoissa.

Auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.

Opetuksessa korostuvat tekstitaidot, eri tiedonalojen kielen hallinta, sana- ja ilmaisuvarannon kehittäminen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvät tavoitteet sekä kielen keskeinen rooli eri oppiaineiden opiskelussa ja muussa koulutyössä. S2-oppilaiden tulee saada perusopetuksen aikana valmiudet oppia ja päästä jatko-opintoihin samalla tavalla kuin muidenkin oppilaiden.

Turun normaalikoulun suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opetuksessa painotetaan seuraavia laaja-alaisen osaamisen taitoja:

 • oppilas saa tuoda kouluun mukanaan oman kulttuuritaustansa, kokemuksensa, tunteensa, ajattelu-,
 • työskentely- sekä oppimistapansa (L1, L2)
 • oppilaan oma äidinkieli on vahvasti tuettuna ja läsnä koulun arjessa ja juhlassa (L2)
 • oppilas kehittää elämänhallintataitojaan (L3)
 • oppilas oppii avointa ja selkeää viestintää osana monilukutaitoa sekä kehittää tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan (L4, L5)
 • opetus keskittyy oppimaan oppimisen taitojen vahvistamiseen, ajattelun kehittämiseen ja ongelmanratkaisutaitojen vahvistamiseen(L1)
 • opetus pyrkii kartuttamaan oppilaan työelämäntuntemusta ja vahvistamaan yrittäjämäistä toimintatapaa jotta, oppilas oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta (L6)
 • oppilas harjoittelee osallistumisen ja vaikuttamisen taitojaan sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen, tavoitteena aktiivinen kansalaisuus (L7)

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset, kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.

S2 Tekstien tulkitseminen: Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista. Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita, laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä (päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin ja juhliin.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

 

Tavoitteet

1.-2. luokka

SL
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   
T1   rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja   erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan   kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaanS1Harjoitellaan kuuntelemista ja vuorovaikutustaitoja.

Opetellaan kohteliasta kielenkäyttöä erilaisissa viestintätilanteissa.

Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä.

Harjoitellaan kysymyksen rakennetta ja vastaamista.

Käytetään verbien aikamuodoista preesensiä ja imperfektiä.

Harjoitellaan kuuntelemaan satuja ja tarinoita ja keskustellaan kuullusta.

yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa

ryhmän jäsenenä toimiminen

kokonaisilmaisun taidot

L2, L4

T2   harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan   ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan niissä tarvittavaa   sanastoa ja ilmaisua.S1Harjoitellaan kertomaan omista tunteista ja kokemuksista sekä tulkitaan erilaisia tunneilmauksia.

Harjoitellaan keskustelutilanteita, oman mielipiteen kertomista ja perustelemista.

Opetellaan vahvistetaan ja keskustelussa tarvittavaa sanastoa.

L1

L2

L7

T3   kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta   ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itseään   kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoinS1Harjoitellaan omista havainnoista ja kokemuksista kertomista.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita.

Harjoitellaan ääntämistä.

Opetellaan ja vahvistetaan vuorovaikutustaitoja.

Käsitellään draaman avulla satuja, tarinoita, loruja ja tietotekstejä.

L1

L2

L7

 

Tekstien tulkitseminen

 

 

T4   innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja käsitevarannon   kartuttamiseenS2Harjoitellaan lukutaitoa erilaisin menetelmin.

Harjoitellaan käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke ja lopetusmerkki, teksti, kuva, otsikko ja kappale.

Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa.

 

lukutaidon edistyminen: tavujen, sanojen ja lauseiden lukeminen

luetun ymmärtäminen sana- ja lausetasolla

sanojen ja lauseiden lukemisen oikeellisuus ja sujuvuus

L1, L2, L4

T5   kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia tekstejä ja   kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaanS2Harjoitellaan lukemaan erilaisia tekstejä.

Harjoitellaan kertomaan omista lukukokemuksista.

Harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita.

Tarkastellaan ja harjoitellaan tietotekstien rakennetta.

Tutustutaan kertomuksen peruskäsitteisiin; päähenkilö, tapahtuma, -aika ja juoni.

L2

L4

Tekstien tuottaminen
T6   ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan   sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamistaS3Tutustutaan eri aihepiirien sanastoihin ja etsitään sanoille ylä- ja alakäsitteitä.

Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin (esim. kertomus, satu, kommentti, ohje, kauppalista, tekstiviesti, mainos, postikortti).

 

kirjainten, tavujen ja sanojen kirjoittaminen

itsensä ilmaiseminen suullisesti

sanojen ja lauseiden kirjoittaminen

L2, L4

T7   ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja   näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitojaS3Harjoitellaan käsin kirjoittamista.

Harjoitellaan näppäintaitoja.

Harjoitellaan suunnittelemaan ja tuottamaan omia tekstejä yksin ja yhdessä.

L4

L5

T8   kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioitaS3Harjoitellaan sanojen tavuttamista.

Tutustutaan isoon alkukirjaimeen ja päättövälimerkkien sekä sanavälien käyttöön kirjoittamisessa.

L1

L4

L5

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
T9   innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja   erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta   huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen   käyttäytymiseenPohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä koulun vuorovaikutustilanteissa.

Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä; sana, lause, virke, kysymys, vastaus ja kielto.

Harjoitellaan yhdessä, miten puhutaan ystävien kanssa, miten puhutaan vanhemmille ja miten keskustellaan vieraiden kanssa.

tekstien/lastenkirjojen lukeminen

kulttuuritietoisuuden kehittyminen > ei arvioida

L4, L6, L7

T10   innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle   sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään   kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin   tutustumi-seenS3Harjoitellaan valitsemaan itseä kiinnostavia kirjoja.

Harjoitellaan valitsemaan sopivaa luettavaa ikä- ja lukutaitotaso sekä mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Tutustutaan lähikirjastoon.

L2

L4

 

 

T11   ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita   omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja   elämäntilanteisiinS4Tutustutaan suomalaisiin kertomuksiin, leikkeihin ja juhliin sekä mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurin vastaaviin asioihin.

Esitellään oman kodin kulttuurin juhlaperinnettä.

 

L2
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
T12   auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,   lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijanaS5Vertaillaan suomen kieltä ja omaa äidinkieltä.

Tuotetaan tekstejä oppilaan omista mielenkiinnon kohteista.

työskentelytaidot

L1, L2, L4

T13   ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja perehtymään   koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiinS5Tutustutaan oppimistilanteiden kielenkäyttötapoihin.

Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin ja niiden tyyleihin.

Harjoitellaan yksinkertaisia tiedonhankintatehtäviä ympäristöstä ja kuvista yksin ja ryhmässä.

Harjoitellaan hyödyntämään viestintäteknologiaa.

L1

L2

L4

T14   ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa   kielenoppimistaanHarjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa (esim. keskusteluharjoitusten videointi).

Harjoitellaan systemaattisesti itsearviointia ja tavoitteiden asettamista yksin ja yhdessä.

Hyödynnetään omaa äidinkieltä itsearvioinnissa.

L1

L2

L4