Islam 3-6

Vuosiluokka 3

Tavoitteet

3. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Tutustutaan profeetta Muhammedin elämään ja islamin syntyhistoriaan.

Tutustutaan keskeisiin oppeihin; uskonpilareiden syventäminen, armo, Jumalan rakkaus ja Jumalan ominaisuudet.

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Perehdytään muslimin elämänkaareen liittyviin juhliin.

Tutustutaan kuun sirppiin islamin keskeisenä symbolina.

L1 L2
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuttaS1 S2Keskustellaan Koraanin kielen erityispiirteistä ja kertomusten vertauskuvallisuudesta.

Tutustutaan islamin keskeisiin uskonnollisiin käsitteisiin (esim. tawhid ja shirk).

L2 L3 L4
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1 S2 S3Harjoitellaan Koraanin käyttöä.

Keskustellaan Koraanin auktoriteettiasemasta uskonnollisen lain lähteenä.

Tutustutaan islamin uskonpilareista kertoviin Koraanin jakeisiin.

L4 L5 L6
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1 S2 S3Ohjataan tutustumaan pyhän käsitteeseen.

Kannustetaan oppilaita pohtimaan pyhän merkitystä niin yksilön kuin yhteisönkin elämässä.

Pohditaan suvaitsevaisuuden merkitystä.

L2 L5L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1 S2 S3Tutustutaan islamilaisiin käytöstapoihin ja tapakulttuuriin.

Pohditaan synnin käsitettä.

L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2 S3Pohditaan ihmisoikeuksia ja ihmisarvon merkitystä.

Pohditaan erilaisuuteen suhtautumista ihmisoikeuksien näkökulmasta.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2 S3Käsitellään oman ja yhteisön sekä tulevien sukupolvien hyvinvointiin vaikuttavia teemoja (esim. luonnon vaaliminen, kestävä kehitys, toisen kunnioittaminen, hyvän tekeminen, epäitsekkyys ja oikeudenmukaisuus).L1 L3 L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1 S2 S3Keskustellaan esimerkiksi Koraanin ja hadithien pohjalta tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.L1 L4 L6L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Keskustellaan itsensä kunnioittamisen ja myönteisen minäkuvan merkityksestä.

Keskustellaan elämäntaitoihin ja tunnetaitoihin liittyvistä teemoista.

L1

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

4. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Tutustutaan Koraanin lyhyisiin suuriin ja niiden opetuksiin (esim. Norsun suuraan, Avauksen suuraan, Avun suuraan, Runsauden suuraan ja Quraishin suuraan).

Tutustutaan profeettakertomuksiin (esim. Salihin, Yunusin, Ya’qubin, Yousufin ja Ayubin tarinoihin).

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Perehdytään rukouksen merkitykseen muslimille.

Tutustutaan rituaalisen puhtauden käsitteeseen ja rukouspesuun.

Syvennetään tietoa muslimin uskonnollisista velvollisuuksista islamilaisen kalenterivuoden näkökulmasta.

Perehdytään islamin kalendaarijuhliin ja keskeisiin historiallisiin päiviin.

L1L2
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuttaS1 S2Keskustellaan Koraanin kielen erityispiirteistä ja kertomusten vertauskuvallisuudesta.

Tutustutaan islamin keskeisiin uskonnollisiin käsitteisiin (esim. wudu ja arkan al-islam).

L2 L3 L4
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1 S2 S3Harjoitellaan Koraanin käyttöä.

Tutkitaan Koraanin syntyhistoriaa.

Tutustutaan islamin peruspilareista kertoviin Koraanin jakeisiin.

L4 L5 L6
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaanS1 S2Tutustutaan oman uskonnon historiaan perehtymällä profeettakertomuksiin.

Tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin piirteisiin profeettojen kautta.

Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin uskontoihin.

L1 L2
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1 S2S3Pohditaan omaa ja muiden pyhää.

Perehdytään pyhään islamissa.

Pohditaan suvaitsevaisuuden merkitystä.

L2L5L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1 S2 S3Tutustutaan islamilaisen etiikan peruskäsitteisiin kielletty ja sallittu (haram ja halal).

Tutustutaan kultaiseen sääntöön.

Syvennetään tietämystä islamilaisista käytöstavoista ja tapakulttuurista.

L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2 S3Tutustutaan YK:n lasten oikeuksien julistukseen.

Pohditaan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä niiden välistä sudetta yhteisön toiminnan ennakkoehtona.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2 S3Käsitellään oman ja yhteisön sekä tulevien sukupolvien hyvinvointiin vaikuttavia teemoja (esim. luonnon vaaliminen, kestävä kehitys, toisen kunnioittaminen, hyvän tekeminen, epäitsekkyys ja oikeudenmukaisuus).L1L3 L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1 S2 S3Keskustellaan esimerkiksi Koraanin ja hadithien pohjalta tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.L1L4L6L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Keskustellaan itsensä kunnioittamisen ja myönteisen minäkuvan merkityksestä.

Keskustellaan elämäntaitoihin ja tunnetaitoihin liittyvistä teemoista.

L1

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

5. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Tutustutaan profeetta Muhammediin henkilönä.

Tutustutaan profeettakertomuksiin (esim. Idrisin, Shu’aibin, Musan, Dawudin, Zakariyan ja Isan tarinoihin).

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Kuunnellaan nasheed-musiikkia ja perehdytään sen merkitykseen muslimille.L1L2
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1 S2 S3Tutkitaan, miten uskonnot näkyvät mediassa.

Perehdytään uskonnon näkymiseen ja vaikutukseen taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Perehdytään islamin vaikutukseen kulttuurissa, arkkitehtuurissa, taiteessa ja kirjallisuudessa.

L4L5L6
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaanS1S2Tutustutaan oman uskonnon syntyyn perehtymällä varhaisten muslimien toimintaan.

Pohditaan, mitkä asiat myötävaikuttivat islamin leviämiseen maailmanlaajuiseksi uskonnoksi.

Tutustutaan suomalaisen uskon juuriin; kristinuskon saapumiseen Suomeen.

L1 L2
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan EuroopassaS2S3Perehdytään islamin pääsuuntauksiin sunnalaisuuteen ja shiialaisuuteen.

Tutustutaan alustavasti juutalaisuuden ja kristinuskon keskeisiin oppeihin, rituaaleihin, pyhiin kirjoihin ja syntyhistoriaan.

Pohditaan edellä mainittuja uskontoja ja islamia yhdistäviä piirteitä (esim. yhteiset profeetat).

Tutustutaan humanismiin esimerkkinä uskonnottomasta elämänkatsomuksesta.

Tutustutaan uskontodialogin ja ekumenian käsitteisiin.

L2
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1 S2 S3Tutustutaan, mitä pyhä merkitsee eri uskonnoissa.

Pohditaan suvaitsevaisuuden merkitystä.

L2 L5 L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1 S2S3Perehdytään kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia sekä humanismia yhdistäviin eettisiin periaatteisiin.L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2S3Pohditaan, mihin ihmisoikeuksia tarvitaan.

Pohditaan yhteiselämän pelisääntöjä.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2S3Käsitellään oman ja yhteisön sekä tulevien sukupolvien hyvinvointiin vaikuttavia teemoja (esim. luonnon vaaliminen, kestävä kehitys, toisen kunnioittaminen, hyvän tekeminen, epäitsekkyys ja oikeudenmukaisuus).L1 L3 L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1 S2 S3Keskustellaan tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.L1 L4 L6L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Keskustellaan itsensä kunnioittamisen ja myönteisen minäkuvan merkityksestä.

Keskustellaan elämäntaitoihin ja tunnetaitoihin liittyvistä teemoista.

L1

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

6. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Tarkastellaan Koraania kirjana; syntyhistoria, rakenne ja tulkinta.

Tutustutaan Koraanin lyhyisiin suuriin ja niiden opetuksiin (esim. Valtaistuimen jakeeseen, Panettelijan suuraan, Avustuksen suuraan, Uskottomien suuraan, Niiniköyden suuraan, Iltapäivän suuraan, Kerskumisen suuraan ja Luolan suuraan).

Tutustutaan profeetta Muhammedin perimätietoon ja hadith-kirjallisuuteen.

Syvennetään tietämystä islamin uskonpilareista.

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Syvennetään tietämystä muslimin keskeisistä uskonnollisista velvollisuuksista, peruspilareista.

Tutustutaan islamin pyhiin kaupunkeihin Mekkaan ja Medinaan sekä Jerusalemiin.

Tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin piirteisiin Jerusalemin kaupungin merkityksen valossa.

Tutustutaan moskeijaan rakennuksena ja sen moninaiseen symboliikkaan.

L1 L2
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuttaS1 S2Keskustellaan Koraanin kirjaimellisen ja vertauskuvallisen tulkinnan eroista.L2 L3 L4
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1 S2 S3Tutustutaan esimerkkien avulla, miten uskonnot näkyvät tai ovat näkyneet mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Pohditaan uskontojen ja tieteen tuottaman tiedon eroja.

L4 L5L6
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaanS1 S2Tutustutaan Euroopan uskonnolliseen ja katsomukselliseen karttaan nykyaikana.L1L2
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan EuroopassaS2 S3Perehdytään esimerkein siihen, miten uskonnot näkyvät ja vaikuttavat nykyaikana Suomessa ja Euroopassa.L2
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1 S2 S3Pohditaan pyhän merkitystä uskonnoissa ja ei-uskonnollisessa elämäntavassa.

Pohditaan, miten kunnioitetaan toisen pyhää.

Pohditaan suvaitsevaisuuden merkitystä.

L2 L5L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1S2 S3Pohditaan esimerkiksi kultaisen säännön etiikkaa islamissa ja muissa uskonnoissa sekä ei-uskonnollisissa katsomuksissa.L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2 S3Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

Pohditaan, onko olemassa yleispäteviä, kaikkia ihmisiä yhdistäviä arvoja.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2 S3Käsitellään oman ja yhteisön sekä tulevien sukupolvien hyvinvointiin vaikuttavia teemoja (esim. luonnon vaaliminen, kestävä kehitys, toisen kunnioittaminen, hyvän tekeminen, epäitsekkyys ja oikeudenmukaisuus).L1 L3 L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1 S2 S3Keskustellaan tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.L1 L4 L6L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Keskustellaan itsensä kunnioittamisen ja myönteisen minäkuvan merkityksestä.

Keskustellaan elämäntaitoihin ja tunnetaitoihin liittyvistä teemoista.

L1

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaitoOppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaitoOppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskonnon kielen ja symbolien analysointiOppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussaOppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tietoOppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä. Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tietoOppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskonnon monilukutaitoOppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Etiikkaa koskeva tietoOppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
IhmisoikeusetiikkaOppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Eettinen pohdintaOppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidotOppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.