Suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 9. luokalla

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

Vuosiluokan 9 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Syvennetään tyylillisesti tarkoituksenmukaisen suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa erilaisissa viestintäympäristöissä. Harjoitellaan tekstienvälistä vuorovaikutusta ja toisen tekstin eettisesti kestävää käyttöä osana omaa tekstiä.

Oppimisen tavoite: Oppilas laajentaa taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissäOppilas osaa toimia rakentavasti erilaisissa ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Harjoitellaan erityisesti muodollisten viestintätilanteiden vaatimia taitoja.

Oppimisen tavoite: Oppilas monipuolistaa ryhmäviestintätaitojaan ja kehittää taitojaan perustella näkemyksiään.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutus ryhmässäOppilas osaa edistää puheenvuoroillaan keskustelua. Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä selkeästi ja perustella sen melko monipuolisesti.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin

Harjoitellaan valmisteltujen esityksien (alustus, esitelmä, suullinen raportointi, taiteellinen esitys) pitämistä.  Syvennetään havainnollistamisen taitoja (verbaalinen ja audiovisuaalinen).

Oppimisen tavoite: Oppilas monipuolistaa kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidotOppilas osaa pitää valmistellun puhe-esityksen ja kohdentaa sen kuulijoilleen. Oppilas osaa ilmaista itseään tilanteeseen sopivalla tavalla.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Syvennetään itsereflektointitaitoja hyödyntäen esiintymisien tallentamista ja vertaisarviointia. Ymmärretään reflektoinnin merkitys viestijänä kehittymisen edellytyksenä.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii havainnoiman omaa viestintäänsä ja tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Vuorovaikutustaitojen kehittäminenOppilas osaa eritellä viestintätaitojaan sekä kuvata vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Harjoitellaan edelleen ja syvennetään erilaisten tekstien lukemisen taitoja: pääasioiden erottamista sivuseikoista, tekstin tavoitteen ja rakenteen ymmärtämistä, tekstin sävyn ja vaikutuskeinojen löytämistä, tekstilajien tunnistamista. Harjoitellaan edelleen erilaisia tekstien avaamisen menetelmiä. Tehdään itsearviointia omasta lukutaidosta.

Oppimisen tavoite: Oppilas osaa lukea kaikenlaisia tekstejä ja valitsee niihin sopivan tekstinymmärtämisen strategian. Hän osaa eritellä, millainen lukutaito hänellä on ja mainita kehittämisen kohteita.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstinymmärtämisen strategiatOppilas osaa valita tekstilajiin sopivia tekstinymmärtämisen strategioita.

Oppilas osaa eritellä lukutaitoaan ja kuvata vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

Käydään kirjastossa useita kertoja. Luetaan kirjoitettuja tekstejä ja katsotaan ja kuunnellaan monimediaisia tekstejä ja eritellään, tulkitaan ja arvioidaan niitä kirjoittaen ja keskustelemalla tai käyttämällä niitä omien tuotosten pohjana.

Oppimisen tavoite: Oppilas monipuolistaa tekstimaailmaansa. Oppilas osaa valita, käyttää ja tulkita eri tekstilajeja edustavia tekstejä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaitoOppilas osaa valita, käyttää ja tulkita eri tekstilajeja edustavia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Tutustutaan erityisesti suomalaiseen mutta myös eurooppalaiseen ja globaaliin kaunokirjallisuuteen. Harjoitellaan edelleen käyttämään kaunokirjallisuuden ja erilaisten monimediaisten tietotekstien erittelyn ja tulkinnan käsitteitä,  ja tutustutaan myös tyyliin, murteisiin ja rekistereihin tekstien erittelyn välineinä.  Erityisesti perehdytään pohtiviin teksteihin, kuten esseeseen, tutkielmaan, novellianalyysiin tai tv:n asiaohjelmiin. Opiskellaan kauno- ja tietokirjallisuuden avulla omaan kielenkäyttöön uusia ilmaisuja ja sanastoa. Hyödynnetään ajankohtaisia ilmiöitä kriittisen lukemisen harjoituksissa.

Oppimisen tavoite: Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta mutta myös muun maailman kaunokirjallisuutta ja osaa antaa merkityksen lukemilleen teksteille. Hän käyttää asianmukaisia käsitteitä käsitellessään kaunokirjallisuutta. Oppilas tunnistaa pohtivan asiatekstin sekä muiden tekstilajien ominaisuuksia. Hän osaa kertoa erilaisten tekstien tavoitteen sekä kohderyhmän. Hän tuntee erilaisia rekistereitä ja laajentaa ilmaisuvarantoaan.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstien erittely ja tulkintaOppilas osaa eritellä tekstin tarkoitusperiä, kohderyhmiä ja merkityksiä.

Oppilas osaa eritellä tekstilajien piirteitä ja kuvata niitä muutamien keskeisten käsitteiden avulla.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Syvennetään tiedonhankinnan taitoja. Hyödynnetään lähteitä omissa töissä, esimerkiksi tutkielmassa, ja tehdään yhteistyötä tiedonhankinnassa ja lähteiden luotettavuuden ja käytettävyyden arvioinnissa muiden oppiaineiden kanssa.

Oppimisen tavoite: Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon eri oppilaineiden tarpeisiin ja osaa arvioida sen luotettavuutta ja käytettävyyttä. Oppilas osaa tiivistää tiedon omiin töihinsä. Hän osaa kertoa tiedon lähteen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyysOppilas osaa kuvata tiedonhaun keskeiset vaiheet, etsiä erilaisia lähteitä ja hakea tietoa niistä.

Oppilas osaa arvioida erilaisten lähteiden luotettavuutta ja käytettävyyttä.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Eritellään ja tulkitaan monenlaisia fiktiivisiä tekstejä. Vahvistetaan keskeisten kaunokirjallisuuden erittelyn ja tulkinnan käsitteiden osaamista. Harjoitellaan erityisesti kaunokirjallisuuden vertauskuvallisen luonteen, kuvallisuuden sekä kontekstisidonnaisuuden ymmärtämistä, ja harjoitellaan esimerkiksi tyylikausien ja tyyli-ihanteiden sekä historiallisten tapahtumien vaikutuksen ja intertekstuaalisten kytkösten havaitsemista. Tutustutaan itselle uudenlaisiin fiktiivisiin teksteihin.

Oppimisen tavoite: Oppilas osaa eritellä ja tulkita monenlaisia fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan asianmukaisia käsitteitä käyttäen. Hän löytää fiktiivisistä teksteistä itselleen merkityksellisiä seikkoja ja osaa liittää tekstin johonkin kontekstiin.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
 

Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas osaa käyttää erittelyssä muutamia keskeisiä käsitteitä sekä tunnistaa fiktion kielen ja ilmaisutapojen erityispiirteitä ja kerronnan keinoja.

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

Harjoitellaan erilaisten näkökulmien esittämistä pohtivissa teksteissä. Harjoitellaan käyttämään toista tekstiä oman tekstin osana.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaitoOppilas osaa tuottaa tavoitteen mukaisia tekstejä. Oppilas osaa eritellä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

Harjoitellaan mallien avulla novellianalyysin ja aineistoesseen kirjoittamista.

Oppimisen tavoite: Oppilas oppii tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja oppii valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstilajien hallintaOppilas tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

Harjoitellaan mallin avulla pohtivien ja erittelevien tekstien prosessikirjoittamista. Tutustutaan prosessikirjoittamisen vaiheisiin: aiheen valitsemiseen, tekstin rakenteen suunnitteluun, perustelukeinoihin, sidosteisuuteen ja kielenhuoltoon. Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia sekä yhdessä kirjoittamista työskentelymuotona.

Oppimisen tavoite: Oppilas vahvistaa tekstin tuottamisen prosessejaan ja tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä vahvistaa taitoaan antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstien tuottamisen prosessien hallintaOppilas osaa muokata tekstin rakenteita ja kieliasua palautteen pohjalta.  Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta teksteistä ja hyödyntää saamaansa palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Harjoitellaan mallien avulla ohjaavan ja kantaa ottavien tekstien suunnittelua vaiheittain. Sujuvoitetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä monimuotoisten tekstien tuottamisessa. Ymmärretään, että omat tekstit ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Syvennetään osaamista kirjoitetun kielen säännöistä ja rakenteista vertaisarviointia hyödyntäen.

Oppimisen tavoite: Oppilas sujuvoittaa ja vahvistaa tekstien tuottamisen taitoaan käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistaa yleiskielen hallintaansa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaitoOppilas osaa tuottaa tekstin, joka on helposti ymmärrettävä ja sujuva. Oppilas osaa jäsentää tekstinsä ja kappaleensa loogisesti ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin sekä noudattaa pääosin kirjoitetun yleiskielen käytänteitä tekstejä tuottaessaan ja muokatessaan.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Harjoitellaan lähteisiin viittaamisen tapoja ja lisätään tietoa tekijänoikeuksien noudattamisesta. Tiedostetaan vastuullisen vaikuttamisen tavat sosiaalisen median käytössä.

Oppimisen tavoitteet: Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitojaan ja monipuolistaa lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa sekä harjaantuu toimimaan erilaisissa ympäristöissä yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintäOppilas osaa tehdä monipuolisia muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa.

Oppilas merkitsee lähteet asianmukaisella tavalla.

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Harjaannutaan nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden muodostamiseen ja käyttöön oman tekstin osana. Tutustutaan suomen kielen sananmuodostustapoihin ja kielen vaihteluun. Tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen sekä arki- ja yleiskielen eroja ja ymmärretään kielellisen vaihtelun merkitys omassa viestinnässä.

Oppimisen tavoite: Oppilas syventää kielitietoisuuttaan ja kiinnostuu kielen ilmiöistä, tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kielitietoisuuden kehittyminenOppilas osaa eritellä eri rekisterien ja tyylien piirteitä. Oppilas osaa pohtia kielellisten ja tekstuaalisten valintojen merkityksiä ja vaikutuksia.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Tutustutaan suomalaiseen ja eurooppalaiseen symbolismiin, modernismiin ja nykykirjallisuuteen. Tutustutaan siihen, miten tekstit toimivat toisten tekstien aineksina ja harjoitellaan intertekstuaalisuuden tunnistamista. Luetaan kaunokirjallisia ja kirjallisuuden eri tyylikausia edustavia teoksia ja kirjoitetaan niihin perustuvia tekstejä sekä pohditaan niiden merkitystä eri aikoina.

Oppimisen tavoite: Oppilas avartaa kirjallisuusnäkemystään, tutustuu kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen sekä kirjallisuuden eri lajeihin.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjallisuuden tuntemus ja lukuharrastusOppilas osaa kuvailla kaunokirjallisuuden monimuotoisuutta. Oppilas osaa nimetä kirjallisuuden vaiheita ja yhdistää muutaman teoksen ja kirjailijan niihin. Oppilas on lukenutlukuvuosittain sovitut teokset.

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

Tutustutaan Suomessa puhuttaviin kieliin ja suomen sukukieliin. Tunnistetaan suomen kielen ominaispiirteitä. Harjoitellaan omasta kieli- ja kulttuuri-identiteetistä kirjoittamista ja keskustelemista. Ymmärretään kielen ja identiteetin välinen yhteys yksilön elämässä. Tutustutaan Turun kulttuuritarjontaan.

Oppimisen tavoite: Oppilas tutustuu Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja pohtii kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkitystä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminenOppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa eritellä suomen kielelle tyypillisiä piirteitä ja pohtia äidinkielen yhteyttä identiteetteihin.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS

Vuosiluokan 9 tavoitteet

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa

Syvennetään tyyliltään tarkoituksenmukaisen suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa erilaisissa viestintäympäristöissä.

Oppimisen tavoite: Oppilas kehittää taitoaan toimia tavoitteellisesti ja eettisesti sekä vuorovaikutussuhdetta rakentaen kasvokkaisissa koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
VuorovaikutustaidotOppilas edistää omalla toiminnallaan vuorovaikutuksen onnistumista.

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja

Harjaannutaan toimimaan muodollisissa puhetilanteissa (työnhaku, esitelmä, erilaiset muodolliset keskustelut, neuvottelut ja kokoukset).

Oppimisen tavoite: Oppilas syventää muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissaOppilas ymmärtää pääkohdat opetuspuheesta ja tuttuja aiheita käsittelevistä median puhutuista teksteistä.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen

Harjoitellaan valmisteltujen esityksien (alustus, esitelmä, suullinen raportointi, taiteellinen esitys) pitämistä.  Syvennetään havainnollistamisen taitoja (verbaalinen ja audiovisuaalinen).

Oppimisen tavoite: Oppilas kehittää esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
EsiintymistaidotOppilas valmistelee ja pitää selkeän esityksen aiheesta, joka vaatii tiedonhankintaa. Oppilas ilmaisee itseään tilanteeseen sopivalla tavalla.

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella

Vahvistetaan tunnistamaan ja lukemaan kaikenlaisia, mutta erityisesti pohtivia tekstejä, kuten tutkielmia, esseitä ja erilaisia analyysejä. Vahvistetaan myös auditiivisten ja  visuaalisten tekstien lukemisen taitoa. Harjoitellaan hyödyntämään tekstiin sopivinta lukustrategiaa. Harjoitellaan erityisesti rekisterien tunnistamista ja harjoitellaan kirjakielisen, yleiskielisen ja puhekielisen tai murteellisen tekstin tavoitteen ja merkityksen ymmärtämistä.

Oppimisen tavoite: Oppilas tunnistaa pohtivan tekstityypin ja tekstilajeja ja erottaa niille tyypillisiä ominaisuuksia. Oppilas osaa valita tekstiin sopivimman lukustrategian. Oppilas erottaa puhekielen, yleiskielen ja kirjakielen  ja pystyy kertomaan tekstin tavoitteen ja merkityksen.

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassaOppilas tunnistaa eri tekstilajien rakennetta ja kielellisiä piirteitä. Oppilas laajentaa aktiivisesti sana- ja käsitevarantoaan lukemalla erilaisia tekstejä.  Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia strategioita tekstien tulkinnassa.

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Opetellaan ja vahvistetaan  keinoja ja strategioita, jotka voivat auttaa erilaisten tekstien, myös monimediaisten tekstien,  ymmärtämisessä. Opetellaan tunnistamaan erityisesti pohtiville teksteille, kuten esseille, analyyseille ja tutkielmille,  tyypillisiä ominaisuuksia, esimerkiksi päätelmien ilmaisun tapoja, epävarmuuden ja varmuuden ilmaisemista ja kirja-,  yleis- ja puhekielelle tyypillisiä ilmaisukeinoja. Luetaan tekstejä, joissa on hyödynnetty aiempia tekstejä ja tutustutaan intertekstuaalisuuteen tekstien ominaisuutena. Harjoitellaan  lukijan omien tietojen ja näkemysten ja tekstin tarjoaman tiedon ja näkemysten välistä kriittistä vuoropuhelua.  Harjoitellaan lukutaidon itsearviointia erityisesti oman opiskelun näkökulmasta.

Oppimisen tavoite: Oppilas hyödyntää tekstien tulkinnan taitoaan eri oppiaineiden ja kaunokirjallisuuden tekstien lukemiseen. Oppilas tunnistaa tekstien tavoitteen, arvioi tekstejä ja tekee tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä. Oppilas osaa erottaa teksteistä pohjatekstin.

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Tekstinymmärtämisen strategiatOppilas käyttää tekstien tulkinnan taitoaan oppimisen resurssina. Oppilas arvioi tekstejä ja tekee tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä. Oppilas ymmärtää, että muut tekstit vaikuttavat tekstin tulkintaan.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, erirekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Kerrataan suomen kielen rakenteita ja kielioppikategorioita. Opitaan muodostamaan nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita. Tutustutaan suomen kielen sananmuodostustapoihin ja kielen vaihteluun. Tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen sekä arki- ja yleiskielen eroja ja ymmärretään kielellisen vaihtelun merkitys omassa viestinnässä.

Oppimisen tavoite: Oppilas kiinnostuu kielen ilmiöistä. Hän tunnistaa kielen rakenteita ja hyödyntää muodollista ja epämuodollista kieltä kielenkäytön resurssina sekä kielen tyylipiirteitä ja sävyjä. Oppilas ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kielitietoisuuden kehittyminenOppilas havainnoi ja erittelee tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä niiden merkityksiä tarkoituksenmukaisten käsitteiden avulla.

Oppilas ymmärtää muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön ja eri tyylien vaikutuksia.

Oppilas ymmärtää kielellisten valintojenmerkityksiä ja seurauksia.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin

Tutustutaan symbolismiin, modernismiin ja nykykirjallisuuteen. Harjaannutaan ymmärtämään intertekstuaalisuutta ja tulkitsemaan tekstejä, joiden aineksena on toinen teksti. Syvennetään suomalaisen kulttuurin ymmärtämistä ja tutustutaan sille tärkeisiin teksteihin lukemalla niitä. Opetellaan erittelemään omaa lukukokemusta.

Oppimisen tavoite: Oppilas lukee ja tulkitsee suomenkielistä kirjallisuutta, erityisesti suomalaista nykykirjallisuutta. Hän tutustuu suomalaisen kirjallisuuden päävaiheisiin ja niiden yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ymmärtää kirjallisuuden lajin ja muiden tekstien vaikutuksen teokseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemusOppilas lukee suomenkielisiä kirjoja ja erittelee lukukokemustaan.

Oppilas osaa nimetä suomalaisen kirjallisuuden päävaiheita.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta

Tutustutaan Suomessa puhuttaviin kieliin, suomen kielen ominaispiirteisiin ja suomen sukukieliin. Kirjoitetaan ja keskustellaan omasta kieli- ja kulttuuri-identiteetistä. Ymmärretään kielen ja identiteetin välinen yhteys yksilön elämässä. Syvennetään tietoja pohtien käsitystä monikulttuurisuudesta ja interkulttuurisuudesta. Tutustutaan Turun kulttuuritarjontaan.

Oppimisen tavoite: Oppilas ymmärtää kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisen koulun ja yhteiskunnan merkityksen. Hän tunnistaa kulttuurisia eroja ja samankaltaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Kulttuurisen tietoisuuden kehittyminenOppilas erittelee yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa eritellä kulttuurisia kokemuksiaan.

Oppilas tekee havaintoja siitä, että kulttuuri, yksilöiden toiminta ja erilaisten ryhmien muodostuminen vaikuttavat toisiinsa.