Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 3-6

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Kun oppilas opiskelee S2 – oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Oppilas voi opiskella kerralla vain yhtä oppimäärää, vaikka hän osallistuisikin sekä S2-opetukseen että suomen kielen ja kirjallisuuden opetukseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – oppimäärän tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa.

S2-oppimäärä lähentyy uusien perusteiden myötä suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärää. Tämä näkyy muun muassa siinä, että oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet samoin kuin kuvaukset ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta sekä oppilaan oppimisen arvioinnista ovat yhteisiä koko oppiaineelle.

Opetuksen järjestäminen

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetus voidaan järjestää seuraavin tavoin.

 1. Oppimäärät opetetaan siten, että luokilla 1-3 kaikki suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – oppimäärän opetus pidetään yhdessä. Oppimäärät huomioidaan siten, että oppitunneilla eriytetään sekä oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen mukaan että oppilaan yksilöllisten kykyjen ja taitojen mukaan.
 2. Luokilla 4-6 oppimäärät opetetaan siten, että osa oppitunneista pidetään yhdessä, osa erillisillä AI ja S2 -tunneilla. Silloin erillisillä tunneilla käsitellään vain niitä asioita, jotka ovat ominaisia vain sille oppimäärälle. Oppiaineet arvioidaan AI-oppimäärän ja S2-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti sen perusteella, mitä oppimäärää oppilas opiskelee.Kyseiset tunni ton palkitettu siten, että kolme opetusryhmää opiskelee samanaikaisesti sekä suomen kieli ja kirjallisuutta että suomi toisena kielenä ja kirjallisuutta. Oppilaat on jaettu ryhmiin oppimääränsä ja kielitaitonsa mukaan niin, että osaa ryhmistä opettaa luokanopettajat, osaa S2 – opettaja ja erityisopettaja.
 3. Suomen kielen taidoiltaan alkeisvaiheessa olevien oppilaiden kielen oppimista tuetaan osa-aikaisen erityisopetuksen, omakielisen tai muun tukiopetuksen sekä joustavien ryhmittelyjen avulla. Oppilas osallistuu mahdollisimman paljon luokkaopetukseen, jotta kieli saa mahdollisuuden vahvistua vuorovaikutuksessa äidinkielisten ja edistyneiden suomenkielen oppijoiden kanssa.

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteet

Monikielisten oppilaiden opetuksessa tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymisestä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteet jakautuvat viiteen osa-alueeseen:

 • vuorovaikutustilanteissa toiminen
 • tekstien tulkitseminen
 • tekstien tuottaminen
 • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • kielen käyttö kaiken oppimisen tukeminen

Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa.

Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä. Kielitaito jaetaan ymmärtämistaitoihin (kuullun ja luetun ymmärtäminen) ja tuottamistaitoihin (puhuminen ja kirjoittaminen) sekä sanastoon ja rakenteisiin, joita tarvitaan näissä kaikissa osataidoissa.

Auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.

Opetuksessa korostuvat tekstitaidot, eri tiedonalojen kielen hallinta, sana- ja ilmaisuvarannon kehittäminen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvät tavoitteet sekä kielen keskeinen rooli eri oppiaineiden opiskelussa ja muussa koulutyössä. S2 – oppilaiden tulee saada perusopetuksen aikana valmiudet oppia ja päästä jatko-opintoihin samalla tavalla kuin muidenkin oppilaiden.

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 3-4

Vuosiluokilla 3-4 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja kirjoitustaidon että vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien tekstien lukemiseen sekä lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Vuosiluokalla 3 suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden arvioinnin suorittaa luokanopettaja. Arviointi on sanallista. Väliarviointina on kehityskeskustelu, jossa on mukana oppilas, oppilaan huoltaja ja opettaja(t).

Vuosiluokalla 4 arvioinnin suorittaa luokanopettaja, STK-opettaja ja erityisopettaja. Väliarviointina on kehityskeskustelu, jossa on mukana oppilas, oppilaan huoltaja ja opettaja(t). Lukuvuosiarvioinnissa oppilaalle annetaan numeroarviointi, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Tarvittaessa luokanopettaja keskustelee arvioinnista muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa (STK-opettaja, aineen- ja erityisopettaja sekä omankielinen opettaja).

Lukuvuoden aikana oppilasta ohjataan seuraamaan kielitaitonsa kehittymistä eri osa-alueilla yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti arjen tilanteissa tarvittaviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin suomalaisessa kulttuurissa sekä kuuntelemisen ja kuullun ymmärtämisen taitoon. Erityisesti kiinnitetään huomiota lukutaidon kehittymiseen, ilmaisurohkeuden lisääntymiseen, ääntämisen puhtauteen sekä aktiivisen ja passiivisen sanavaraston karttumiseen.

Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne ja hän saa osoittaa osaamistaan monin eri tavoin. Oppimista tukeva, monipuolinen ja erittelevä arviointi saattaa oppilaat tietoisiksi taidoistaan ja antaa välineitä taitojen kehittämiseen.

Keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-4:

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Turun normaalikoulun suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opetuksessa painotetaan seuraavia laaja-alaisen osaamisen taitoja:

 • oppilas saa tuoda kouluun mukanaan oman kulttuuritaustansa, kokemuksensa, tunteensa, ajattelu-, työskentely- sekä oppimistapansa (L1, L2)
 • oppilaan oma äidinkieli on vahvasti tuettuna ja läsnä koulun arjessa ja juhlassa (L2)
 • oppilas kehittää elämänhallintataitojaan (L3)
 • oppilas oppii avointa ja selkeää viestintää osana monilukutaitoa sekä kehittää tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan (L4, L5)
 • opetus keskittyy oppimaan oppimisen taitojen vahvistamiseen, ajattelun kehittämiseen ja ongelmanratkaisutaitojen vahvistamiseen(L1)
 • opetus pyrkii kartuttamaan oppilaan työelämäntuntemusta ja vahvistamaan yrittäjämäistä toimintatapaa jotta, oppilas oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta (L6)
 • oppilas harjoittelee osallistumisen ja vaikuttamisen taitojaan sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen, tavoitteena aktiivinen kansalaisuus (L7)
 

Opetuksen tavoitteet

SSisällötArvioinnin kohteet

Laaja-alainen osaaminen (L)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissaS1Laajennetaan sana-, käsite- ja fraasivarastoa.

Harjoitellaan kuvailemaan ja kertomaan omia ajatuksia ja mielipiteitä perusteluineen eri tilanteissa.

Harjoitellaan keskustelutaitoja: keskustelun rakentamista ja keskustelun viemistä eteenpäin eri tilanteissa.

ryhmän jäsenenä toimiminen

kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

kuullun ymmärtämisen taidot

yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa

L1, L2,  L4

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaanS1Harjoitellaan ottamaan huomioon muut erilaisissa suullisissa viestintätilanteissa (esim. kohteliaisuus, äänenkäyttö ja toisten kuunteleminen).

Harjoitellaan ottamaan huomioon oman ilmaisutavan vaikutukset.

Harjoitellaan ymmärtämään ja hyödyntämään viestinnän erilaisia keinoja (esim. vaikuttaminen koulun arjessa).

L1

L2

L4

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujatS1Harjoitellaan itseilmaisua eri tavoin eri tilanteissa (esim. ei-sanalliset ilmaisukeinot ja muiden osallistujien huomioiminen).

Harjoitellaan monipuolista itseilmaisua ryhmässä, parin kanssa ja yksin (esim. draamatyöskentely).

Harjoitellaan erilaisten esitysten suunnittelua ja toteutusta.

L2
Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässäS2Harjoitellaan monipuolisia työskentelytapoja hyödyntäen erilaisten kirjallisuuden lajien sujuvaa lukemista, tunnistamista ja tulkitsemista sekä niiden sisällön ymmärtämistä ja luotettavuuden arviointia (esim. kauno- ja tietokirjallisuus, kertomus, näytelmäteksti).lukutaidon sujuvuus, vahvistuminen

luetun ymmärtämisen taidot

tekstimaailman monipuolistuminen ja sen tulkinta

monilukutaidon kehittyminen ja vahvistuminen

L1, L4

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäenS2Harjoitellaan eri tavoin tulkitsemaan erilaista kirjoitettua ja puhuttua kieltä käyttämällä erilaisia strategioita (esim. silmäily, kuvan ja kuvatekstin lukeminen; ilmeet, eleet, äänenpaino ja -sävy sekä voimakkuus).L2

L4

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaanS2Harjoitellaan eri tavoin erilaisten tekstien päättelevää tulkintaa.

Jatketaan sana-, käsite- ja fraasivaraston laajentamista.

Tutustutaan sanojen luokitteluun merkityksen perusteella (esim. sanaluokat).

Harjoitellaan verbin persoonamuotoja.

L1

L2

L4

Tekstien tuottaminen 
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässäS3Vahvistetaan kirjainten ja sanojen oikeinkirjoitusta.

Sujuvoitetaan käsinkirjoitus- ja näppäintaitoja.

Harjoitellaan kirjoittamaan eri tekstilajien yksinkertaisia tekstejä yksin, parin kanssa ja ryhmässä (esim. kertova, kuvaava ja ohjaava tekstilaji; tarinan jatkaminen, postikortti).

 Harjoitellaan tuottamaan tekstejä eri aistikanavia ja monipuolisia virikkeitä hyödyntäen (esim. musiikki, kuvat, kertomus).

oikeinkirjoitus

sanojen, virkkeiden ja  omien tekstien suunnittelu ja tuottaminen

omien ajatusten ilmaiseminen sekä mielikuvituksen käyttö

käsin kirjoittamisen taito ja näppäintaidot

itsearvioinnin taidot

L1, L4, L5

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteitaS3Harjoitellaan tuottamaan suunnitelmallisia ja tekstilajeiltaan monipuolisia kirjoitelmia yksin, parin kanssa ja ryhmässä.

Tutustutaan kirjoittamisprosessiin; suunnittelu, kirjoittaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä puhtaaksi kirjoittaminen.

Harjoitellaan kirjoitetun kielen piirteitä ja sääntöjä omissa teksteissä; sanasto, fraasit, kieliopilliset rakenteet, kokonainen lause ja otsikointi.

L1

L2

L4

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautettaS3Harjoitellaan omien tekstien arviointia ja muokkaamista itsearvioinnin perusteella (esim. lausejako, tekstimäärän kasvattaminen, kappalejako).

Luetaan ja kuunnellaan muiden tuottamia tekstejä ja harjoitellaan ryhmässä vertaisarviointia ja positiivisen palautteen antamista.

Harjoitellaan vertaisarvioinnin vastaanottamista.

Harjoitellaan lisäkysymysten tekemistä tekstien pohjalta.

Harjoitellaan tekstin muokkaamista palautteen perusteella.

L1

L2

L4

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksiaS4Tutkitaan kielen vaihtelua eri tilanteissa monipuolisia tekstejä lukien ja kuunnellen (esim. kielenkäyttö koulussa ja vapaa-aikana).

 Harjoitellaan ja ohjataan oppilasta huomaamaan puhutun ja kirjoitetun kielen ero.

Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien merkityksiä ryhmässä.

Harjoitellaan kielitiedon alkeita (esim. yleis- ja erisnimet, yhdyssanat, sanaluokat, pää- ja sivulauseet, lauserakenteet).

Havainnoidaan kielen keskeisiä säännönmukaisuuksia (esim. nomini-, verbi- ja lausetyyppien tai analogian mallien avulla).

Vertaillaan suomea oman äidinkielen piirteisiin.

lukutaidon kehittyminen

lukuharrastuksen kehittyminen ja vahvistuminen

kulttuuritietoisuuden lisääntyminen

kielitietoisuuden kehittyminen ja vahvistuminen

kulttuuritietoisuuden vahvistuminen

L2, L4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöönS4Tutustutaan kirjastoon ohjatuilla kirjastovierailuilla.

Harjoitellaan löytämään ikäkauteen ja omiin kiinnostuksen kohteisiin sopivaa kirjallisuutta sekä jakamaan lukukokemuksia yhteisesti.

Tutustutaan ikäkauteen sopiviin elokuviin, mediateksteihin sekä kansan- ja nykyperinteeseen.

L2
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaariaS4Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin vuodenkierron juhlien ja tapahtumien kautta.

Tutustutaan monipuolisesti oman koulun ja sen lähialueen kansainvälisyyteen.

Vahvistetaan kieli- ja kulttuuri-identiteetin rakentumista.

työskentelytaidot ja yrittäminen

tiedonhankintataidot

tietolähteiden käyttäminen oppimisen apuna

oman toiminnan ohjauksen taidot

L4, L2

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteitaS5Harjoitellaan käyttämään kielitaitoa monipuolisesti koulun ja arjen tilanteissa.

Vahvistetaan kielen eri osa-alueita monipuolisesti (esim. lukemalla, kirjoittamalla, kuuntelemalla ja puhumalla).

Harjoitellaan asettamaan kielenkäytön oppimistavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista (esim. läksyjen teon säännöllisyys, oppitunnilla osallistuminen, suomen kielen käyttäminen vapaa-aikana, kuten suomenkielisen kirjallisuuden lukeminen ja median seuraaminen).

L1

L2

L7

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissaS5Harjoitellaan havainnoimaan eri oppiaineiden kielellisiä ilmaisutapoja.

Harjoitellaan ymmärtämään oppiaineiden keskeisiä käsitteitä sekä omaksumaan niitä.

L4, L7
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässäS5Harjoitellaan käyttämään eri tavoin monipuolisia tiedonhankintakeinoja sekä vertailemaan ja arvioimaan tietoa kriittisesti ja käyttämään sitä vastuullisesti.

Harjoitellaan hyödyntämään kielitaitoa opiskelussa.

Harjoitellaan itseohjautuvuutta ja jatkuvaa oppimista.

L1, L6, L7

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 5-6

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

Vuosiluokalla 5 arvioinnin suorittaa luokanopettaja, STK-opettaja ja erityisopettaja. Väliarviointina on kehityskeskustelu, jossa on mukana oppilas, oppilaan huoltaja ja opettaja(t). Lukuvuosiarvioinnissa oppilaalle annetaan numeroarviointi, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Vuosiluokalla 6 oppilaalle annetaan sekä väliarvioinnissa että lukuvuosiarvioinnissa.

numeroarviointi. Kuudennen luokan hyvän osaamisen kriteerit otetaan huomioon välitavoitteita mietittäessä.

Tarvittaessa luokanopettaja keskustelee arvioinnista muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa (STK-opettaja, aineen- ja erityisopettaja sekä omankielinen opettaja).

Lukuvuoden aikana oppilasta ohjataan seuraamaan kielitaitonsa kehittymistä eri osa-alueilla yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti arjen tilanteissa tarvittaviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin suomalaisessa kulttuurissa sekä kuuntelemisen ja kuullun ymmärtämisen taitoon. Erityisesti kiinnitetään huomiota lukutaidon kehittymiseen, ilmaisurohkeuden lisääntymiseen, ääntämisen puhtauteen sekä aktiivisen ja passiivisen sanavaraston karttumiseen.

Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne ja hän saa osoittaa osaamistaan monin eri tavoin. Oppimista tukeva, monipuolinen ja erittelevä arviointi saattaa oppilaat tietoisiksi taidoistaan ja antaa välineitä taitojen kehittämiseen.

 

Opetuksen tavoitteet

S 

Sisällöt

Arvioinnin kohteet

Laaja-alainen osaaminen (L)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissaS1Laajennetaan sana-, käsite- ja fraasivarastoa.

Harjoitellaan kuvailemaan ja kertomaan omia ajatuksia ja mielipiteitä perusteluineen eri tilanteissa.

Harjoitellaan keskustelutaitoja, keskustelun rakentamista ja keskustelun viemistä eteenpäin eri tilanteissa.

ryhmän jäsenenä toimiminen

kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

kuullun ymmärtämisen taidot

yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa

L1, L2, L4

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen,opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaanS1Harjoitellaan ottamaan huomioon muut erilaisissa suullisissa viestintätilanteissa (esim. kohteliaisuus, äänenkäyttö ja toisten kuunteleminen).

Harjoitellaan ottamaan huomioon oman ilmaisutavan vaikutukset.

Harjoitellaan ymmärtämään ja hyödyntämään viestinnän erilaisia keinoja (esim. vaikuttaminen medialähtöisesti).

L1

L2

L4

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujatS1Harjoitellaan itseilmaisua eri tavoin eri tilanteissa (esim. ei-sanalliset ilmaisukeinot ja luovuus kokonaisilmaisussa).

Harjoitellaan monipuolista itseilmaisua ryhmässä, parin kanssa ja yksin (esim. draamatyöskentely).

Harjoitellaan erilaisten esitysten suunnittelua ja toteutusta (esim. draama- ja tietopohjaiset esitelmät).

L2
Tekstien tulkitseminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässäS2Harjoitellaan monipuolisia työskentelytapoja hyödyntäen erilaisten kirjallisuuden lajien sekä tekstityyppien ja -lajien sujuvaa lukemista, tunnistamista sekä niiden sisällön ymmärtämistä ja luotettavuuden arviointia (esim. kauno- ja tietokirjallisuus sekä mainos ja mielipidekirjoitus).lukutaidon sujuvuus, vahvistuminen

luetun ymmärtämisen taidot

tekstimaailman

monipuolistuminen ja sen tulkinta

monilukutaidon kehittyminen ja vahvistuminen

L1, L4

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäenS2Harjoitellaan tulkitsemaan monenlaista kirjoitettua ja puhuttua kieltä käyttämällä erilaisia strategioita (esim. käsitekartta, tiivistelmä, kielikuvat, ilmeet, eleet, äänenpaino ja -sävy, äänen voimakkuus sekä ironia).L2

L4

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaanS2Laajennetaan ja syvennetään eri tavoin erilaisten tekstien päättelevää tulkintaa (esim. synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksien ja hierarkioiden tutkiminen ja selittäminen).

Jatketaan sana-, käsite- ja fraasivaraston laajentamista.

Harjoitellaan ja kerrataan sanojen luokittelua merkityksen ja muodon perusteella (esim. sanaluokat), verbien taipumista persoona- ja aikamuodoissa sekä nominien taipumista sijamuodoissa.

L1

L2

L4

Tekstien tuottaminen 
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässäS3Vahvistetaan kirjainten ja sanojen oikeinkirjoitusta.

Vahvistetaan käsinkirjoitus- ja näppäintaitoja sujuviksi.

Harjoitellaan kirjoittamaan eri tekstilajien laajempia ja monipuolisempia tekstejä yksin, parin kanssa ja ryhmässä (esim. kertova, kuvaava, ohjaava ja kantaa ottava tekstilaji, mielipidekirjoitus, tiivistelmä).

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä eri aistikanavia ja monipuolisia virikkeitä hyödyntäen (esim. musiikki, kuvat, sanoma- ja aikakauslehti).

oikeinkirjoitus

sanojen, virkkeiden ja

omien tekstien suunnittelu ja tuottaminen

omien ajatusten ilmaiseminen sekä mielikuvituksen käyttö

käsin kirjoittamisen taito ja näppäintaidot

itsearvioinnin taidot

L1, L4, L5

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteitaS3Harjoitellaan tuottamaan suunnitelmallisia sekä johdonmukaisia ja tekstilajeiltaan monipuolisia aikaisempaa pidempiä ja vaativampia kirjoitelmia yksin, parin kanssa ja ryhmässä.

Vahvistetaan kirjoittamisprosessin suunnittelua (esim. käsitekartta).

Harjoitellaan kirjoitetun kielen sääntöjä omissa teksteissä (esim. sanasto, fraasit, kieliopilliset rakenteet, virke, kappalejako, otsikointi).

L1

L2

L4

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautettaS3Harjoitellaan omien tekstien arviointia ja muokkaamista itsearvioinnin perusteella (esim. sisällön johdonmukaisuus ja looginen eteneminen).

Harjoitellaan ja syvennetään vertaisarviointia eri näkökulmista (esim. positiivinen palaute ja tekstin parannus- ja muokkausehdotukset).

Harjoitellaan vertaisarvioinnin vastaanottamista.

Harjoitellaan tekstin muokkaamista palautteen perusteella.

L1

L2

L4

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksiaS4Harjoitellaan tekemään havaintoja monipuolisista kielenkäytön tilanteista ja kuvailemaan niitä.

Harjoitellaan huomaamaan puhutun ja kirjoitetun kielen ero.

Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien merkityksiä ryhmässä ja parin kanssa.

Laajennetaan ja syvennetään kielitiedon tuntemusta (esim. pää- ja sivulauseet, lauseen pääjäsenet, sanaluokat, sanojen johtaminen, sijamuodot).

Havainnoidaan kielen keskeisiä säännönmukaisuuksia (esim. nomini-, verbi- ja lausetyyppien tai analogian mallien avulla).

Vertaillaan suomea muiden, oppilaalle tuttujen kielten piirteisiin (esim. verbin persoonamuodon ilmaiseminen ja sijamuodot).

lukutaidon kehittyminen

lukuharrastuksen kehittyminen ja vahvistuminen

kulttuuritietoisuuden lisääntyminen

kielitietoisuuden kehittyminen

kielitietoisuuden sekä kulttuuritietoisuuden vahvistuminen

L2, L4

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöönS4Tutustutaan kirjastoon ja osallistutaan ohjattuihin kirjastovierailuihin.

Harjoitellaan löytämään ikäkauteen ja omiin kiinnostuksen kohteisiin sopivaa kirjallisuutta sekä jakamaan lukukokemuksia yhteisesti.

Tutustutaan ikäkauteen sopiviin elokuviin, mediateksteihin sekä kansan- ja nykyperinteeseen.

L2
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaariaS4Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin vuodenkierron juhlien ja tapahtumien kautta.

Tutustutaan monipuolisesti oman koulun ja sen lähialueen kansainvälisyyteen.

Vahvistetaan kieli- ja kulttuuri-identiteetin rakentumista.

työskentelytaidot ja yrittäminen

tiedonhankintataidot

tietolähteiden käyttäminen oppimisen apuna

oman toiminnan ohjauksen taidot

L2, L4

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteitaS5Harjoitellaan käyttämään kielitaitoa monipuolisesti koulun ja arjen tilanteissa.

Vahvistetaan kielen eri osa-alueita monipuolisesti (esim. lukemalla, kirjoittamalla, kuuntelemalla ja puhumalla).

Harjoitellaan asettamaan kielenkäytön oppimistavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista (esim. läksyjen teon säännöllisyys, oppitunnilla osallistuminen, suomen kielen käyttäminen vapaa-aikana, kuten suomenkielisen kirjallisuuden lukeminen ja median seuraaminen)

L1

L2

L7

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissaS5Harjoitellaan havainnoimaan eri oppiaineiden kielellisiä ilmaisutapoja.

Harjoitellaan ymmärtämään oppiaineiden keskeisiä käsitteitä sekä omaksumaan niitä.

L4

L7

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässäS5Harjoitellaan käyttämään eri tavoin monipuolisia tiedonhankintakeinoja sekä vertailemaan ja arvioimaan tietoa kriittisesti ja käyttämään sitä vastuullisesti.

Harjoitellaan hyödyntämään kielitaitoa opiskelussa.

Harjoitellaan itseohjautuvuutta ja jatkuvaa oppimista.

L1

L6

L7

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueetArvioinnin   kohteet oppiaineessaHyvä/arvosanan   kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan   ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen   vuorovaikutustilanteissa

S1Vuorovaikutustaidot   ja ilmaisuvarantoOppilas   osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen ilmaisuvarantoaan   sekä keskustelee ja työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. 

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen   vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja   ymmärtämistaitojaan

S1Tekstien ymmärtäminen ja   vuorovaikutuksessa toimiminenOppilas   ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on   ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.

Oppilas   osaa toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti   sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään   luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1Ilmaisu   vuorovaikutustilanteissaOppilas   ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon   puhekumppaninsa.

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään   tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden   arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

S2Lukutaidon   sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin tulkinnassaOppilas   lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,   tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee käyttämään tietoa   tekstilajipiirteistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja   kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja   ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2Tekstien   tulkintaOppilas   osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja   kirjoitettuja tekstejä.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä   laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2

Sana- ja käsitevarannon laajentuminen, päättelevä tekstien   tulkinta

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja käsitevarannon sekä   tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen   sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia   tekstejä yksin ja ryhmässä

S3Tekstilajitaidot   tekstin tuottamisessa, käsinkirjoittaminen ja näppäintaidotOppilas   osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle   kantaaottavalle tekstille

tyypillistä   kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia   näppäintaitoja.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan tuottaa tekstejä   itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa   sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3Tekstien   tuottaminenOppilas   tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.   Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota   sananvalintoihin.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään   sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3

Tekstien   arviointi sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminenOppilas   osaa arvioida tuottamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja   kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa   palautetta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan   kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön   tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen   säännönmukaisuuksia

S4

Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi ja vertailu

Oppilas   tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia   peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa.   Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan   monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille   ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen   ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja pystyy   kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan   koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan   monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja   kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden havainnointiOppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä monikielisyyttä   sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä   käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan   oppimistavoitteita

S5

Oppimistavoitteiden asettaminen

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen   oppimistavoitteita.

T 14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä   käytetään eri oppiaineissa

S5

Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden   tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, millaisista osista tekstit   rakentuvat.

T 15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä   keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen   itsenäisesti ja ryhmässä

S5

Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon   pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai   ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen sopivan   tavan hankkia tietoa