Ruotsin kieli, A2-oppimäärä 4-6

Kielten opiskelussa on runsaasti tilaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle tavoitteellisuutta ja työntekoa unohtamatta. Onnistumisen ilo saavutetaan työnteolla ja oppiminen itsessään on jo palkinto.

Oppimaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä

Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö ja suhtautuminen työskentelyyn. Kotitehtävien tunnollinen teko ja sanakokeet vaikuttavat arviointiin.

Vuosiluokka 4

Vuosiluokan 4 tavoitteet

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta kansalliskielinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Vuosiluokan 4 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  • Aloitetaan tutustuminen ruotsin kieleen ja ruotsinkielisiin maihin sekä niiden tapakulttuuriin. Havainnoidaan eroja ja yhtäläisyyksiä ruotsin ja oppilaan hallitsemien muiden kielten välillä. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

  • Opetellaan läksyjen tekotapoja, välineistä ja kotitehtävistä huolehtimista, aktiivista ja rohkeaa osallistumista, sanaston käyttöä ja parin kanssa työskentelyä. Harjoitellaan sanastoa ja rakenteita laulun, leikin ja pelien avulla. Totutellaan arvioimaan omaa oppimista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

  • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat tervehdykset ja itsensä esittely. Lisäksi käsitellään seuraavia aihepiirejä: perhe, eläimet, kellonajat, kouluaineet, koulutarvikkeet, harrastukset, ruokailutilanteessa toimiminen ja tien neuvominen. Harjoitellaan numeroita ja värejä. Tutustutaan ruotsin kielen äänteisiin ja harjoitellaan niitä. Keskeisiä rakenteita ovat verbien preesenstaivutus, apuverbit ja verbin perusmuoto, substantiivien suvut, persoona – ja omistuspronominit sekä kysymys – ja kieltolauseet.

Vuosiluokka 5

Vuosiluokan 5 tavoitteet

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta kansalliskielinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Vuosiluokan 5 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  • Syvennetään ruotsin kielen ja kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä. Jatketaan kohdekielen ja muiden kielten erojen ja yhtäläisyyksien havainnointia.

S2 Kielenopiskelutaidot

  • Opetellaan asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan opiskelua ja arvioimaan omaa edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Harjoitellaan pienryhmätyöskentelyä ja vertaispalautteen antamista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

  • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat ulkonäön kuvaileminen, adjektiivit, kellonajat, viikonpäivät, vuodenajat, sääilmaukset, huonekaluja, vaatteita ja vaateostoksilla toimimista, tunteiden kuvailua ja tekstiviestin kirjoittaminen, Keskeisiä rakenteita ovat adjektiivin taivutus ja vertailu, päälauseen sanajärjestys, substantiivien monikkotaivutus ja imperfekti.

Vuosiluokka 6

Vuosiluokan 6 tavoitteet

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta kansalliskielinä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielellisen ympäristön hahmottaminenOppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden kielellistä moninaisuutta

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielellinen päättelyOppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ruotsin kielen havaitseminen ympäristöstäOppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi nähdä tai kuulla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässäOppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Omien kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten hyödyntäminenOppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissaTaitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Viestintästrategioiden käyttöTaitotaso A1.3: Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Viestinnän kulttuurinen sopivuusTaitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tulkintataidotTaitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion “hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tuottamistaidotOppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.

Vuosiluokan 6 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

  • Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

  • Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

  • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat ruumiinosat ja sairaudet, sääilmaukset, kulkuneuvot ja lipun ostaminen, puhelinkeskustelusanasto, tien kysyminen ja neuvominen sekä kaupunkisanasto, sähköpostiviestin kirjoittaminen sekä tietokonesanastoa, kuukaudet, elokuvalipun osto ja elokuvasanastoa sekä mielipiteen ilmaisua. Lisäksi tutustutaan joihinkin muihin Pohjoismaihin.Opetellaan pieniä keskusteluja ja tehdään pieniä projektitöitä keskeisistä aiheista.Keskeisiä rakenteita ovat imperfekti, are-päätteiset sanat, prepositiot, ett-sanojen monikko, yleisimmät demonstratiivipronominit, persoonapronominien objektimuodot ja omistusmuodot, järjestysluvut ja päiväykset, perfekti sekä apuverbi ska.