Yhteiskuntaoppi 7-9

Oppiaineen tehtävä

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset

Turun normaalikoulussa yhteiskuntaopin opetus toteutuu pääsääntöisesti 9. vuosiluokalla. Yhteiskuntaopin erityinen tehtävä on antaa kaikille oppilaille valmiudet toimia itsenäisesti yhteiskunnan jäsenenä erilaisissa tilanteissa, joissa yhteiskunnallista tietoa ja taitoja tarvitaan. Oppiminen on osallistavaa ja antaa valmiudet toimia aktiivisena kansalaisena yhteiskunnan kehittämisessä. Turun normaalikoulun yhteiskuntaopin yksi painopistealue on koulun monikulttuurisen oppimisympäristön kehittäminen niin, että erilaisten kulttuuritaustan omaavien oppilaiden integrointi yhteiskuntaan onnistuu mahdollisimman hyvin.

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.

Turun normaalikoulussa oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Opiskelussa hyödynnetään uusinta oppimiskäsityksiin ja metodeihin liittyvää tutkimuksellista tietoa. Lisäksi oppimisessa käytetään uusinta tietotekniikkaa. Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista tuetaan myös tutustumalla mahdollisuuksien mukaan alueen ja valtakunnan yhteiskunnallisiin toimijoihin. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valittaessa otetaan huomioon aina myös yksittäisen oppijan tarpeet, näin mahdollistetaan tehokas oppiminen erilaisia oppimisvalmiuksia omaavien oppijoiden joukossa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.

Turun normaalikoulussa oppilaiden tukemisessa ja eriyttämisessä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kulttuuriset taustat ja yksilölliset valmiudet osallistua oppimiseen. Ohjauksessa ja eriyttämisessä lähtökohtana on oppilaiden vahva integrointi yhteiskuntaan. Monikulttuurisen normaalikoulun oppilaista monet ovat kaksikielisiä. Kotikieli voi olla toinen kuin koulussa käytettävä. Oppilaiden yhteiskuntaopin opiskelu tukee paitsi yhteiskunnallisen tiedon myös kielenosaamisen ja muiden tarvittavien perustaitojen, kuten lukeminen ja kirjoittaminen, osaamista. Oppilaiden tukemisessa yhteiskuntaopin oppiaine tekee jatkuvaa yhteistyötä koulun erityisopetuksen ja myös Turun yliopiston kanssa.

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9

Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja tuottamisen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta. Palautteella ja arvioinnilla oppilasta ohjataan tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskuntaopissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen  joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina.

Turun normaalikoulussa kannustetaan ja ohjataan oppilaita osoittamaan osaamistaan yhteiskuntaopissa monipuolisesti. Monikulttuurisessa koulussa oppilaiden taito ilmaista itseään voi vaihdella paljon. Oppilailla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan esimerkiksi eri tavoin, kielitaidon kehitysvaiheet huomioiden. Yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen osoittamisessa otetaan huomioon oppilaan opiskeluaikainen tietojen ja taitojen näyttö kokonaisuudessaan.

Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoiteSisältö-alueetArvioinnin kohteet oppiaineessaArvosanan kahdeksan osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja vahvistaa oppilaan kiinnostusta yhteiskuntaoppiin tiedonalana  S1–S4 Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiinS1-S4Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnastaS2, S3Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan hahmottaminenOppilas osaa kuvailla ja selittää ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion keskeisiä periaatteita sekä suomalaisen oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa.
T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystäS1–S3Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja taloudenpitoa koskevat tiedot ja taidotOppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa sekä tarkastella niihin liittyvää julkista keskustelua.
Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen
T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää, tuntee niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaanS1, S4Yrittäjyys- ja työelämätaidot

 

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja arvioida niiden tarjoamia mahdollisuuksia myös oman tulevaisuutensa kannalta

 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisestiS1–S3Eri yhteisöjen ja vähemmistöjen tarkasteluOppilas pystyy tarkastelemaan ja keskustelemaan erilaisista yhteisöistä ja vähemmistöistä rakentavasti ja jäsentyneesti.
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisenaS1–S3Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminenOppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.
T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisestiS1, S4

 

Talouden perusteiden hahmottaminenOppilas osaa perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa.
T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessaS1–S4Yhteiskunnallinen ajattelu, osallistumis- ja
vaikuttamistaidot
Oppilas osaa ilmaista perustellun mielipiteensä tarkoituksenmukaisin keinoin, käyttää erilaisia vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti osallistuvana kansalaisena lähiyhteisössä.

Vuosiluokka 9

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

Yksilön erilaiset vastuut ja velvollisuudet: perheenjäsenenä, erilaisissa kulttuureissa ja lähiyhteisöissä, kansalaisena, kuntalaisena, Euroopan Unionin kansalaisena. Yksilön oikeudet: perheenjäsenenä, lähiyhteisössä, kansalaisena, kuntalaisena, Euroopan Unionin kansalaisena.

Oman elämän ja talouden hallinta: työelämän perusasioihin tutustuminen, tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi, elinkeinoelämän ja elinkeinorakenteen tutuksi tekeminen, oman arjen hallinta.

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

 • Demokratia-käsitteen avaaminen
 • Lasten oikeuksien sopimus, ihmisoikeussopimus
 • Tasa-arvo yhteiskunnassa
 • Suomen ja EU:n päätöksentekojärjestelmä
 • Sanoista teoksi – mielipiteistä yhteiskunnalliseksi toiminnaksi
 • Mediaidentiteetti – oppilas median kuluttujana ja tuottajana
 • Sananvapaus vastuullisena oikeutena

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaille luodaan sisältökokonaisuuksien S1, S2 ja S4 kohdalla tilaisuuksia harjoitella sisältökokonaisuuksiin liitettäviä taitoja. Aktiivisen kansalaisuuden ja vaikuttamisen harjoittelu voi tapahtua koulussa tai sen ulkopuolella ohjatusti.

S4 Taloudellinen toiminta

Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

 • Taloudellinen toiminta ja työ hyvinvoinnin perustana
 • Taloudellisen toiminnan peruskäsitteet
 • Globaalin talouden vaikutukset ihmisen arkeen
 • Yrittäjyyden muodot ja merkitys talouselämässä
 • Kestävä kehityksen taloudelliset mahdollisuudet

Vuosiluokan 9  tavoitteet

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja vahvistaa oppilaan kiinnostusta yhteiskuntaoppiin tiedonalana

Avataan yhdessä oppilaiden kanssa käsite yhteiskunta, herätetään kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan oppilaan arjesta liikkeelle lähtien.

Otetaan selville, millaisia ovat oppimisen kohteet yhteiskuntaopin opiskelun aikana ja pohditaan yhteiskunnallisten tieteiden tutkimuskohteita.

Havainnoidaan yhteiskuntaa tutustumalla siihen yksin ja ryhmissä sekä konkreettisesti että tietotekniikkaa ja mediaa hyväksi käyttäen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

Pohditaan inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä erilaisista näkökulmista yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kannalta. Otetaan esille myös kouluun, lähiympäristöön ja Turkuun liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja tilanteita. Etsitään esimerkkejä siitä, miten yhteiskunnassa ratkaisut vaativat usein kompromisseja ja monien eri näkökulmien huomioimista. Tutustutaan lähiympäristön avulla siihen, miten ratkaisut muuttavat ympäristöä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

Tutustutaan ihmisoikeuksiin ja lasten oikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.Tutustutaan oikeusvaltion periaatteisiin sekä suomalaisen oikeusjärjestelmän rakenteeseen ja toimintaan. Vertaillaan ihmisten asemaa erilaisissa oikeusjärjestelmissä. Tutustutaan paikallisella tasolla oikeuslaitoksen toimintaan ja syvennetään oppilaan tietoa kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Ohjataan oppilasta omaksumaan oikeudenmukaisia toimintamalleja omassa arjessa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan hahmottaminenOppilas osaa kuvailla ja selittää ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion keskeisiä periaatteita sekä suomalaisen oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa.

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä

Ohjataan oppilaita seuraamaan säännöllisesti ajankohtaisia aiheita eri medioista. Pohditaan kriittisesti erilaisten tiedonlähteiden tuottamaa yhteiskunnallista tietoa. Pohditaan yhteiskunnallisen tiedon merkitystä ja roolia ihmisten elämässä. Opetellaan suojaamaan omaa yksityisyyttä ja toimimaan vastuullisesti. Harjoitellaan keinoja luotettavan tiedon hankkimiseksi. Ohjataan oppilasta ymmärtämään talouden merkitys yhteiskunnallisella tasolla ja harjoitellaan erityisesti oman taloudenpidon perusasioita, joiden avulla oman arjen hallinta kehittyy.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja taloudenpitoa koskevat tiedot ja taidotOppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa sekä tarkastella niihin liittyvää julkista keskustelua.

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

Tutustutaan erilaisiin elinkeinoihin ja ammatteihin. Pohditaan palkansaajan ja yrittäjän roolien eroja ja merkitystä yksityisen ihmisen omassa elämässä ja yhteiskunnan kannalta. Harjoitellaan työelämässä tarpeellisia yhteistyötaitoja ja perustietoja työelämästä, joiden avulla työelämä tulee tutuksi. Yrittäjyys on Turun normaalikoulussa laajempi käsite kuin yritystieto. Oppilaita rohkaistaa omaksumaan yrittäjyys-asenne, johon liittyy halu selvittää asioita, sekä toimia aktiivisesti omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Yrittäjyys- ja työelämätaidotOppilas osaa kuvailla työelämän ja yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja arvioida niiden tarjoamia mahdollisuuksia myös oman tulevaisuutensa kannalta

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti

Tutustutaan eri yhteisöihin ja vähemmistöryhmiin ja otetaan selville, mikä on niiden merkitys ja miten ne näkyvät yhteiskunnassa ja erityisesti omassa lähiympäristössä. Pohditaan ennakkoluulojen taustoja ja erilaisia stereotypioita sekä yhdenvertaisuuden ja kohtuullisuuden toteutumista. Turun normaalikoulussa tavoitteena on tasa-arvoisen lähestymistavan vahvistaminen ja monikulttuurisessa ympäristössä erilaisten kulttuuritaustojen hyödyntäminen oppimisessa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Eri yhteisöjen ja vähemmistöjen tarkasteluOppilas pystyy tarkastelemaan ja keskustelemaan erilaisista yhteisöistä ja vähemmistöistä rakentavasti ja jäsentyneesti.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena

Opiskellaan suomalaisen päätöksenteon periaatteet paikallisella ja kansallisella tasolla sekä suomalaisten vaikutusmahdollisuudet Euroopan unionissa ja globaalissa maailmassa. Tutustutaan paikalliseen päätöksentekoon koulun, asuinalueiden ja kunnan päätöksenteon esimerkkien avulla. Etsitään erilaisia vaikutusmahdollisuuksia lähiyhteisön kehittämiseksi ja kannustetaan oppilaita osallistumaan esimerkiksi koulun päätöksentekoon. Koulun arki sopii hyvin demokraattisten toimintapojen harjoitteluun.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminenOppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Selvitetään kansantalouden, valtion talouden ja yksityisten ihmisten talouden perusperiaatteet ja käsitteet. Vertaillaan erilaisia kulutustottumuksia ja etsitään perusteita ja keinoja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Harjoitellaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista omassa arjessa.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Talouden perusteiden hahmottaminenOppilas osaa perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa.

T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

Tarkastellaan, minkälaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä löytyy eri sisällöntuottajien eri kohderyhmille tarkoitetussa tiedossa. Harjoitellaan muodostamaan omia perusteltuja mielipiteitä. Tutustutaan sekä viranomaisten että kaupallisten tahojen sekä eri yhteisöjen tuottamaan tietoon. Etsitään erilaisia vaikuttamiskanavia ja keinoja omien mielipiteiden ja arvojen eteenpäinviemiseksi. Ohjataan oppilasta osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myös muilla kansalaisvaikuttamisen keinoilla.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Yhteiskunnallinen ajattelu, osallistumis- ja vaikuttamistaidotOppilas osaa ilmaista perustellun mielipiteensä tarkoituksenmukaisin keinoin, käyttää erilaisia vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti osallistuvana kansalaisena lähiyhteisössä.