Ortodoksinen uskonto 7-9

Vuosiluokka 7

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon:

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S2 Uskontojen maailma

Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

Tavoitteet

7. luokka

STurun normaalikoulu
L
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin käsitteisiin.

Pohditaan uskontoa osana kulttuuria sekä yksilön kulttuuri-identiteettiä.

Opetellaan havaitsemaan kulttuurien ja uskontojen sisäistä monimuotoisuutta.

Opetellaan tarkastelemaan maailmanuskontojen sekä luonnonuskontojen levinneisyyttä ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

L1
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Tutustutaan eri maiden ortodoksisiin kirkkoihin ja niiden nykytilanteeseen sekä orientaalisiin ortodokseihin.L2
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteenS2Tutustutaan maailmanuskontojen keskeisiin opetuksiin ja humanismiin.

Tutustutaan keskeisiin kristillisiin kirkkoihin.

Tarkastellaan uskontojen välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen.

Syvennetään tietoja eri katsomuksista.

Perehdytään käsitteisiin maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki sekä niiden merkitykseen maailmassa.

Tutustutaan uskontodialogin käsitteeseen.

L2 L3 L6
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnista-maan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Perehdytään eri uskontojen symboleihin ja tapakulttuureihin (esim. ruokasäädöksiin, paastoamiseen ja pukeutumiseen).

Tarkastellaan uskontojen näkymistä kulttuurin eri osa-alueilla.

Opetellaan havaitsemaan uskontojen näkymistä mediassa ja maailmanpolitiikassa.

L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan luonnollisen ja yliluonnollisen erotteluun.

Harjoitellaan pohtimaan uskonnollisen ja tieteellisen maailmankuvan eroja.

Opetellaan havaitsemaan uskonnollisen ja tieteellisen kielenkäytön eroja.

Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipiteitä.

L1 L2 L4 L5 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailman-laajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Pohditaan eri katsomusten yhteiskunnallista merkitystä.

Pohditaan katsomuksen merkitystä omassa elämässä.

L5 L6
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Tutkitaan eri uskontojen suhtautumista kestävään elämäntapaan ja verrataan niitä oman uskonnon opetuksiin.L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Opetellaan keskustelemaan eri katsomusten samanarvoisuudesta ja siitä, miksi perustietoja eri uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa.L6

8. luokka

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon:

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S2 Uskontojen maailma

Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Tavoitteet

8. luokka

STurun normaalikoulu
L
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tutkitaan kristinuskon ja erityisesti ortodoksisuuden kulttuurivaikutusta ja yhteiskunnallista vaikutusta Suomessa ja ortodoksienemmistöisissä maissa.L1
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Perehdytään kristillisen kirkon syntyyn ja historiaan ortodoksisen kirkon näkökulmasta.

Tarkastellaan ortodoksisen kirkon opillista kehitystä.

Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä.

Tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen.

Tutustutaan ortodoksisten kirkkojen nykytilanteeseen.

Syvennetään tuntemusta Raamatun kirjoista ja historiasta sekä käytöstä jumalanpalveluksissa.

Syvennetään tietoja Suomen ortodoksisen kirkon historiasta.

L2
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteenS2Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin.

Tutustutaan kristillisten kirkkojen väliseen yhteistyöhön keskeisenä käsitteenä ekumenia.

L2 L3 L6
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Opetellaan tunnistamaan uskonnollisia aiheita kulttuurissa, mediassa ja maailmanpolitiikassa.L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1 S3Tutustutaan Raamatun kirjoituksiin ja arvioidaan niiden kontekstia.

Opetellaan havaitsemaan eroja tieteellisen ja uskonnollisen kirjallisuuden argumentaatiossa.

Opetellaan havaitsemaan ortodoksisen Raamatun ja Suomessa yleisesti käytössä olevan Raamatun eroja.

L1 L2 L4 L5 L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinS3Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena.L2 L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Pohditaan kristinuskon eettisiä kysymyksiä ja keskustellaan niistä.L5 L6
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2 S3Tutustutaan kristinuskon ja Raamatun eettisiin ohjeisiin hyvästä elämästä (Kymmenen käskyä, Kultainen sääntö, kolme rakkauden kohdetta: Jumala, itse, lähimmäinen).L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Harjoitellaan ottamaan huomioon Raamatun opetukset suhteessa toisiin ihmisiin (esim. lähimmäisenrakkaus, kiitos ja sääli).L6

9. luokka

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

S1 Suhde omaan uskontoon:

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S2 Uskontojen maailma

Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Tavoitteet

9. luokka

STurun normaalikoulu
L
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuusS1 S2Tutkitaan uskontojen vaikutusta ja näkymistä Suomessa.L1
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksistaS1Syvennetään tietoja sakramenteista ja muista pyhistä toimituksista, jumalanpalveluselämästä sekä kirkkovuoden kierrosta juhlineen ja paastoaikoineen.L2
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja populaarikulttuurissaS1-S3Perehdytään uskonnollisiin tapoihin liittyviin eettisiin kysymyksiin mediassa tutustumalla ajankohtaisiin aiheisiin.L2 L4 L6
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä erojaS1  S3Opetellaan havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipiteitään.

Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen.

L1 L2 L4 L5 L7
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiinS3Perehdytään ortodoksisen uskonnon mukaiseen eettiseen ajatteluun.

Tarkastellaan eri katsomusten eettisiä käsityksiä ja keskustellaan niistä.

Opetellaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet moraali, arvo ja normi.

Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan ja harjoitellaan soveltamaan niiden aiheita omassa elämässä.

Keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista kuten holokaustista.

L2, L7
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajinaS1 S3Pohditaan etiikkaa elämän eri osa-alueilla; yhteiskunnassa ja ympäristössä.

Pohditaan hengellisen kasvun merkitystä eri uskonnoissa (esim. asketismi, luostarisäännöt, hengellinen ohjaus).

Syvennetään ymmärrystä uskonnon vaikutuksista yhteiskuntaan ja maailmanpolitiikkaan.

L5 L6
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihinS1-S3Pohditaan ihmisyyteen liittyviä elämänkysymyksiä: ortodoksinen opetus seurustelusta ja perheestä, sakramentit omassa elämässä; paastoaminen: kasvu ihmisenä, vapaus ja vastuu.

Perehdytään ortodoksiseen opetukseen elämän tarkoituksesta sekä elämän ja kuoleman kysymyksiin: elämä Jumalan yhteydessä, jumaloituminen, munkkius, perhe, eutanasia, abortti ja itsemurha.

 

L7
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaanS2

S3

Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutuksia omaan ja toisten hyvinvointiin.

Harjoitellaan kestävän elämäntavan omaksumista ja luonnonsuojelua.

Opetellaan pohtimaan kestävää elämäntapaa, bioetiikkaa, globaalin maailmantalouden tuomia haasteita ortodoksisesta näkökulmasta ja miettimään omaa suhtautumista niihin.

Opetellaan arvioimaan omien eettisten valintojensa vaikutuksia tulevaisuuteen ja ympäristöön.

L1 L2
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajallaS1-S3Harjoitellaan ottamaan huomioon suvaitsevaisuuden ja demokratian arvojen merkitys monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja ihmisten hyvinvoinnissa.

Opetellaan suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan.

Opetellaan itsensä hyväksymistä ja arvon antamista toisille ihmisille.

Keskustellaan sitoutumisesta ja luottamuksesta tulevaisuuden haasteissa sekä epäitsekkäästä toiminnasta muiden ihmisten kanssa (esim. marttyyrien elämäkertoja esimerkkeinä käyttäen).

L6