Englanti, A1-oppimäärä 3-6

Turun normaalikoulussa englannin A1-oppimäärän opiskelu alkaa 3. luokalla. Kielten opiskelussa on runsaasti tilaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle tavoitteellisuutta ja työntekoa unohtamatta. Onnistumisen ilo saavutetaan työnteolla ja oppiminen itsessään on jo palkinto.

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö ja suhtautuminen työskentelyyn. Kotitehtävien tunnollinen teko ja sanakokeet vaikuttavat arviointiin.

Vuosiluokka 3

Vuosiluokan 3 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Vuosiluokan 3 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Aloitetaan tutustuminen englannin kieleen ja englanninkielisiin maihin sekä niiden tapakulttuuriin. Tutustutaan erityisesti Iso-Britanniaan ja Lontooseen. Havainnoidaan eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä englannin ja oppilaan hallitsemien muiden kielten välillä. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Opetellaan läksyjen tekotapoja, välineistä ja kotitehtävistä huolehtimista, aktiivista ja rohkeaa osallistumista, sanaston käyttöä ja parin kanssa työskentelyä. Harjoitellaan sanastoa ja rakenteita laulun, leikin ja pelien avulla. Totutellaan arvioimaan omaa oppimista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat tervehdykset ja itsensä esittely. Lisäksi käsitellään seuraavia aihepiirejä: perhe, koulu, eläimet ja ruokailu. Harjoitellaan numeroita, värejä, adjektiiveja, verbejä, huoneita ja huonekaluja, kaupunkisanoja, kehonosia, sää- ja luontosanoja sekä vaatesanoja. Tutustutaan englannin kielen äänteisiin ja harjoitellaan niitä. Keskeisiä rakenteita ovat: myönteiset ja kielteiset preesenslauseet minä-muodossa; preesenskysymykset sinämuodossa; käskyt ja kiellot; substantiivin yksikkö ja monikko; omistaminen; yksikön perus- ja genetiivimuodot. Harjoitellaan tarinan ennakointia kuvista. Harjoitellaan kysymyksiin vastaamista suullisesti ja kirjallisesti.

Vuosiluokka 4

Vuosiluokan 4 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Vuosiluokan 4 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Syvennetään englannin kielen ja Iso-Britannian kulttuurin tuntemusta. Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä. Jatketaan englannin ja muiden kielten erojen ja yhtäläisyyksien havainnointia.

 S2 Kielenopiskelutaidot

 • Uutena asiana opetellaan pienryhmätyöskentelyä. Lisäksi harjoitellaan erilaisia muististrategioita oppimisen tukena ja arvioidaan omaa oppimista.

 S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Harjoitellaan kertomaan Suomesta englanniksi. Keskeisiä aiheita ovat: koulumaailma, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, ja asioiden vertaileminen. Lisäksi käsitellään seuraavia aihepiirejä: aakkoset, verbit, suuret lukusanat, maiden nimet, matkustamiseen liittyviä sanoja. Tutustutaan syvemmin englannin kielen äänteisiin ja harjoitellaan niitä. Keskeisiä rakenteita ovat: olla-verbi; yleis- ja kestopreesens, artikkelit, omistuspronominit, ajan prepositiot ja lyhyiden adjektiivien vertailu. Uusina viestintätilanteina lääkärissä ja ravintolassa asioiminen.

Vuosiluokka 5

Vuosiluokan 5 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Vuosiluokan 5 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Laajennetaan englantia puhuvien maiden tuntemusta. Vertaillaan Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian varianttien eroja. Jatketaan englannin ja muiden kielten erojen ja yhtäläisyyksien havainnointia.

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Opetellaan asettamaan tavoitteita ja suunnittelemaan opiskelua sekä arvioimaan omaa edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Harjoitellaan pienryhmätyöskentelyä ja vertaispalautteen antamista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Opetellaan päivämäärän merkitsemistä, syntymäpäivän kertomista ja lyhyen tarinan kirjoittamista. Harjoitellaan englannin kielen äänteitä ja äännemerkkejä. Keskeisiä aiheita ovat: tietokoneisiin liittyvä sanasto, maat, kielet ja kellonajat. Keskeisiä rakenteita ovat: indefiniittipronominit, imperfekti (säännöllinen ja epäsäännöllinen) ja järjestysluvut.

Vuosiluokka 6

Vuosiluokan 6 tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielellisen ympäristön hahmottaminenOppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielellinen päättelyOppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Englanninkielisen aineiston löytäminenOppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa on saatavilla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässäOppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminenOppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissaTaitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Viestintästrategioiden käyttöTaitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas turvautuu harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Oppilas osaa jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Viestinnän kulttuurinen sopivuusTaitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tulkintataidotTaitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Tekstien tuottamistaidotTaitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokan 6 keskeiset sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 • Laajennetaan englantia puhuvien maiden tuntemusta. Tutustutaan Australiaan ja Uusi-Seelantiin. Jatketaan englannin ja muiden kielten erojen ja yhtäläisyyksien havainnointia.

S2 Kielenopiskelutaidot

 • Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia kielenopiskelussa. Harjoitellaan päättelemään merkityksiä asiayhteyksistä. Jatketaan itsearviointia ja vertaispalautteen antamista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

 • Laajennetaan aiemmilla luokilla opittua sanastoa. Edellisten lisäksi, opetellaan kestävään kehitykseen ja terveellisiin elämäntapoihin liittyviä sanoja. Opetellaan pitkien adjektiivien vertailua ja sanajärjestystä. Kerrataan imperfektiä ja muita aiemmin opittuja rakanteita. Uusina viestintätilanteina tien neuvominen ja matkailussa eteentulevia tilanteita, esim. lipun osto, aikataulujen kysely, jne.