Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Turun normaalikoulun toimintakulttuurin painopisteet ovat kulttuurinen vuorovaikutus, tieto – ja viestintätekniikka, kielitietoinen opetus sekä avoin vuorovaikutus, osallisuus ja yhteistyö.

Kulttuurinen vuorovaikutus toteutuu monikulttuurisen koulun arjessa yhdessä toimiessa. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden kotikulttuureja.

Tieto- ja viestintätekniikka on osa koulun arkea: käytössä ovat digitaaliset ja sähköiset oppimisvälineet ja työkalut niin oppilailla kuin opettajilla. Eri oppiaineissa tähdennetään kriittistä tiedonhakua sekä ohjataan tulokselliseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen verkossa.

Kaikki oppiminen tapahtuu kielen avulla. Koulussa jokainen opettaja on myös oman tiedonalansa kielen opettaja, ns. akateemisen kielitaidon opettaja. Käsitteiden monikanavainen havainnollistaminen, kullekin oppilaalle sopivan haasteelliset tehtävät ja myös oppiaineen kirjallisen kielenkäytön oppiminen auttavat oppilasta menestymään opinnoissaan.

Koulu pyrkii kaikessa toiminnassaan avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön niin koulussa toimivien kuin sidosryhmien sekä lähiympäristön kanssa. Oppimisympäristöjä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan autenttisiin ympäristöihin.

Oppilaan osallisuutta vahvistaa, että jokaisen opintojakson alussa oppilaiden kanssa keskustellaan opintojakson sisällöstä, tavoitteista ja arvioinnista. Päätökset sisällöstä, tavoitteista ja arvioinnista tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteissuunnitteluna. Työtavat valitaan vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa myös muuta koulun toimintaa, kuten kerhoja ja juhlia.

Huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin. Huoltajilta pyydetään säännöllisesti palautetta toimintakulttuurin periaatteista. Toimintakulttuuriin liittyvistä asioista keskustellaan mm. vanhempainilloissa ja kehityskeskusteluissa.

Oppilaat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin luokanohjaajan tuokioiden, kehityskeskusteluiden sekä tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminnan kautta. Koulun toimintakulttuuria vahvistetaan esimerkiksi kiusaamisen vastaisten ohjelmien sekä tukioppilastoiminnan avulla.

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia opiskellaan lukuvuosisuunnitelmassa täsmennetyllä tavalla. Oppimiskokonaisuudet voidaan järjestää teemaviikkona, useampana kaksi- tai kolmipäiväisenä jaksona tai muulla tavoin. Oppilasryhmässä voi opiskella yhden tai useamman vuosiluokan oppilaita. Jokainen oppilas osallistuu teemoitettuun, eheyttävään opetukseen vähintään kerran lukuvuoden aikana. Teemojen aiheet valitaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet arvioidaan osana kulloinkin opiskeltavia aineita, ja arvioinnissa pääpaino on työskentelytaitojen ja prosessin itsearvioinnissa.

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetus järjestetään pääosin ainejakoisena opetuksena. Opetus voidaan kuitenkin järjestää myös joko kokonaan tai osittain eheytettynä. Opettajat, jotka antavat opetuksensa eheytettynä, tekevät suunnitelman työtavoista ja sisällöistä, joilla opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt toteutetaan. Suunnitelma esitellään huoltajille ennen eheyttämiseen siirtymistä.

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia opiskellaan lukuvuosisuunnitelmassa täsmennetyllä tavalla. Oppimiskokonaisuudet voidaan järjestää teemaviikkona, useampana kaksi- tai kolmipäiväisenä jaksona tai muulla tavoin. Oppilasryhmässä voi opiskella yhden tai useamman vuosiluokan oppilaita. Jokainen oppilas osallistuu teemoitettuun, eheyttävään opetukseen vähintään kerran lukuvuoden aikana. Teemojen aiheet valitaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet arvioidaan osana kulloinkin opiskeltavia aineita, ja arvioinnissa pääpaino on työskentelytaitojen ja prosessin itsearvioinnissa.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Turun normaalikoulu pyrkii kaikessa toiminnassaan avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön niin koulussa toimivien kuin sidosryhmien sekä lähiympäristön kanssa. Oppimisympäristöjä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan autenttisiin ympäristöihin. Koulussa käytetään laajamittaisesti virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Turun normaalikoulussa oppilaat osallistuvat säännöllisesti oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin opiskeltavien oppiaineiden yhteydessä. Lisäksi oppilaat osallistuvat yhteisen koulutyön, koulun tilaisuuksien ja oppimisympäristön suunnitteluun. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla.